Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:12

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
2 Timothy 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason I also suffer these things, but I am not ashamed; for I know whom I have believed and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day.
NA26 – δι ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, (5719) ἀλλ οὐκ ἐπαισχύνομαι, (5736) οἶδα (5758) γὰρ πεπίστευκα, (5758) καὶ πέπεισμαι (5769) ὅτι δυνατός ἐστιν (5748) τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν.
WH – δι ην αιτιαν και ταυτα πασχω (5719) αλλ ουκ επαισχυνομαι (5736) οιδα (5758) γαρ ω πεπιστευκα (5758) και πεπεισμαι (5769) οτι δυνατος εστιν (5719) την παραθηκην μου φυλαξαι (5658) εις εκεινην την ημεραν
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܣܰܝܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܒ݁ܳܗܶܬ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܡܰܢ ܗܰܝܡܢܶܬ݂ ܘܰܡܦ݁ܳܣ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܡܳܛܝܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܽܘܥܠܳܢܝ ܠܡܶܛܰܪ ܠܺܝ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain