Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:4

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 17:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, along with a large number of the God-fearing Greeks and a number of the leading women.
NA26 – καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν (5681) καὶ προσεκληρώθησαν (5681) τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σιλᾷ, τῶν τε σεβομένων (5740) Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι.
WH – και τινες εξ αυτων επεισθησαν (5681) και προσεκληρωθησαν (5681) τω παυλω και [ [τω] | τω ] σιλα των τε σεβομενων (5740) ελληνων πληθος πολυ γυναικων τε των πρωτων ουκ ολιγαι
PES – ܘܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܢܩܶܦ݂ܘ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܠܫܺܝܠܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܢܶܫܶܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain