Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:30

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 28:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he stayed two full years in his own rented quarters and was welcoming all who came to him,
NA26 – Ἐνέμεινεν (5656) δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο (5711) πάντας τοὺς εἰσπορευομένους (5740) πρὸς αὐτόν,
WH – ενεμεινεν (5656) δε διετιαν ολην εν ιδιω μισθωματι και απεδεχετο (5711) παντας τους εισπορευομενους (5740) προς αυτον
PES – ܘܶܐܓ݂ܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܘܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain