Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:5

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard
Acts 9:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he said, ""Who are You, Lord?" And He {said,} ""I am Jesus whom you are persecuting,
NA26 – εἶπεν (5627) δέ, Τίς εἶ, (5748) κύριε; δέ, Ἐγώ εἰμι (5748) Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις· (5719)
WH – ειπεν (5627) δε τις ει (5719) κυριε ο δε εγω ειμι (5719) ιησους ον συ διωκεις (5719)
PES – ܥܢܳܐ ܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܪܝ ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain