Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:26

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 12:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And His voice shook the earth then, but now He has promised, saying, "" I , ."
NA26 – οὗ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν (5656) τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται (5766) λέγων, (5723) Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω (5692) οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.
WH – ου η φωνη την γην εσαλευσεν (5656) τοτε νυν δε επηγγελται (5766) λεγων (5723) ετι απαξ εγω σεισω (5692) ου μονον την γην αλλα και τον ουρανον
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܩܳܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܙܺܝܥ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܠܰܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܐܶܢܳܐ ܐܰܙܺܝܥ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain