Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:22

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 21:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to him, ""If I want him to remain until I come, what {is that} to you? You follow Me!"
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐὰν αὐτὸν θέλω (5725) μένειν (5721) ἕως ἔρχομαι, (5736) τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀκολούθει. (5720)
WH – λεγει (5719) αυτω ο ιησους εαν αυτον θελω (5725) μενειν (5721) εως ερχομαι (5736) τι προς σε συ μοι ακολουθει (5720)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܘܶܐ ܗܳܢܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain