Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:23

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 21:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore this saying went out among the brethren that that disciple would not die; yet Jesus did not say to him that he would not die, but {only,} ""If I want him to remain until I come, what {is that} to you?"
NA26 – ἐξῆλθεν οὖν οὗτος λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. (5719) οὐκ εἶπεν (5627) δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, (5719) ἀλλ, Ἐὰν αὐτὸν θέλω (5725) μένειν (5721) ἕως ἔρχομαι (5736) ,τί πρὸς σέ;
WH – εξηλθεν (5627) ουν ουτος ο λογος εις τους αδελφους οτι ο μαθητης εκεινος ουκ αποθνησκει (5719) ουκ ειπεν (5627) δε αυτω ο ιησους οτι ουκ αποθνησκει (5719) αλλ εαν αυτον θελω (5725) μενειν (5721) εως ερχομαι (5736) [ τι προς σε | [τι προς σε] ]
PES – ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܗܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܐܶܡܰܪ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܶܐܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܘܶܐ ܗܳܢܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܐ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain