Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:39

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 7:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But this He spoke of the Spirit, whom those who believed in Him were to receive; for the Spirit was not yet {given,} because Jesus was not yet glorified.
NA26 – τοῦτο δὲ εἶπεν (5627) περὶ τοῦ πνεύματος ἔμελλον (5707) λαμβάνειν (5721) οἱ πιστεύσαντες (5660) εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν (5713) πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.
WH – τουτο δε ειπεν (5627) περι του πνευματος [ ου | ο ] εμελλον (5707) λαμβανειν (5721) οι πιστευσαντες (5660) εις αυτον ουπω γαρ ην (5707) πνευμα οτι ιησους [ ουπω | ουδεπω ] εδοξασθη (5681)
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain