Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:42

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 10:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but {only} one thing is necessary, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her."
NA26 – ἑνὸς δέ ἐστιν (5748) χρεία· Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς.
WH – [ ολιγων δε εστιν (5719) χρεια η ενος | ενος δε εστιν (5719) χρεια ] μαριαμ γαρ την αγαθην μεριδα εξελεξατο (5668) ητις ουκ αφαιρεθησεται (5701) αυτης
PES – ܚܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܓ݁ܒ݂ܳܬ݂ ܠܳܗ ܗܳܝ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܢܣܶܒ݂ ܡܶܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain