Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:7

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 10:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Stay in that house, eating and drinking what they give you; for the laborer is worthy of his wages. Do not keep moving from house to house.
NA26 – ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, (5720) ἐσθίοντες (5723) καὶ πίνοντες (5723) τὰ παρ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
WH – εν αυτη δε τη οικια μενετε (5720) [ | ] και πινοντες (5723) τα παρ αυτων αξιος γαρ ο εργατης του μισθου αυτου μη μεταβαινετε (5720) εξ οικιας εις οικιαν
PES – ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܘܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܥܣܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܫܳܘܶܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܳܥܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܘܠܳܐ ܬ݁ܫܰܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain