Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:44

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 19:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they will level you to the ground and your children within you, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation."
NA26 – καὶ ἐδαφιοῦσίν (5692) σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν (5692) λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ ὧν οὐκ ἔγνως (5627) τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
WH – και εδαφιουσιν (5692) σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν (5692) λιθον επι λιθον εν σοι ανθ ων ουκ εγνως (5627) τον καιρον της επισκοπης σου
PES – ܘܢܶܣܚܦ݂ܽܘܢܶܟ݂ܝ ܘܠܰܒ݂ܢܰܝܟ݁ܝ ܒ݁ܓ݂ܰܘܶܟ݂ܝ ܘܠܳܐ ܢܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܚܠܳܦ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܝ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܣܽܘܥܪܳܢܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain