Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:32

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 1:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""He will be great and will be called the Son of the Most High; and the Lord God will give Him the throne of His father David;
NA26 – οὗτος ἔσται (5704) μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, (5701) καὶ δώσει (5692) αὐτῷ κύριος θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
WH – ουτος εσται (5695) μεγας και υιος υψιστου κληθησεται (5701) και δωσει (5692) αυτω κυριος ο θεος τον θρονον δαυιδ του πατρος αυτου
PES – ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ݂ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܘܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain