Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:30

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 5:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Pharisees and their scribes {began} grumbling at His disciples, saying, ""Why do you eat and drink with the tax collectors and sinners?"
NA26 – καὶ ἐγόγγυζον (5707) οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες, (5723) Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε (5719) καὶ πίνετε; (5719)
WH – και εγογγυζον (5707) οι φαρισαιοι και οι γραμματεις αυτων προς τους μαθητας αυτου λεγοντες (5723) δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιετε (5719) και πινετε (5719)
PES – ܘܪܳܛܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܡܳܢܳܐ ܥܰܡ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝܶܐ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain