Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:39

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 7:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when the Pharisee who had invited Him saw this, he said to himself, ""If this man were a prophet He would know who and what sort of person this woman is who is touching Him, that she is a sinner."
NA26 – ἰδὼν (5631) δὲ Φαρισαῖος καλέσας (5660) αὐτὸν εἶπεν (5627) ἐν ἑαυτῷ λέγων, (5723) Οὗτος εἰ ἦν (5713) προφήτης, ἐγίνωσκεν (5707) ἂν τίς καὶ ποταπὴ γυνὴ ἥτις ἅπτεται (5731) αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. (5748)
WH – ιδων (5631) δε ο φαρισαιος ο καλεσας (5660) αυτον ειπεν (5627) εν εαυτω λεγων (5723) ουτος ει ην (5707) [ [ο] | ] προφητης εγινωσκεν (5707) αν τις και ποταπη η γυνη ητις απτεται (5731) αυτου οτι αμαρτωλος εστιν (5719)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܝܗ݈ܝ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܽܘ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܗܘܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܢ ܗ݈ܺܝ ܘܡܳܐ ܛܶܒ݁ܳܗ ܕ݁ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain