Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:17

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 10:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But beware of men, for they will hand you over to {the} courts and scourge you in their synagogues;
NA26 – προσέχετε (5720) δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσιν (5692) γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν (5692) ὑμᾶς·
WH – προσεχετε (5720) δε απο των ανθρωπων παραδωσουσιν (5692) γαρ υμας εις συνεδρια και εν ταις συναγωγαις αυτων μαστιγωσουσιν (5692) υμας
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܘܒ݂ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain