Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:3

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy, and heed the things which are written in it; for the time is near.
NA26 – μακάριος ἀναγινώσκων (5723) καὶ οἱ ἀκούοντες (5723) τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες (5723) τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, (5772) γὰρ καιρὸς ἐγγύς.
WH – μακαριος ο αναγινωσκων (5723) και οι ακουοντες (5723) τους λογους της προφητειας και τηρουντες (5723) τα εν αυτη γεγραμμενα (5772) ο γαρ καιρος εγγυς
PES – ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܡܰܢ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܒ݁ܳܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܪܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain