Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:6

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I saw between the throne (with the four living creatures) and the elders a Lamb standing, as if slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth.
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς (5761) ὡς ἐσφαγμένον, (5772) ἔχων (5723) κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν (5748) τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ ἀπεσταλμένοι (5772) εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.
WH – και ειδον (5627) εν μεσω του θρονου και των τεσσαρων ζωων και εν μεσω των πρεσβυτερων αρνιον εστηκος (5761) ως εσφαγμενον (5772) εχων (5723) κερατα επτα και οφθαλμους επτα οι εισιν (5719) τα [επτα] πνευματα του θεου απεσταλμενοι (5772) εις πασαν την γην
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܒ݁ܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ ܘܰܕ݂ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܐܶܡܪܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܢܟ݂ܺܝܣܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܥ ܘܥܰܝܢܶܐ ܫܒ݂ܰܥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܫܒ݂ܰܥ ܪܽܘܚܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܳܢ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain