Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 13:5

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience' sake.
NA26 – διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, (5733) οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν.
WH – διο αναγκη υποτασσεσθαι (5733) ου μονον δια την οργην αλλα και δια την συνειδησιν
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܶܛܽܠ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain