Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:28

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 8:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to {His} purpose.
NA26 – οἴδαμεν (5758) δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν (5723) τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ (5719) εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. (5752)
WH – οιδαμεν (5758) δε οτι τοις αγαπωσιν (5723) τον θεον παντα συνεργει (5719) [ [ο θεος] | ] εις αγαθον τοις κατα προθεσιν κλητοις ουσιν (5723)
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܥܰܕ݁ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܣܳܡ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܪܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain