Lectionary Calendar
Wednesday, May 29th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 4:11

New American Standard Bible
Philippians 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Not that I speak from need, for I have learned to be content in whatever {circumstances} I am.
NA26 – οὐχ ὅτι καθ ὑστέρησιν λέγω, (5719) ἐγὼ γὰρ ἔμαθον (5627) ἐν οἷς εἰμι (5748) αὐτάρκης εἶναι. (5750)
WH – ουχ οτι καθ υστερησιν λεγω (5719) εγω γαρ εμαθον (5627) εν οις ειμι (5719) αυταρκης ειναι (5721)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܣܰܪ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܠܦ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܺܝ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile