Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6

New American Standard Version
Galatians 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Brethren, even if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; {each one} looking to yourself, so that you too will not be tempted.
NA26 – Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προλημφθῇ (5686) ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε (5720) τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραΰτητος, σκοπῶν (5723) σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. (5686)
WH – αδελφοι εαν και προλημφθη (5686) ανθρωπος εν τινι παραπτωματι υμεις οι πνευματικοι καταρτιζετε (5720) τον τοιουτον εν πνευματι πραυτητος σκοπων (5723) σεαυτον μη και συ πειρασθης (5686)
PES – ܐܰܚܰܝ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܡ ܒ݁ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܬ݂ܩܢܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Bear one another's burdens, and thereby fulfill the law of Christ.
NA26 – Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, (5720) καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.
WH – αλληλων τα βαρη βασταζετε (5720) και ουτως [ αναπληρωσατε (5657) | αναπληρωσετε (5692) ] τον νομον του χριστου
PES – ܘܰܛܥܰܢܘ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܡܰܠܶܝܬ݁ܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself.
NA26 – εἰ γὰρ δοκεῖ (5719) τις εἶναί (5750) τι μηδὲν ὤν, (5752) φρεναπατᾷ (5719) ἑαυτόν·
WH – ει γαρ δοκει (5719) τις ειναι (5721) τι μηδεν ων (5723) φρεναπατα (5719) εαυτον
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܰܛܥܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But each one must examine his own work, and then he will have {reason for} boasting in regard to himself alone, and not in regard to another.
NA26 – τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω (5720) ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει (5719) καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον·
WH – το δε εργον εαυτου δοκιμαζετω (5720) [ [εκαστος] | εκαστος ] και τοτε εις εαυτον μονον το καυχημα εξει (5692) και ουκ εις τον ετερον
PES – ܐܶܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܳܩܶܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For each one will bear his own load.
NA26 – ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. (5692)
WH – εκαστος γαρ το ιδιον φορτιον βαστασει (5692)
PES – ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܫܩܽܘܠ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches {him.}
NA26 – Κοινωνείτω (5720) δὲ κατηχούμενος (5746) τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι (5723) ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς.
WH – κοινωνειτω (5720) δε ο κατηχουμενος (5746) τον λογον τω κατηχουντι (5723) εν πασιν αγαθοις
PES – ܢܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܫܡܰܥ ܠܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, this he will also reap.
NA26 – Μὴ πλανᾶσθε, (5744) θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· (5743) γὰρ ἐὰν σπείρῃ (5725) ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· (5692)
WH – μη πλανασθε (5744) θεος ου μυκτηριζεται (5743) ο γαρ εαν σπειρη (5725) ανθρωπος τουτο και θερισει (5692)
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܛܥܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܙܰܚ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܙܳܪܰܥ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܚܳܨܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life.
NA26 – ὅτι σπείρων (5723) εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει (5692) φθοράν, δὲ σπείρων (5723) εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει (5692) ζωὴν αἰώνιον.
WH – οτι ο σπειρων (5723) εις την σαρκα εαυτου εκ της σαρκος θερισει (5692) φθοραν ο δε σπειρων (5723) εις το πνευμα εκ του πνευματος θερισει (5692) ζωην αιωνιον
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܙܳܪܰܥ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܗ݈ܘ ܚܳܨܶܕ݂ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚ ܙܳܪܰܥ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܢܶܚܨܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary.
NA26 – τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες (5723) μὴ ἐγκακῶμεν, (5725) καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν (5692) μὴ ἐκλυόμενοι. (5746)
WH – το δε καλον ποιουντες (5723) μη [ | ] καιρω γαρ ιδιω θερισομεν (5692) μη εκλυομενοι (5746)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܳܐܢܳܐ ܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܢܶܚܨܽܘܕ݂ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܡܰܐܢ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then, while we have opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are of the household of the faith.
NA26 – ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, (5719) ἐργαζώμεθα (5741) τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως.
WH – αρα ουν ως καιρον [ εχωμεν (5725) | εχομεν (5719) ] εργαζωμεθα (5741) το αγαθον προς παντας μαλιστα δε προς τους οικειους της πιστεως
PES – ܗܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܥܰܕ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – See with what large letters I am writing to you with my own hand.
NA26 – Ἴδετε (5628) πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα (5656) τῇ ἐμῇ χειρί.
WH – ιδετε (5628) πηλικοις υμιν γραμμασιν εγραψα (5656) τη εμη χειρι
PES – ܚܙܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Those who desire to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised, simply so that they will not be persecuted for the cross of Christ.
NA26 – ὅσοι θέλουσιν (5719) εὐπροσωπῆσαι (5658) ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν (5719) ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, (5745) μόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ μὴ διώκωνται· (5747)
WH – οσοι θελουσιν (5719) ευπροσωπησαι (5658) εν σαρκι ουτοι αναγκαζουσιν (5719) υμας περιτεμνεσθαι (5745) μονον ινα τω σταυρω του χριστου [ [ιησου] | ] μη διωκωνται (5747)
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܠܨܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܓ݁ܰܙܪܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܪܰܕ݂ܦ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For those who are circumcised do not even keep the Law themselves, but they desire to have you circumcised so that they may boast in your flesh.
NA26 – οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι (5746) αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, (5719) ἀλλὰ θέλουσιν (5719) ὑμᾶς περιτέμνεσθαι (5745) ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. (5667)
WH – ουδε γαρ οι περιτεμνομενοι (5746) αυτοι νομον φυλασσουσιν (5719) αλλα θελουσιν (5719) υμας περιτεμνεσθαι (5745) ινα εν τη υμετερα σαρκι καυχησωνται (5667)
PES – ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܓ݂ܳܙܪܺܝܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܓ݁ܰܙܪܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܶܣܪܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But may it never be that I would boast, except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world.
NA26 – ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο (5636) καυχᾶσθαι (5738) εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται (5769) κἀγὼ κόσμῳ.
WH – εμοι δε μη γενοιτο (5636) καυχασθαι (5738) ει μη εν τω σταυρω του κυριου ημων ιησου χριστου δι ου εμοι κοσμος εσταυρωται (5769) καγω κοσμω
PES – ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܙܩܺܝܦ݂ ܠܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܙܩܺܝܦ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For neither is circumcision anything, nor uncircumcision, but a new creation.
NA26 – οὔτε γὰρ περιτομή τί ἐστιν (5748) οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.
WH – ουτε γαρ περιτομη τι εστιν (5719) ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܘܠܳܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And those who will walk by this rule, peace and mercy {be} upon them, and upon the Israel of God.
NA26 – καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, (5692) εἰρήνη ἐπ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ.
WH – και οσοι τω κανονι τουτω στοιχησουσιν (5692) ειρηνη επ αυτους και ελεος και επι τον ισραηλ του θεου
PES – ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܠܗܳܢܳܐ ܫܒ݂ܺܝܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܪܰܚܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – From now on let no one cause trouble for me, for I bear on my body the brand-marks of Jesus.
NA26 – Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, (5720) ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. (5719)
WH – του λοιπου κοπους μοι μηδεις παρεχετω (5720) εγω γαρ τα στιγματα του ιησου εν τω σωματι μου βασταζω (5719)
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܺܝ ܐ݈ܢܳܫ ܥܰܡܠܳܐ ܠܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܘܬ݂ܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ ܫܩܺܝܠ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 6:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen.
NA26 – χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.
WH – η χαρις του κυριου [ [ημων] | ημων ] ιησου χριστου μετα του πνευματος υμων αδελφοι αμην
PES – ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser: