Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #5143 - τρέχω

Transliteration
tréchō
Phonetics
trekh'-o
Origin
apparently a primary verb (properly, threcho, cf (G2359)), which uses dremo {drem'-o} (the base of (G1408)) as alternate in certain tenses
Parts of Speech
Verb
TDNT
8:226,1189
Definition
Thayer's
 1. to run
  1. of persons in haste
  2. of those who run in a race course
 2. metaph.
  1. of doctrine rapidly propagated
  2. by a metaphor taken from runners in a race, to exert one's self, strive hard
  3. to spend one's strength in performing or attaining something
  4. word occurs in Greek writings denoting to incur extreme peril, which it requires the exertion of all one's effort to overcome
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1750 ‑ דּוּץ (doots);  7323 ‑ רוּץ (roots);  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (21)
Matthew
2
Mark
2
Luke
2
John
2
Romans
1
1 Corinthians
4
Galatians
3
Philippians
2
2 Thessalonians
1
Hebrews
1
Revelation
1
NAS (21)
Matthew
2
Mark
2
Luke
2
John
2
Romans
1
1 Corinthians
4
Galatians
3
Philippians
1
2 Thessalonians
2
Hebrews
1
Revelation
1
HCS (20)
Matthew
2
Mark
2
Luke
2
John
2
Romans
1
1 Corinthians
4
Galatians
3
Philippians
1
2 Thessalonians
1
Hebrews
1
Revelation
1
BSB (20)
Matthew
2
Mark
2
Luke
2
John
2
Romans
1
1 Corinthians
4
Galatians
3
Philippians
1
2 Thessalonians
1
Hebrews
1
Revelation
1
ESV (20)
Matthew
2
Mark
2
Luke
2
John
2
Romans
1
1 Corinthians
4
Galatians
3
Philippians
1
2 Thessalonians
1
Hebrews
1
Revelation
1
WEB (21)
Matthew
2
Mark
2
Luke
2
John
2
Romans
1
1 Corinthians
4
Galatians
3
Philippians
2
2 Thessalonians
1
Hebrews
1
Revelation
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

τρέχω,

Od. 9.386, etc.: fut. θρέξομαι (ἀπο-) Ar. Nu. 1005 (anap.), (μετα-) Id. Pax 261, (περῖ) Id. Ra. 193; θρέξω only in Lyc. 108; but ἀπο-θρέξεις Pl.Com. 232: aor. 1 ἔθρεξα (v. infr.): but the usual fut. and aor. come from the root δραμ-, viz. δρᾰμοῦμαι E. Or. 878, X. An. 7.3.45, etc.; Ion. δραμέομαι Hdt. 8.102; late δραμῶ LXX Ca. 1.4; but ὑπερ-δραμῶ Philetaer. 3 (dub. l.); δράμομαι in compd. ἀναδράμεται AP 9.575 (Phil.): aor. 2 ἔδρᾰμον (v. infr.): pf. δεδράμηκα [] Philem. 38, Men. 741, (ἀνα-) Hdt. 8.55, (κατα-) X. HG 4.7.6, (περι-) Pl. Clit. 410a, (συν-) D. 17.9: plpf. ἐδεδραμήκεσαν (κατ-) Th. 8.92: poet. pf. δέδρομα (ἀνα-, ἐπι-) Od. 5.412, 20.357: Pass., pf. δεδράμημαι (ἐπι-) X. Oec. 15.1. The Verb is not common in Hom., who has pres. in Il. 23.520, Od. 9.386; in Il. 18.599, 602, Ion. Iterat. θρέξασκον (ἔθρεξα was also old Att., Epigr. ap. Plu. Arist. 20, E. IA 1569 (s. v. l., ἔβρεξε Weil), (περι-) Ar. Th. 657); but the common aor. was ἔδραμον, Il. 23.393, Od. 23.207, al. Dor. τράχω [] Pi. P. 8.32, Hsch., EM 356.10: fut. θραξοῦμαι Hsch.:

run, of men, ἰθὺς δράμε Od. 23.207, etc.; θρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι Il. 18.599; τρέχει Ὅρκος ἅμα.. δίκῃσιν Hes. Op. 219; ᾤχεο τρέχων Epich. 37, 110 (τράχων cf. Ahrens); βαδίζειν καὶ τ. Pl. Grg. 468a; τρέχων, opp. βάδην, X. Cyr. 2.2.30; τ. χερσίν, οὐ ποδωκείᾳ σκελῶν A. Eu. 37: of horses, Il. 23.393, 520: the part. is freq. added to another Verb, τί οὐ τρέχων σὺ τὰς τραπέζας ἐκφέρεις; why do you not run and carry out.. ? Pl.Com. 69.2, cf. Pl. R. 327b; v. infr. 2.

2. of things, move quickly, τὸ δὲ [τρύπανον] τ. ἐμμενὲς αἰεί Od. 9.386, cf. Il. 14.413; ναῦς παρὰ γῆν ἔδραμεν Thgn. 856; πόλιν.. ἐξ οὐρίων δραμοῦσαν S. Aj. 1083; τὸ δ' ἐν ποσὶ τράχον ἴτω let what is now before me go trippingly, Pi. P. 8.32; ἐπὶ καρδίαν ἔδραμε.. σταγών A. Ag. 1121 (lyr.); ἔρις δραμοῦσα τοῦ προσωτάτω having run its course, S. Aj. 731; πυρετὸς.. ἥκει τρέχων has come quickly, Nicopho 12.

3. οἱ τρέχοντες a constellation rising with Libra, Antiochus ap. Teucrum in Boll Sphaera 58.

II c. acc. loci, run over, ῥόθια πεδία E. Hel. 1117 (lyr.); ὁ ἵππος τ. καὶ πρανῆ καὶ ὄρεια X. Eq. 8.1: in Att. Prose θέω seems to be more freq. in the pres., and in some phrases used exclusively, e.g. θεῖν δρόμῳ, v. θέω (A) 11.1 and cf. Th. 3.111, X. An. 1.8.18.

2. c. acc. cogn., δραμεῖν ἀγῶνα, βῆμα, δίαυλον, δρόμον, run a course, a heat, E. El. 883, 954, Alex. 235, Men. 741, etc.; λαμπάδας, i. e. torch-races, IG 22.1028.14: freq. metaph., ἀγῶνα δρ. run a risk, E. Alc. 489, cf. IA 1455; ἀγῶνα θανάσιμον δραμούμενον Id. Or. 878; πολλοὺς ἀγῶνας δραμέονται περὶ σφέων αὐτῶν run for their life or safety, Hdt. 8.102; κινδύνων τὸν μέγιστον τ. D.H. 4.47; τὸν ὑπὲρ ψυχῆς ἀγῶνα, κίνδυνον ὑπὲρ τῆς ψυχῆς τ., Id. 7.48, 4.4; ἐσχάτην τρέχοντες ταύτην Plb. 1.87.3: sts. the acc. is omitted, περὶ ἑωυτοῦ τρέχων running for his life, Hdt. 7.57; περὶ τῆς ψυχῆς Id. 9.37; φόνου πέρι E. El. 1264; περὶ νίκης f.l. in X. An. 1.5.8 (ἐπὶ νίκῃ Rehdantz); cf. θέω (A) 1.2, δρόμος 1.2, κρέας fin.

3. παρὰ ἓν πάλαισμα ἔδραμε νικᾶν he was within one fall or bout of carrying off the victory, Hdt. 9.33; cf. παρά c. 111.5, τριάζω 1.

4. commit, μηδ' ἑτέρας δραμεῖν ἀταξίας ἢ ἀσελγίας PLond. 5.1711.34 (vi A. D.).

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τρέχω ,

[in LXX chiefly for H7323;]

to run: Mark 5:6, John 20:2; John 20:4, 1 Corinthians 9:24; 1 Corinthians 9:26; c. inf., Matthew 28:8; seq. ἐπί , Luke 24:12 [T [WH] R, mg., om.]; εἰς , Revelation 9:9; ptcp., δραμών , c. indic., Matthew 27:48, Mark 15:36, Luke 15:20. Metaph., from runners in a race, of swiftness or of effort to attain an end: Romans 9:16, Galatians 2:2; Galatians 5:7, Philippians 2:16; τ . ἀγῶνα (Hdt., Eur., al.), Hebrews 12:1; ὁ λόγος τ . κυρίου (cf. Psalms 147:4), ἕως τάχους δραμεῖται ὁ λ . αὐτοῦ ), 2 Thessalonians 3:1 (cf. εἰς -, κατα -, περι -, προ -, προσ -, συν -, ἐπι -συν -, ὑπο -τρέχω ).

δράμω , obsol., to run, see τρέχω .


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For the sense ";haughtiness,"; ";arrogance,"; as in Mark 7:22, cf. Aristeas 262 πῶς ἂν μὴ τραπείη τις εἰς ὑπερηφανίαν; ";how should one keep oneself from pride?";, and ib. 269. The verb is similarly used in P Flor III. 367.12 (iii/A.D.) πλούτῳ γαυρωθεὶς [καὶ ] πολλῇ χρημάτων περιουσίᾳ ὑπ [ερη ]φανεῖς τοὺς φίλους, but has a weakened sense in P Oxy XIV. 1676.16 (iii/A.D.) ἀλλὰ πάντως κρείττονα εἶχες · διὰ τοῦτο ὑπερηφάνηκας ἡμᾶς, ";but you doubtless had better things to do; that was why you neglected us"; (Edd.). See also the intrans. use of the verb in BGU I. 48.19 (iii/A.D.) ἐὰν ἀναβῇς τῃ ἑορτῇ, ἵνα ὁμόσε γενώμεθα, καὶ μὴ ὑπερηφανήσῃς.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
δράμε δραμείν δραμείται δραμούμαι δραμούμεν δραμούνται δραμούσα δράμω δραμων δραμών δραμὼν έδραμε εδραμεν έδραμεν ἔδραμεν εδραμον έδραμον ἔδραμον έτρεχεν Ετρεχετε ετρέχετε Ἐτρέχετε ετρεχον έτρεχον ἔτρεχον τρεχει τρέχει τρέχεις τρεχετε τρέχετε τρεχη τρέχη τρέχῃ τρέχης τρέχοντα τρεχοντες τρέχοντες τρεχοντος τρέχοντος τρεχοντων τρεχόντων τρέχουσι τρεχουσιν τρέχουσιν τρεχω τρέχω τρεχωμεν τρέχωμεν τρέχων dramon dramōn dramṑn edramen édramen edramon édramon Etrechete Etréchete etrechon étrechon treche trechē trechei tréchei tréchēi trechete tréchete trecho trechō trécho tréchō trechomen trechōmen tréchomen tréchōmen trechontes tréchontes trechonton trechontōn trechónton trechóntōn trechontos tréchontos trechousin tréchousin
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
τρέφω