Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #5187 - τυφόω

Transliteration
typhóō
Phonetics
toof-o'-o
Origin
from a derivative of (G5188)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Definition
Thayer's
 1. to raise a smoke, to wrap in a mist
  1. metaph.
   1. to make proud, puff up with pride, render insolent
   2. to be puffed up with haughtiness or pride
 2. to blind with pride or conceit, to render foolish or stupid
  1. beclouded, besotted
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (3)
1 Timothy
2
2 Timothy
1
NAS (3)
1 Timothy
2
2 Timothy
1
HCS (3)
1 Timothy
2
2 Timothy
1
BSB (3)
1 Timothy
2
2 Timothy
1
ESV (3)
1 Timothy
2
2 Timothy
1
WEB (3)
1 Timothy
2
2 Timothy
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

τῡφόω,

(τῦφος)

delude, rare in Act., ἐτύφωσ' ἐκ δ' ἔλετο φρένας Alc. 68 (cj. Porson), cf. Plu. 2.59a; τ. τινὰ εἰς ἐλπίδα μειζόνων πραγμάτων Hdn. 6.5.10: but mostly in pf. Pass. τετύφωμαι (aor. Pass. τυφωθείς S.E. P. 3.193), to be crazy, demented, ὦ τετυφωμένε σύ Pl. Hp.Ma. 290a; ληρεῖν καὶ τετυφῶσθαι D. 9.20; οὐ δὴ ποιήσω τοῦτο· οὐχ οὕτω τετύφωμαι Id. 18.11, cf. 24.158, Plb. 3.81.1, Cic. Att. 12.25.2, 1 Timothy 6:4, al.; ἴσως ἔγωγε τετύφωμαι ταῦτα λέγων καὶ τὰ μὴ δεινὰ ἀξιῶ δεδιέναι D.H. 6.52; ὁ οἶνος τετυφωμένους ποιεῖ Arist. Pr. 873a23, cf. Phld. Mus. p.54 K.; γόητες καὶ σοφισταὶ καὶ τετυφωμένοι καὶ φαρμακεῖς Jul. Or. 6.197d; ἀνόητος καὶ τετυφωμένος Luc. Nigr. 1, cf. Icar. 7, Arr. Epict. 4.1.150: c. dat. modi, τετυφωμένος τοσαύταις εὐτυχίαις demented, rendered vain, Str. 15.1.5; ἐπὶ πλούτοις τε καὶ ἀρχαῖς filled with insane arrogance, Luc. Nec. 12: Harp. expl. τετύφωμαι by ἐμβεβρόντημαι.

II τυφῶσαι· πνῖξαι, ἀπολέσαι, Hsch.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

* τυφόω , -

(< τῦφος , smoke; metaph., conceit),

prop.,

to wrap in smoke; used only metaph., to puff up, becloud with pride: pass., 1 Timothy 3:6; 1 Timothy 6:4, 2 Timothy 3:4 (Dem., Arist., al.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For this important word we may begin by citing a few exx. of the common meaning ";substance,"; ";property,"; ";effects"; : P Oxy III. 488.17 (ii/iii A.D.) πλέον τῆς ὑποστάσεως μου ἐν ὅλῃ ἀρούρῃ μιᾷ, ";more land than I actually possess by one whole aroura"; (Edd.), ib. X. 1274.15 (iii/A.D.) ἀπὸ δὲ ταύτης τῆ [ς ] ὑποστάσεως δηλῶ ὀφείλειν τὸν ἄνδρα μου ἐμοὶ. . ., ";and out of this estate I declare that my husband owes me. . .,"; (Edd.), P Flor I. 50.9 (A.D. 268) τέ [ταρτον μ ]έρος ὑποστάσεως, P Oxy I. 138.26 (A.D. 610–611) κινδύνῳ ἐμῷ καὶ τῆς ἐμῆς ὑποστάσεως, ";at the risk of myself and my property,"; similarly .31, and ib. 139.28 (A.D. 612), and P Lond IV. 1343.1 (A.D. 709) σὺν ταῖς φαμηλίαις καὶ ὑποστ [άσεσιν, ";with their families and effects."; Note also P Petr III. 69 (a), p. 195. The document unfortunately is much mutilated, but it has been taken as meaning that ";the owner of certain dovecots had underestimated their value in his ὑπόστασις, and that the officials were directed to sell his property and pay the difference to the treasury."; In P Tebt 1.61 (b).194 (B.C. 118) τῆς ἐν τῶι κ ̄γ ̄ (ἔτει) ἀπὸ τῶν ἀπολειπου ]σῶν παρὰ τὰς ὑπ [οστάσεις τοῦ ι ̄β ̄ (ἔτους), the editors translate, ";concerning the land which was returned in the 23rd year as part of that which failed to come up to the expectations formed in the 12th"; : the same phrase occurs in ib. 72.111 (B.C. 114–3).

On P Eleph 15.3 (B.C. 223) οἱ δ ̣̕ ̣̣π ̣ο ̣γεγραμμένοι γεωργοὶ ἐπέδωκαν ἡμῖν ὑπόστασιν, Rubensohn remarks that ὑπόστασις is the substantive of ὑφίστασθαι in a corresponding sense : it seems to mean a written undertaking. Cf. also P Cornell 50.6 (i/A.D.) κἂν μὲν ὑπόστασιν λάβῃς, δήλωσόν μοι, where, as the editors point out, the context requires ";agreement of sale,"; rather than ";declaration of property."; For the latter meaning we may cite P Tebt II. 336.7 (c. A.D. 190) ἔστιν ὑποστάσεως τῆς κώ [μης. . . ";the amount standing in the name of the village. . ."; (Edd.), and the fragmentary P Fay 343 (ii/A.D.), a list of villages with amounts in kind under the heading ὑπόστασις. Still one other passage may be noted, P Oxy II. 237 viii. 26 (A.D. 186) ταῖς τῶν ἀνδρῶν ὑπο ̣σ ̣τ ̣α ̣σεσ ̣ι ̣ν, where, according to GH (p. 176), ὑπόστασις stands for ";the whole body of documents bearing on the ownership of a person’s properly, deposited in the archives, and forming the evidence of ownership.";

These varied uses are at first sight somewhat perplexing, but in all cases there is the same central idea of something that underlies visible conditions and guarantees a future possession. And as this is the essential meaning in Hebrews 11:1, we venture to suggest the translation ";Faith is the title-deed of things hoped for."; In Hebrews 1:3, on the other hand, the notion of underlying is applied in a different way. The history of the theological term ";substance"; is discussed by T, B. Strong in JTS ii. (1901), p. 224 ff., and iii. (1902), p. 22 ff.

For an ex. of the adj. cf. the Andania mysteries-inscr. Syll 653 ( = .3736).50 (B.C. 92) καὶ ἀπὸ τῶν πρωτομυστᾶν τὸ ὑποστατικόν, where Dittenberger notes : ";Ab ὑποστῆναι, ‘subire, in se suscipere.’ Pecunia est quam πρωτομύσται dare debent cum haec dignitas in eos confertur";—a fee on undertaking office.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
τετυφωμενοι τετυφωμένοι τετυφωται τετύφωται τυφωθεις τυφωθείς τυφωθεὶς tetuphomenoi tetuphōmenoi tetuphotai tetuphōtai tetyphomenoi tetyphoménoi tetyphōmenoi tetyphōménoi tetyphotai tetyphōtai tetýphotai tetýphōtai tuphotheis tuphōtheis typhotheis typhotheìs typhōtheis typhōtheìs
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
τυφλόω
Next Entry
τύφω