Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #911 - βάπτω

Transliteration
báptō
Phonetics
bap'-to
Root Word (Etymology)
a primary word
Parts of Speech
verb
TDNT
1:529,92
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
Βαπτιστής
 
Next Entry
Βαραββᾶς
Definition   
Thayer's
  1. to dip, dip in, immerse
  2. to dip into dye, to dye, colour
Not to be confused with 907, baptizo. The clearest example that shows the meaning of baptizo is a text from the Greek poet and physician Nicander, who lived about 200 B.C. It is a recipe for making pickles and is helpful because it uses both words. Nicander says that in order to make a pickle, the vegetable should first be 'dipped' (bapto) into boiling water and then 'baptised' (baptizo) in the vinegar solution. Both verbs concern the immersing of vegetables in a solution. But the first is temporary. The second, the act of baptising the vegetable, produces a permanent change.
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 935 ‑ בּוֹא (bo);  2881 ‑ טָבַל (taw‑bal');  4272 ‑ מָחַץ (maw‑khats');  6647 ‑ צְבַע (tseb‑ah');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (3)
Luke 1
John 1
Revelation 1
NAS (4)
Luke 1
John 2
Revelation 1
CSB (4)
Luke 1
John 2
Revelation 1
BSB (4)
Luke 1
John 2
Revelation 1
ESV (3)
Luke 1
John 1
Revelation 1
WEB (3)
Luke 1
John 1
Revelation 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

βάπτω,

fut. βάψω (ἐμ-) Ar. Pax 959: aor. ἔβαψα S. Aj. 95, etc.: Med., fut. βάψομαι Ar. Lys. 51: aor. ἐβαψάμην Arat. 951, AP 9.326 (Leon.): Pass., fut. βᾰφήσομαι LXX Leviticus 11:32, M.Ant. 8.51: aor. ἐβάφθην AP 6.254 (Myrin.), (ἀπ-) Ar. Fr. 416; in Att. generally ἐβάφην [ ] Pl. R. 429e, etc.: pf. βέβαμμαι Hdt. 7.67, Ar. Pax 1176.

I trans.,

1. dip, ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν.. εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ (so as to temper the red-hot steel) Od. 9.392; β. εἰς ὕδωρ Pl. Ti. 73e, cf. Emp. 100.11; τἄρια θερμῷ Ar. Ec. 216; εἰς μέλι, εἰς κηρόν, Arist. HA 605a29, de An. 435a2: Pass., βαπτόμενος σίδηρος iron in process of being tempered, Plu. 2.136a; and of coral, become hard, Dsc. 5.121 (s. v. l.). of slaughter in Trag, ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος A. Pr. 863; ἔβαψας ἔγχος εὖ πρὸς Ἀργείων στρατῷ; S. Aj. 95; φάσγανον εἴσω σαρκὸς ἔβαψεν E. Ph. 1578 (lyr.); in later Prose, εἰς τὰ πλευρὰ β. τὴν αἰχμήν D.H. 5.15; β. τὸν δάκτυλον ἀπὸ τοῦ αἵματος LXX Leviticus 4:17. also, dip in poison, ἔβαψεν ἰούς S. Tr. 574; χιτῶνα τόνδ' ἔβαψα ib. 580.

2. dye, ἔβαψεν.. ξίφος the sword dyed [the robe] red, A. Ch. 1011; β. τὰ κάλλη dye the beautiful cloths, Eup. 333; β. ἔρια ὥστ' εἶναι ἁλουργά Pl. R. 429d; εἵματα βεβαμμένα Hdt. 7.67; τρίχας βάπτειν AP 11.68 (Lucill.): abs. in Med., dye the hair, Men. 363.4, Nicol.Com. 1.33; glaze earthen vessels, Ath. 11.480e; of gilding and silvering, Ps.-Democr. Alch. p.46 B.: Com., βάπτειν τινὰ βάμμα Σαρδιανικόν dye one in the [red] dye of Sardes, i. e. give him a bloody coxcomb, Ar. Ach. 112; but βέβαπται β. Κυζικηνικόν he has been dyed in the dye of Cyzicus, i. e. is an arrant coward, Id. Pax 1176 (v. Sch.).

3. draw water by dipping a vessel, ἀνθ' ὕδατος τᾷ κάλπιδι κηρία βάψαι Theoc. 5.127; ἀρύταιναν.. ἐκ μέσου βάψασα τοῦ λέβητος ζέοντος ὕδατος draw water by dipping the bucket, Antiph. 25, cf. Thphr. Char. 9.8; βάψασα ποντίας ἁλός (sc. τὸ τεῦχος) having dipped it so as to draw water from the sea, E. Hec. 610.

4. baptize, Arr. Epict. 2.9.20 (Pass.).

II intr.,

1. ναῦς ἔβαψεν the ship dipped, sank, E. Or. 707; β. εἰς ψυχρὸν [αἱ ἐγχέλυς ] Arist. HA 592a18; εἰ δ' ὁ μὲν (sc. ἠέλιος) ἀνέφελος βάπτοι ῥόου ἑσπερίοιο Arat. 858 (ῥόον Sch.): c. acc., νῆα.. βάπτουσαν ἤδη κῦμα κυρτόν dipping into.., Babr. 71.2: also Med., ποταμοῖο ἐβάψατο Arat. 951.

2. βάψας (sc. τὴν κώπην) Ar. Fr. 225. (Cf. O Norse kuefia 'dip'.)

Thayer's Expanded Definition

βάπτω: (future βάψω, John 13:26 T Tr WH); 1 aorist ἐβαψα; perfect passive participle βεβαμμένος; in Greek writings from Homer down; in the Sept. for טָבַל;

a. to dip, dip in, immerse: τί, John 13:26 (but in 26 Lachmann ἐμβάψας, as in 26b L text R G); followed by a genitive of the thing into which the object is dipped (because only a part of it is touched by the act of dipping), Luke 16:24 (cf. ἅπτεσθαι τίνος, λούεσθαι ποταμοιο, Homer, Iliad 5, 6; 6, 508; cf. Buttmann, § 132, 25; (Winers Grammar, § 30, 8. c.)).

b. to dip into dye, to dye, color: ἱμάτιον αἵματι, Revelation 19:13 (Tdf. περιρεραμμενον, see under the word περιρραίνω; WH ῥεραντισμενον, see ῤαντίζω). (Herodotus 7, 67; Anth. 11, 68; Josephus, Antiquities 3, 6, 1.) (Compare: ἐμβάπτω.)

STRONGS NT 911a: βαρ( βαρ(, Chaldean בַּר (cf. Psalm 2:12; Proverbs 31:2); βαρ Ἰωνᾶ son of Jonah (or Jonas): Matthew 16:17, where L T WH Βαριωνᾶ (which see) Barjonah (or Barjonas), as if a surname, like Βαρναβᾶς, etc. (R. V. Bar-Jonah. Cf. Ἰωνᾶς, 2.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

βάπτω ,

[in LXX chiefly for H2881;]

(a) to dip: Luke 16:24, John 13:26 (ἐμβ -, L);

(b) to dip in dye, to dye: Revelation 19:13 (Rec.; ῥεραντισμένον , WH; περιρεραμμένον , T; ῥεραμμένον , Swete, in l, q.v.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

In P Tebt II. 287.8 (A.D. 161–9) the fullers and dyers of the Arsinoite nome appeal against a tax that had been imposed upon their trades—οἱ μέ ]ν ̣ ε ̣ι ̣̔̓[σι ]γναφεῖς ο [ἱ δὲ ]βαφεῖς τ ̣ῂν ̣ ἐργασίαν , δίδονται δὲ ὑπὲρ τέλους κτλ . For the τέλος βαφέων see also Ostr 700, 1068 (both ii/A.D.), and 1516 (ii/B.C.). In P Par 52.10, 53.5 (B.C. 163–2) βαπτά = ";coloured garments"; : cf. P Oxy X. 1293.24 (A.D. 117–38) εἰς βαφὴν ἐρ [ ]δια , ";wool to be dyed."; A late instance of the verb in this sense may be cited from P Iand 17.7 (vi/vii A.D.).

The verb is restored by the editors in the uncanonical Gospel fragment, P Oxy V. 840.43 ἐγὼ δὲ καὶ οἱ [μαθηταί μου ] οὓς λέγεις μὴ βεβα [πτίσθαι βεβά ]μμεθα ἐν ὕδασι ζω [ῆς αἰωνίου : cf. Epict. ii. 9. 20 ὅταν δ᾽ ἀναλάβῃ τὸ πάθος τὸ τοῦ βεβαμμένου καὶ ᾑρημένου , τότε καὶ ἔστι τῷ ὄντι καὶ καλεῖται Ἰουδαῖος , where βεβαμμένου seems to refer to baptism and ᾑρημένου to circumcision (see Sharp Epictetus and the NT, p. 134 f.).

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
βαρ βαφή βαφήσεται βάψαντες βαψας βάψας βάψει βάψεις βαψη βάψη βάψῃ βαψω βάψω βεβαμμένον εβάφη εβάφησαν έβαψας έβαψε έβαψεν bapsas bápsas bapse bapsē bápsei bápsēi bapso bapsō bápso bápsō
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile