Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #975 - βιβλίον

Transliteration
biblíon
Phonetics
bib-lee'-on
Origin
a diminutive of (G976)
Parts of Speech
Noun Neuter
TDNT
1:617,106
Definition
Thayer's
  1. a small book, a scroll, a written document
  2. a sheet on which something has been written
    1. a bill of divorcement
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1697 ‑ דָּבָר (daw‑bawr');  4039 ‑ מְגִלָּה (meg‑il‑law');  4097 ‑ מִדְרָשׁ (mid‑rawsh');  4557 ‑ מִסְפָּר (mis‑pawr');  5612 ‑ סִפְרָה (say'‑fer, sif‑raw');  8452 ‑ תּוֹרָה (to‑raw');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (32)
Matthew
1
Mark
1
Luke
3
John
2
Galatians
1
2 Timothy
1
Hebrews
2
Revelation
21
NAS (34)
Matthew
1
Mark
1
Luke
3
John
2
Galatians
1
2 Timothy
1
Hebrews
2
Revelation
23
HCS (34)
Matthew
1
Mark
1
Luke
3
John
2
Galatians
1
2 Timothy
1
Hebrews
2
Revelation
23
BSB (34)
Matthew
1
Mark
1
Luke
3
John
2
Galatians
1
2 Timothy
1
Hebrews
2
Revelation
23
ESV (30)
Matthew
1
Mark
1
Luke
1
John
2
Galatians
1
2 Timothy
1
Hebrews
2
Revelation
21
WEB (33)
Matthew
1
Mark
1
Luke
3
John
2
Galatians
1
2 Timothy
1
Hebrews
2
Revelation
22
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

βιβλίον or βυβλίον, τό,

I

1. strip of βύβλος, Thphr. HP 4.8.4: hence, paper, document, Hdt. 1.123, 3.128, Ar. Av. 974, etc.; τὸ β. τοῦ ψηφίσματος IG 22.1.61; β. ἀποστασίου notice of divorce, Matthew 19:7.

2. = cross βιβλίδιον, petition to the Government, = Lat. libellus, BGU 422 (ii A. D.), POxy. 86.16 (iv A. D.), etc.

3. = cross δέλτος, tablet, LXX To. 7.14.

II

1. book, Eup. 304, Theognet. 1.8, Pl. Ap. 26d, etc.; μέγα β. ἴσον τῷ μεγάλῳ κακῷ Call. Fr. 359.

2. book as the division of a work, ἐν τῷ πρώτῳ β. Dsc. 2 Praef., Ph. 1.329, etc.

3. τὰ β. place in which books are kept, library, ἀνεθήκατε εἰς τὰ β. D.Chr. 37.8.

4. τὰ β. τὰ ἅγια the sacred books or Scriptures, LXX 1 Maccabees 12:9; τὰ β. τοῦ νόμου ib. 1.56.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

βιβλίον , -ου , τό

(dim, of βίβλος , q.v.),

[in LXX also in the alternat. form βυβ -, chiefly for H5612 and the most freq. of the cognate forms;]

1. a paper, letter, written document: β . ἀποστασίου , bill of divorce, Matthew 19:7, Mark 10:4.

2. a book, a roll: Luke 4:17; Luke 4:20, John 20:30; John 21:25, Galatians 3:10, 2 Timothy 4:13, Hebrews 9:19; Hebrews 10:7, Revelation 1:11; Revelation 5:1-9; Revelation 6:14; Revelation 10:8; Revelation 20:12; Revelation 22:7-19; β . τ . ζωῆς ., Revelation 13:8; Revelation 17:8; Revelation 20:12; Revelation 21:27.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

This is very much the commonest form in the family, and was the regular word for ";book,"; ";writing"; in the Κοινή . It never meant a little writing : cf. P Ryl II. 382 (early ii/A.D.) μεγάλα βυβλία . The diminutive was supplied by βυβλάριον , as P Lille I. 7.7 (iii/B.C.) ἐπιζητήσαντος αὐτοῦ βυβλάριά τινα , and βιβλίδιον . In Archiv v. pp. 262 ff, 441, Wilcken shows that this latter word was the ordinary term for ";petition"; till the end of the third century : see e.g. P Oxy VII. 1032.4 (A.D. 162) οὗ ἐπέδομεν Οὐολουσ [ίῳ Μ ]αικιανῷ τὼ ἡγεμονεύσαντι βιβλειδίου . . . ἀντίγραφον , ";copy of the petition which we presented to Volusius Maecianus, ex-praefect,"; P Tebt II. 293.8 (c. A.D. 187) πρὸς τὸ ἐπιδοθέν σοι βιβλείδιον ὑπὸ Μ ., ";with regard to the petition presented to you by M.,"; P Oxy I. 79.11 (a notice of death—A.D. 181–92) (= Selections, p. 89) διὸ ἐπιδίδωμι [τὸ ] βιβλείδιον ἀξιῶν ταγῆναι αὐτὸν ἐν τῇ τῶν τετελευτηκότων τάξει , ";I therefore present this petition and ask that he be enrolled in the roll of the dead,"; and P Grenf II. 61.19 (A.D. 194–8) ὅθεν ἐπιδί [δω ]μι κ [α ]ὶ ἀξιῶ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι τοῦτο βιβλίδιον . From the beginning of the fourth century βιβλίον or λίβελλος as a rule displaced βιβλίδιον in this connexion, e.g. P Oxy I. 86.16 (A.D. 338) τούτου χάριν τὸ βιβλί [ον ἐπι ]δίδωμι ἀξιῶν τοῦτον μετ [α ]πεμ [φθ ]ῆναι , a petition that a certain man who had failed in a public duty should be sent for, ib. VI. 900.14 (A.D. 322) ἐκ τούτου ἠπίχθην τὰ βιβλία ἐπιδοῦναι , ";I therefore hasten to present this petition"; (Edd.) Naturally the bulk of our citations refer to state papers of various kinds, or petitions sent in to a public official. The distinction between book and paper easily vanishes when it is only a question of a single roll of greater or smaller length : the βιβλίον ἀποστασίου of Matthew 19:7 (see s.v. ἀποστάσιον ) is a document comparable with the petitions. For papers cf. P Petr II. 10 (2).9 (iii/B.C.) θεὶς τὰ βυβλία ἐξῆλθον : the writer is a scribe who says he went to the Treasury office to render his account, and it seems natural to assume this to be referred to, though the editor renders ";books."; P Ryl II. 83.4 (A.D. 138–61) π ]ρὸς παράλημψ [ιν καὶ ] καταγωγὴν βιβλί [ων , ";to receive and forward the accounts"; (Edd.). P Tebt II. 315.17 (ii/A.D.) ἐὰν μὲν οὖν σχολὴν ἄγῃς γράψας [σ ]ου τὰ βιβλία ἄνελθε πρὸς ἐμέ , ";so if you have time write up your books and come to me";—a finance inspector, who is a martinet (αὐστηρός ), is immediately expected. The word need not be further illustrated, but we may note the combination in P Oxy VIII. 1153.4 (i/A.D.) ]κομισάμην διὰ Ἡρακλᾶτος τὰς κίστας [σὺν ] τοῖς βιβλίοις , ";the boxes with the books"; (Ed.). For the spelling, βυβ . or βιβ ., see Moulton Gram. II. § 35. The dissimilated form βιβλίον —contrast the converse ἥμυσυ —greatly predominates in papyri : for βυ . cf. P Petr. II. 10(2).9 and P Ryl II. 382, cited above, also BGU IV. 1096.7 (i/iiA.D.), 1148.35 (B.C. 13), 1152.24 (B.C. 22). In inscrr. naturally there is more variation : for βυ . cf. Michel 1001viii. 32 (c B.C. 200), for βι . Syll 653.12 (B.C. 91)—both Doric, and cf. Meisterhans Gr. § 13.4 (p. 28) for the Attic record. The Ptolemaic papyri show more divergence than those dated A.D. See Mayser Gr. p. 102, Crönert Mem. Herc. p. 21 f., Dziatzko Untersuchungen über ausgewählte Kapitel des antiken Buchwesens (1900), and Maidhof Zur Begriffsbestimmung der Koine, p. 303 ff. Amongst interesting compounds found in the papyri may be mentioned βιβλιομαχέω (P Oxy I. 68.33 (A.D. 131) ἐὰν βιβλιομαχή [σ ] , ";if he presents counter-statements";), βιβλιοφύλαξ (P Fay 31.3 (c. A.D. 129) βιβλ (ιοφύλαξι ) ἐνκτήσεω (ν ), ";keepers of the property registers";), and βυβλιαφόρος (P Hal I. 7.6 (B.C. 232) εἴπερ μὴ τὸν βυβλιαφόρον καὶ τὸν ἔφοδον ἐκπέπει [κα ]ς , ";unless you have spoken to the letter-carrier and the control-officer";).

[Supplemental from 1930 edition]

See SAM i. p. 45 ff.

 

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
βιβλια βιβλία βιβλιοις βιβλίοις βιβλιον βιβλίον βιβλιου βιβλίου βιβλιοφόρων βιβλιω βιβλίω βιβλίῳ Βιβλίων biblia biblía biblio bibliō biblíoi biblíōi bibliois biblíois biblion biblíon bibliou biblíou
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: