Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #1589 - גָּנַב

Transliteration
gânab
Phonetics
gaw-nab'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
364
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to steal, steal away, carry away

1a) (Qal) to steal

1b) (Niphal) to be stolen

1c) (Piel) to steal away

1d) (Pual) to be stolen away, be brought by stealth

1e) (Hithpael) to go by stealth, steal away

Greek Equivalent Words:
Strong #: 2809 ‑ κλέμμα (klem'‑mah);  2813 ‑ κλέπτω (klep'‑to);  2829 ‑ κλοπή (klop‑ay');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (38)
Genesis
11
Exodus
5
Leviticus
1
Deuteronomy
2
Joshua
1
2 Samuel
5
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
3
Proverbs
3
Jeremiah
2
Hosea
1
Obadiah
1
Zechariah
1
NAS (46)
Genesis
12
Exodus
6
Leviticus
1
Deuteronomy
2
Joshua
1
2 Samuel
8
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
6
Proverbs
3
Jeremiah
2
Hosea
1
Obadiah
1
Zechariah
1
HCS (37)
Genesis
11
Exodus
5
Leviticus
1
Deuteronomy
2
Joshua
1
2 Samuel
4
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
3
Proverbs
3
Jeremiah
2
Hosea
1
Obadiah
1
Zechariah
1
BSB (40)
Genesis
12
Exodus
6
Leviticus
1
Deuteronomy
2
Joshua
1
2 Samuel
5
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
3
Proverbs
3
Jeremiah
2
Hosea
1
Obadiah
1
Zechariah
1
ESV (31)
Genesis
11
Leviticus
1
Deuteronomy
2
Joshua
1
2 Samuel
4
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
3
Proverbs
3
Jeremiah
2
Hosea
1
Zechariah
1
WEB (37)
Genesis
10
Exodus
5
Leviticus
1
Deuteronomy
2
Joshua
1
2 Samuel
5
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
3
Proverbs
3
Jeremiah
2
Hosea
1
Obadiah
1
Zechariah
1
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2073) bnc (גנב GNB) AC: Steal CO: Thief AB: Theft: [from: nc- what a garden is protected from]

V) bnc (גנב GNB) - Steal: KJV (39): (vf: Paal, Niphal, Hitpael, Pual, Piel) steal, carry, brought - Strongs: H1589 (גָּנַב)

Nm) bnc (גנב GNB) - Thief: KJV (17): thief - Strongs: H1590 (גַּנָּב)

Nf1) ebnc (גנבה GNBH) - Theft: KJV (2): theft - Strongs: H1591 (גְּנֵבָה)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2022
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

גָּנַב fut. יִנְנֹב.

(1)  to steal, to take away by theft, secretly. (This verb appears to be denominative from the Arab. جَنْبُ a side, Ch. גַּב and prop. equivalent to, to put aside; Germ. auf die Seite bringen.) [“Compare Sanscrit parçvaka thief, from parçva side.”] Hence جنب has many significations taken from the idea of side, to break a side, to take from the side.) Followed by an acc. of thing, Genesis 31:19, 30 Genesis 31:30, 33 Genesis 31:33 and person, 2 Samuel 19:42; Deuteronomy 24:7; Job 21:18, וּכְמֹץ גְּנָבַתּוּ סוּפָה “and like the chaff, which the wind driveth away;” 27:20. Part. pass. with Yod parag. גְּנֻבְתִי Genesis 31:39.

(2) to deceive, like the Gr. κλέπτειν. Genesis 31:27, וַתִּגְנֹב אֹתִי “thou hast deceived me.” Especially followed by לֵב prop. to deceive any one’s heart, i.e. understanding, like κλέπτειν νόον, Hom. Il. xiv. 227. Genesis 31:20, וַיִּגְנֹב יַעֲקֹב אֶת־לֵב לָבָן “and Jacob deceived Laban;” verse 26 Genesis 31:26. See L. de Dieu, on Gen. loc. cit., and John 10:24.

Niphal pass. of No. 1, Exodus 22:11.

Piel i.q. Kal.

(1) to steal, Jeremiah 23:30.

(2) followed by לֵב to deceive, 2 Samuel 15:6.

Pual pass. Job 4:12, אֵלַי דָּבָד יְגֻנָּב “an oracle was brought to me by stealth,” or secretly. Inf. absol. גֻּנֹּב Genesis 40:15.

Hithpael, to do by stealth, followed by a gerund, 2 Samuel 19:4, וַיִּתְגַּנֵּב הָעָם בַּיוֹם הַהוּא לָבוֹא הָעִיד “and the people that day went by stealth into the city.” (Syr. ܓܢܰܒ ܢܦܰܫܶܗ to steal oneself away.) Hence

These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
גְּנָב֨וּךָ גְּנָבַ֥תּוּ גְּנָבָֽתַם׃ גְּנֻֽבְתִ֣י גְּנוּבִ֥ים גָּֽנְבוּ֙ גָּנ֥וּב גָּנְב֨וּ גָּנֹ֥ב גָנַ֖בְתָּ גֹּנֵ֨ב גֻּנַּ֔בְתִּי גֻנֹּ֣ב גנב גנבו גנבוך גנבת גנבתו גנבתי גנבתם׃ גנוב גנובים הֲגָנֹ֤ב ׀ הַגֹּנֵ֗ב הגנב וְגָנַ֑בְתִּי וְגָנֹ֖ב וְגֹנֵ֨ב וְגֻנַּ֖ב וַיְגַנֵּב֙ וַיִּגְנֹ֣ב וַיִּתְגַּנֵּ֥ב וַתִּגְנֹ֖ב וַתִּגְנֹ֣ב וַתִּגְנֹ֤ב וּגְנֻֽבְתִ֖י וגנב וגנבתי ויגנב ויתגנב ותגנב יְגֻנָּ֑ב יִגְנ֑וֹב יִגְנְב֖וּ יִגְנֹֽב־ יִגָּנֵ֖ב יִתְגַּנֵּ֗ב יגנב יגנב־ יגנבו יגנוב יתגנב מְגַנְּבֵ֣י מגנבי נִגְנֹב֙ נגנב תִּֿגְנֹֽ֔ב׃ תִּגְנֹ֑בוּ תגנב׃ תגנבו ḡā·naḇ·tā gā·nə·ḇū gā·nōḇ gā·nūḇ ḡānaḇtā gaNavta gānəḇū ganeVu gaNo gānōḇ gānūḇ gaNuv gə·nā·ḇā·ṯam gə·nā·ḇat·tū gə·nā·ḇū·ḵā gə·nū·ḇîm gə·nuḇ·ṯî gənāḇāṯam gənāḇattū gənāḇūḵā genaVatam genaVattu genaVucha gənūḇîm gənuḇṯî genuVim genuvTi gō·nêḇ gōnêḇ goNev gun·naḇ·tî ḡun·nōḇ gunnaḇtî gunNavti gunNo ḡunnōḇ hă·ḡā·nōḇ hag·gō·nêḇ hagaNo hăḡānōḇ haggōnêḇ haggoNev mə·ḡan·nə·ḇê məḡannəḇê meganneVei niḡ·nōḇ nigNo niḡnōḇ tḡə·nōḇ tgeNo tḡənōḇ tiḡ·nō·ḇū tiḡnōḇū tigNou ū·ḡə·nuḇ·ṯî ūḡənuḇṯî ugenuvTi vaiyigNo vaiyitganNev vattigNo vayganNev vegaNavti vegaNo vegoNev vegunNav wat·tiḡ·nōḇ wattiḡnōḇ way·ḡan·nêḇ way·yiḡ·nōḇ way·yiṯ·gan·nêḇ wayḡannêḇ wayyiḡnōḇ wayyiṯgannêḇ wə·ḡā·naḇ·tî wə·ḡā·nōḇ wə·ḡō·nêḇ wə·ḡun·naḇ wəḡānaḇtî wəḡānōḇ wəḡōnêḇ wəḡunnaḇ yə·ḡun·nāḇ yəḡunnāḇ yegunNav yig·gā·nêḇ yiḡ·nə·ḇū yiḡ·nō·wḇ yiḡ·nōḇ- yiggānêḇ yiggaNev yiḡnəḇū yigneVu yiḡnōḇ- yignov yiḡnōwḇ yiṯ·gan·nêḇ yiṯgannêḇ yitganNev
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
גַּן
Next Entry
גַּנָּב