Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #7080 - קָסַם

Transliteration
qâçam
Phonetics
kaw-sam'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
2044
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) (Qal) to practice divination, divine

1a) of diviners of the nations, Balaam

1b) of false prophets of Israel

1c) prohibited

Greek Equivalent Words:
Strong #: 669 ‑ ἀποφθέγγομαι (ap‑of‑theng'‑om‑ahee);  3132 ‑ μαντεύομαι (mant‑yoo'‑om‑ahee);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (20)
Deuteronomy
2
Joshua
1
1 Samuel
2
2 Kings
1
Isaiah
2
Jeremiah
2
Ezekiel
6
Micah
3
Zechariah
1
NAS (21)
Deuteronomy
2
Joshua
1
1 Samuel
2
2 Kings
1
Isaiah
2
Jeremiah
2
Ezekiel
7
Micah
3
Zechariah
1
HCS (20)
Deuteronomy
2
Joshua
1
1 Samuel
2
2 Kings
1
Isaiah
2
Jeremiah
2
Ezekiel
6
Micah
3
Zechariah
1
BSB (22)
Deuteronomy
2
Joshua
1
1 Samuel
3
2 Kings
1
Isaiah
2
Jeremiah
2
Ezekiel
7
Micah
3
Zechariah
1
ESV (19)
Deuteronomy
2
Joshua
1
1 Samuel
2
2 Kings
1
Isaiah
1
Jeremiah
2
Ezekiel
6
Micah
3
Zechariah
1
WEB (20)
Deuteronomy
2
Joshua
1
1 Samuel
2
2 Kings
1
Isaiah
2
Jeremiah
2
Ezekiel
6
Micah
3
Zechariah
1
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2718) mxq (קסמ QSM) AC: ? CO: ? AB: Divine

V) mxq (קסמ QSM) - Divine: To practice divination. KJV (20): (vf: Paal) divine, diviner, use, divination, prudent, soothsayer - Strongs: H7080 (קָסַם)

Nm) mxq (קסמ QSM) - Divination: KJV (11): divination, witchcraft, divine - Strongs: H7081 (קֶסֶם)

hm) mxqm (מקסמ MQSM) - Divination: KJV (2): divination - Strongs: H4738 (מִקְסָם)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2023
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

קָסַם fut. יִקְסֹם to divine, to practise divination, as a verb used always of the false prophets of the Hebrews, Deuteronomy 18:10, 14 Deuteronomy 18:14; 2 Kings 17:17; Micah 3:6, Micah 3:7, 11 Micah 3:11; Isaiah 3:2 of evokers of the dead, 1 Samuel 28:8 and of the prophets of strange nations, as of the Philistines, 1 Samuel 6:2 of Balaam, Joshua 13:22. (To this answers the Syr. ܩܨܰܡ to divine. The primary idea appears to be that of cutting; compare قسم, גָּזַם, a notion which is applied to divination, compare גְּזַר No. 2.)

Derivatives, מִקְסָם and

These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
בִּקְסָם־ בקסם־ הַקֹּ֣סְמִ֔ים הַקּוֹסֵ֑ם הקוסם הקסמים וְהַקֹּסְמִ֣ים וְהַקּֽוֹסְמִים֙ וְלַקֹּֽסְמִים֙ וְקֹֽסְמֵיכֶ֑ם וְקֹסְמִ֖ים וְקֹסְמִ֥ים וְקֹסֵ֥ם וַיִּקְסְמ֥וּ והקוסמים והקסמים ויקסמו ולקסמים וקסם וקסמיכם וקסמים יִקְסֹ֑מוּ יקסמו כִּקְסָם־ כקסם־ לִקְסָם־ לקסם־ מִקְּסֹ֑ם מקסם נָ֥א נא קְסָמִ֔ים קֹֽסְמֵיכֶ֗ם קֹסְמִ֖ים קָֽסֳמִי־ קסמי־ קסמיכם קסמים שָׁוְא֙ שוא תִקְסַ֣מְנָה תקסמנה biksom biq·sām- biqsām- hakkoSem hakKoseMim haq·qō·sə·mîm haq·qō·w·sêm haqqōsəmîm haqqōwsêm kesaMim kiksom kiq·sām- kiqsām- kosemeiChem koseMim kosomi liksom liq·sām- liqsām- mikkeSom miq·qə·sōm miqqəsōm na nā qā·so·mî- qāsomî- qə·sā·mîm qəsāmîm qō·sə·mê·ḵem qō·sə·mîm qōsəmêḵem qōsəmîm šāw shaV tikSamnah ṯiq·sam·nāh ṯiqsamnāh vaiyikseMu vehakkoseMim vehakkosMim vekoSem vekosemeiChem vekoseMim velakkoseMim way·yiq·sə·mū wayyiqsəmū wə·haq·qō·sə·mîm wə·haq·qō·ws·mîm wə·laq·qō·sə·mîm wə·qō·sə·mê·ḵem wə·qō·sə·mîm wə·qō·sêm wəhaqqōsəmîm wəhaqqōwsmîm wəlaqqōsəmîm wəqōsêm wəqōsəmêḵem wəqōsəmîm yikSomu yiq·sō·mū yiqsōmū
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2023. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
קְנָת
Next Entry
קֶסֶם