corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.19.08.17
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #2089 - ἔτι

Transliteration
éti
Phonetics
et'-ee  
Word Origin
perhaps akin to (2094)
Parts of Speech
Adverb
TDNT
None
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. yet, still
  1. of time
   1. of a thing which went on formerly, whereas now a different state of things exists or has begun to exist
   2. of a thing which continues at present 1a
  2. even, now
   1. with negatives 1a
  3. no longer, no more
  4. of degree and increase
   1. even, yet
   2. besides, more, further
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (107) NAS (92) HCS (83)
Matthew 8
Mark 5
Luke 17
John 7
Acts 5
Romans 7
1 Corinthians 4
2 Corinthians 1
Galatians 3
Philippians 1
2 Thessalonians 1
Hebrews 13
Revelation 14
Matthew 8
Mark 4
Luke 16
John 8
Acts 5
Romans 5
1 Corinthians 4
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
2 Thessalonians 1
Hebrews 13
Revelation 14
Matthew 8
Mark 5
Luke 15
John 5
Acts 3
Romans 5
1 Corinthians 4
2 Corinthians 1
Galatians 3
Philippians 1
2 Thessalonians 1
Hebrews 10
Revelation 22
BYZ TIS TR
ADV 93
ADV 79
ADV 101
NA WH
ADV 78
ADV 99


Liddell-Scott-Jones Definitions

ἔτι [],

Adv.:

I of Time,

1 of the Present, yet, still, ἔ. μοι μένος ἔμπεδον Il. 5.254; ἔ. τυτθὸν ἐόντα 6.222; εἰ Ζεὺς ἔ. Ζεύς S. OC 623; ἔτ' ἐκ βρέφεος ever since babyhood, AP 9.567 (Antip.); ἔ. καὶ νῦν Il. 1.455; ἔ. καὶ ἐκ παρόντων v.l. in Th. 7.77; ἔτ' ἂν ἐκ τῶνδε θεὸς χρῄζων θείη A. Ch. 340; ἔ. καὶ νυνί Pl. Smp. 215d; νῦν ἔ. ζεῖ A. Th. 708 (lyr.), cf. Ag. 818.

2. of the Past, mostly with impf., ἀήθεσσον γὰρ ἔτ' αὐτῶν Il. 10.493, cf. Hdt. 9.102, Th. 5.111, etc.: with aor., Pl. Prt. 310c, etc.; ἔ. πρότερον, πρόσθεν, Th. 8.45, Pl. Sph. 242d: with the sense, already, γεγονέναι ἔ. οὐχ ἧττον ἢ εἶναι Id. Men. 93a.

3. of the Future, yet, longer, ἄλγε' ἔδωκεν.. ἠδ' ἔ. δώσει Il. 1.96, cf. 5.465: c. opt., ... φιλέοι Od. 15.305: c. imper., μή τις ἔ... ἔστω 2.230; hereafter, A. Pr. 907, S. El. 66, Ar. V. 758 (anap.), etc.

4. with a neg., no longer, οὐδὲ.. ἔ. παρέμειναν D.H. 5.46; v. οὐκέτι, μηκέτι.

II

1. of Degree, still, besides, ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ' ἔ. βόσκοι another (and another and so on), Od. 14.325; ἔτ' ἄλλο Hes. Op. 157, cf. 11.6.411, Od. 11.623, S. Ant. 218, etc.; τίν' οὖν ἔτ' ἄλλον..; A. Ch. 114; πρὸς τοῖσδ' ἔ., πρὸς τούτοις ἔ. (cf. προσέτι), S. Ph. 1339, Ar. Nu. 720 (anap.); ἔ. τε and besides, nay more, Pl. Phdr. 279a; ἔ. τοσόνδε this further point, Id. Tht. 184b; ἔ. δὲ καί Th. 1.80, etc.; πρῶτον μὲν.., ἔπειτα δὲ.., ἔ. δὲ.. X. An. 6.6.13; ἔ. καί alone, τά τε εἴδωλα, ἔ. καὶ τὰ γεγραμμένα Pl. Sph. 239d; ἔτι καὶ ἔ. ἀεί Theol.Ar. 30.

2. freq. to strengthen a Comp., ἔ. μᾶλλον yet more, Il. 14.97, 362; μᾶλλον ἔ. Od. 18.22; ἔ. καὶ μ. Pi. P. 10.57; καὶ ἔ. καὶ μᾶλλον Ael. NA 16.24; ἔ. πλέον Hdt. 7.6; πλέον ἔ. Th. 1.80; παῖς τε κἄτι τοῦδ' ἀνούστερος A. Pr. 987; πότμῳ τῷ νῦν.. κἄτι τοῦδ' ἐχθίονι S. OT 272, cf. El. 559, 1189.

3. with the Posit., ἔ. ἄνω yet higher up, X. An. 7.5.9; ἔ. μάλα Ar. Pax 53, 462, Ra. 864. (Skt. áti 'beyond', Lat. et, Goth. ip 'but', 'however'.)

Thayer's Expanded Definition

ἔτι, adverb, as yet, yet, still;

1. of time;

a. of a thing which went on formerly, whereas now a different state of things exists or has begun to exist: added to a participle, Matthew 27:63; Luke 24:6, 44; Acts 9:1; Acts 18:18; 2 Thessalonians 2:5; with the gen absolute: ἔτι (δέ) αὐτοῦ λαλοῦντος, Matthew 12:46; Matthew 17:5; Matthew 26:47; Mark 14:43; Luke 8:49; Luke 22:47; add, Luke 9:42; Luke 24:41; John 20:1; Acts 10:44; Romans 5:8; Hebrews 9:8; with a finite verb, Hebrews 7:10; transposed so as to stand at the beginning of a sentence: ἔτι γάρ Χριστός ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ... ἀπέθανε, Romans 5:6; cf. Winers Grammar, § 61, 5, p. 553 (515); (Buttmann, 389 (333)); with another notation of time, so that it may be translated even (cf. Latinjam): ἔτι ἐκ κοιλίας μητρός, Luke 1:15 (ἔτι ἐκ βρεφεος, Anthol. 9, 567, 1; ἔτι ἀπ' ἀρχῆς, Plutarch, consol. ad Apoll. 6, p. 104 d.).

b. of a thing which continues at present, even now: Mark 8:17 R G; Luke 14:22; Galatians 1:10; 1 Corinthians 15:17; with νῦν added, 1 Corinthians 3:2 (L WH brackets ἔτι); farther, longer (where it is thought strange that, when one thing has established itself, another has not been altered or abolished, but is still adhered to or continues): Romans 3:7; Romans 6:2; Romans 9:19; Galatians 5:11.

c. with negatives: οὐ ... ἔτι, οὐκ ἔτι, no longer, no more, Luke 16:2; Luke 20:36; Luke 21:1, 4; Luke 22:3; ἵνα μή ἔτι lest longer, that ... no more, Revelation 20:3; οὐ μή ἔτι, Revelation 3:12; Revelation 18:21-23; οὐδείς, μηδείς, οὐδεμία, οὐδέν ἔτι, nobody, nothing more, Matthew 5:13; Hebrews 10:2 (see μηκέτι, οὐκέτι).

2. of degree and increase; with the comparative, even, yet: Philippians 1:9; Hebrews 7:15 (Winers Grammar, 240 (225)). of what remains (yet): John 4:35; John 7:33; John 12:35; John 13:33; Matthew 19:20; Mark 12:6; Luke 18:22; of what is added, besides, more, further: ἔτι ἅπαξ, Hebrews 12:26f; ἔτι ἕνα δύο, Matthew 18:16; add, Matthew 26:65; Hebrews 11:32; ἔτι δέ yea moreover, and further (Latinpraeterea vero), Hebrews 11:36 (Xenophon, mem. 1, 2, 1; Diodorus 1, 74; cf. Grimm on 2 Macc. 6:4); ἔτι δέ καί (but or) yea moreover also (Latinpraeterea vero etiam), Luke 14:26 R G T L marginal reading; Acts 2:26; ἔτι τέ καί and moreover too (Latininsuperque adeo), Luke 14:26 L text Tr WH; Acts 21:28 (cf. Buttmann, § 149, 8; Winers Grammar, 578 (537) note).

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἔτι ,

adv.,

yet, as yet, still;

1. of time;

(a) of the present (adhuc): Mark 5:35, 1 Corinthians 3:3; 1 Corinthians 15:17, Galatians 1:10, al.;

(b) of the past, mostly c. impf.: Matthew 12:46, Luke 8:49; Luke 15:20, John 20:1, Acts 9:1, Romans 5:6; Romans 5:8, 2 Thessalonians 2:5, Hebrews 7:10; Hebrews 9:8, al.;

(c) of the future: Luke 1:15, 2 Corinthians 1:10;

(d) with a neg.: Matthew 5:13, Luke 16:2; Luke 20:36, Hebrews 10:2, Revelation 3:12; Revelation 20:3, al.

2. Of degree, even, yet, still, further: c. compar., Philippians 1:9, Hebrews 7:15; of what remains, Mark 12:6, John 4:35; John 7:33, al.; of what is added, Matthew 18:16; Matthew 26:65, Hebrews 11:32; Hebrews 12:26-27; of continuance apart from the idea of time, Romans 3:7; Romans 6:2; Romans 9:19, Galatians 5:11; ἔτι δἐ , Acts 2:26 (LXX), Hebrews 11:36; ἔτι τε καί , Luke 14:26, Acts 21:28.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Lond 42.22 (B.C. 168) (= I. p. 30, Selections, p. 10) ὡς ἔτ [ι ] σοῦ παρ [όν ]τος πάντων ἐπεδεόμη ̣ν ̣, ";while you were still at home, I went short altogether."; In ib. .25 we have—ἔτι δὲ καὶ Ὥρου τοῦ τὴν ἐπιστολὴν παρακεκομικό [το ]ς ἀπηγγελκότος κτλ., ";and now that Horus who brought the letter has told"; etc. : cf. P Ryl II. 145.9 (A.D. 38) ἔτι καὶ μὴ ἀρκ [εσ ]θείς. P Oxy IV. 744.3 (B.C. I) (= Selections, p. 32) shows a common phrase γίνωσκε ὡς ἔτι καὶ νῦν ἐν Ἀλεξανδρέᾳ (l. δρείᾳ) σμέν (l. ἐσμέν) : cf. P οὖν καὶ νῦν ἢ τὸ ἀργύριον εἰσάγετε ἢ κτλ., ";now therefore at length either collect the money, or,"; etc., Revillout Mél. p. 295.6 (B.C. 131–0) (= Witkowski.2, p. 96) ἔτι καὶ νῦν καλῶς ποιήσεις παρακαλῶν σαυτὸν καὶ τοὺς πα ̣ρ᾽ ἡμῶν, P Oxy VIII. 1111ii. 13 (A.D. 203) ὃν δηλ () τετελ (ευτηκέναι) ἔτι πάλα ̣[ι, ";whom I declare to have died long ago."; For the adv. used of degree, as in Philippians 1:9, see the Christian letter ib. VI. 939.3 (iv/A.D.) (= Selections, p. 128) νῦν ἔτι μᾶλλον ἡ πρὸς σὲ [τ ̣οῦ δεσπό ]τ ̣ου θεοῦ γνῶσις ἀνεφάνη ἅπασιν ἡμῖν.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επ' επί ετι έτι ἔτι ότι eti éti
Lectionary Calendar
Saturday, August 17th, 2019
the Week of Proper 14 / Ordinary 19
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ἑτέρως
Next Entry
ἑτοιμάζω
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology