Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:1-45

New American Standard Bible
John 11:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now a certain man was sick: Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha.
NA26 – Ἦν (5713) δέ τις ἀσθενῶν, (5723) Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
WH – ην (5707) δε τις ασθενων (5723) λαζαρος απο βηθανιας εκ της κωμης μαριας και μαρθας της αδελφης αυτης
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܠܳܥܳܙܰܪ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܚܽܘܗ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕ݂ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 11:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And it was the Mary who anointed the Lord with ointment, and wiped His feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.
NA26 – ἦν (5713) δὲ Μαριὰμ ἀλείψασα (5660) τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. (5707)
WH – ην (5707) δε μαριαμ η αλειψασα (5660) τον κυριον μυρω και εκμαξασα (5660) τους ποδας αυτου ταις θριξιν αυτης ης ο αδελφος λαζαρος ησθενει (5707)
PES – ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܫܚܰܬ݂ ܒ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܫܰܘܝܰܬ݂ ܒ݁ܣܰܥܪܳܗ ܐܰܚܽܘܗ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܥܳܙܰܪ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 11:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the sisters sent {word} to Him, saying, "Lord, behold, he whom You love is sick."
NA26 – ἀπέστειλαν (5656) οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, (5723) Κύριε, ἴδε (5657) ὃν φιλεῖς (5719) ἀσθενεῖ. (5719)
WH – απεστειλαν (5656) ουν αι αδελφαι προς αυτον λεγουσαι (5723) κυριε ιδε (5628) ον φιλεις (5719) ασθενει (5719)
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪܶܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܐܰܚܘܳܬ݂ܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܳܐܡܪܳܢ ܡܳܪܰܢ ܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܟ݁ܪܺܝܗ ܀
Lexical Parser:  
John 11:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Jesus heard {this,} He said, "This sickness is not meant for death, but {is} for the glory of God, so that the Son of God may be glorified by it."
NA26 – ἀκούσας (5660) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Αὕτη ἀσθένεια οὐκ ἔστιν (5748) πρὸς θάνατον ἀλλ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι αὐτῆς.
WH – ακουσας (5660) δε ο ιησους ειπεν (5627) αυτη η ασθενεια ουκ εστιν (5719) προς θανατον αλλ υπερ της δοξης του θεου ινα δοξασθη (5686) ο υιος του θεου δι αυτης
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 11:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (Now Jesus loved Martha and her sister, and Lazarus.)
NA26 – ἠγάπα (5707) δὲ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.
WH – ηγαπα (5707) δε ο ιησους την μαρθαν και την αδελφην αυτης και τον λαζαρον
PES – ܡܰܚܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܳܪܬ݁ܳܐ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܠܳܥܳܙܰܪ ܀
Lexical Parser:  
John 11:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So when He heard that he was sick, He then stayed two days {longer} in the place where He was.
NA26 – ὡς οὖν ἤκουσεν (5656) ὅτι ἀσθενεῖ, (5719) τότε μὲν ἔμεινεν (5656) ἐν ἦν (5713) τόπῳ δύο ἡμέρας·
WH – ως ουν ηκουσεν (5656) οτι ασθενει (5719) τοτε μεν εμεινεν (5656) εν ω ην (5707) τοπω δυο ημερας
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܟ݁ܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
John 11:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then after this He said to the disciples, "Let's go to Judea again."
NA26 – ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει (5719) τοῖς μαθηταῖς, Ἄγωμεν (5725) εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.
WH – επειτα μετα τουτο λεγει (5719) τοις μαθηταις αγωμεν (5725) εις την ιουδαιαν παλιν
PES – ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܶܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 11:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples said to Him, "Rabbi, the Jews were just now seeking to stone You, and {yet} You are going there again?"
NA26 – λέγουσιν (5719) αὐτῷ οἱ μαθηταί, Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν (5707) σε λιθάσαι (5658) οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις (5719) ἐκεῖ;
WH – λεγουσιν (5719) αυτω οι μαθηται ραββι νυν εζητουν (5707) σε λιθασαι (5658) οι ιουδαιοι και παλιν υπαγεις (5719) εκει
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܰܢ ܗܳܫܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܶܪܓ݁ܡܳܟ݂ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܀
Lexical Parser:  
John 11:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus replied, "Are there not twelve hours in the day? If anyone walks during the day, he does not stumble, because he sees the light of this world.
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν (5748) τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ (5725) ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, (5719) ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει· (5719)
WH – απεκριθη (5662) ιησους ουχι δωδεκα ωραι εισιν (5719) της ημερας εαν τις περιπατη (5725) εν τη ημερα ου προσκοπτει (5719) οτι το φως του κοσμου τουτου βλεπει (5719)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܫܳܥܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܘܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܩܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 11:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But if anyone walks during the night, he stumbles, because the light is not in him."
NA26 – ἐὰν δέ τις περιπατῇ (5725) ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, (5719) ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν (5748) ἐν αὐτῷ.
WH – εαν δε τις περιπατη (5725) εν τη νυκτι προσκοπτει (5719) οτι το φως ουκ εστιν (5719) εν αυτω
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܢܗܰܠܶܟ݂ ܡܶܬ݁ܬ݁ܩܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 11:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This He said, and after this He said to them, "Our friend Lazarus has fallen asleep; but I am going so that I may awaken him from sleep."
NA26 – ταῦτα εἶπεν, (5627) καὶ μετὰ τοῦτο λέγει (5719) αὐτοῖς, Λάζαρος φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, (5769) ἀλλὰ πορεύομαι (5736) ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
WH – ταυτα ειπεν (5627) και μετα τουτο λεγει (5719) αυτοις λαζαρος ο φιλος ημων κεκοιμηται (5769) αλλα πορευομαι (5736) ινα εξυπνισω (5661) αυτον
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܥܳܙܰܪ ܪܳܚܡܰܢ ܫܟ݂ܶܒ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܥܺܝܪܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 11:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples then said to Him, "Lord, if he has fallen asleep, he will come out of it."
NA26 – εἶπαν (5627) οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ, Κύριε, εἰ κεκοίμηται (5769) σωθήσεται. (5701)
WH – ειπαν (5627) ουν οι μαθηται αυτω κυριε ει κεκοιμηται (5769) σωθησεται (5701)
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܳܪܰܢ ܐܶܢ ܕ݁ܡܶܟ݂ ܡܶܬ݂ܚܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  
John 11:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Jesus had spoken of his death, but they thought that He was speaking about actual sleep.
NA26 – εἰρήκει (5715) δὲ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. (5719)
WH – ειρηκει (5715) δε ο ιησους περι του θανατου αυτου εκεινοι δε εδοξαν (5656) οτι περι της κοιμησεως του υπνου λεγει (5719)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܘܗܶܢܽܘܢ ܣܒ݂ܰܪܘ ܕ݁ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  
John 11:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Jesus then said to them plainly, "Lazarus died,
NA26 – τότε οὖν εἶπεν (5627) αὐτοῖς Ἰησοῦς παρρησίᾳ, Λάζαρος ἀπέθανεν, (5627)
WH – τοτε ουν ειπεν (5627) αυτοις ο ιησους παρρησια λαζαρος απεθανεν (5627)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܦ݁ܫܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܠܳܥܳܙܰܪ ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 11:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and I am glad for your sakes that I was not there, so that you may believe; but let's go to him."
NA26 – καὶ χαίρω (5719) δι ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, (5661) ὅτι οὐκ ἤμην (5713) ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν (5725) πρὸς αὐτόν.
WH – και χαιρω (5719) δι υμας ινα πιστευσητε (5661) οτι ουκ ημην (5710) εκει αλλα αγωμεν (5725) προς αυτον
PES – ܘܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܀
Lexical Parser:  
John 11:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore Thomas, who was called Didymus, said to {his} fellow disciples, "Let's also go, so that we may die with Him!"
NA26 – εἶπεν (5627) οὖν Θωμᾶς λεγόμενος (5746) Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς, Ἄγωμεν (5725) καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν (5632) μετ αὐτοῦ.
WH – ειπεν (5627) ουν θωμας ο λεγομενος (5746) διδυμος τοις συμμαθηταις αγωμεν (5725) και ημεις ινα αποθανωμεν (5632) μετ αυτου
PES – ܐܳܡܰܪ ܬ݁ܳܐܘܡܰܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܬ݁ܳܐܡܳܐ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܚܰܒ݂ܪܰܘܗ݈ܝ ܢܺܐܙܰܠ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So when Jesus came, He found that he had already been in the tomb four days.
NA26 – Ἐλθὼν (5631) οὖν Ἰησοῦς εὗρεν (5627) αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα (5723) ἐν τῷ μνημείῳ.
WH – ελθων (5631) ουν ο ιησους ευρεν (5627) αυτον τεσσαρας ηδη ημερας εχοντα (5723) εν τω μνημειω
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܡܺܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 11:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Bethany was near Jerusalem, about fifteen stadia away;
NA26 – ἦν (5713) δὲ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.
WH – ην (5707) δε [ | η ] βηθανια εγγυς των ιεροσολυμων ως απο σταδιων δεκαπεντε
PES – ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܰܪܺܝܩܳܐ ܡܶܢܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܣܛܕ݂ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܡܶܫܬ݁ܰܥܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  
John 11:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and many of the Jews had come to Martha and Mary, to console them about {their} brother.
NA26 – πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν (5715) πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται (5667) αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.
WH – πολλοι δε εκ των ιουδαιων εληλυθεισαν (5714) προς την μαρθαν και μαριαμ ινα παραμυθησωνται (5667) αυτας περι του αδελφου
PES – ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܰܬ݁ܺܝܐܝܺܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܢܶܡܠܽܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܚܽܘܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
John 11:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then Martha, when she heard that Jesus was coming, went to meet Him, but Mary stayed in the house.
NA26 – οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν (5656) ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται (5736) ὑπήντησεν (5656) αὐτῷ· Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. (5711)
WH – η ουν μαρθα ως ηκουσεν (5656) οτι ιησους ερχεται (5736) υπηντησεν (5656) αυτω μαριαμ δε εν τω οικω εκαθεζετο (5711)
PES – ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݂ܳܐ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile