Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:1-35

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 13:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now before the Feast of the Passover, Jesus knowing that His hour had come that He would depart out of this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end.
NA26 – Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς (5761) Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν (5627) αὐτοῦ ὥρα ἵνα μεταβῇ (5632) ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας (5660) τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν (5656) αὐτούς.
WH – προ δε της εορτης του πασχα ειδως (5761) ο ιησους οτι ηλθεν (5627) αυτου η ωρα ινα μεταβη (5632) εκ του κοσμου τουτου προς τον πατερα αγαπησας (5660) τους ιδιους τους εν τω κοσμω εις τελος ηγαπησεν (5656) αυτους
PES – ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܡܛܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܚܶܒ݂ ܠܕ݂ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – During supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, {the son} of Simon, to betray Him,
NA26 – καὶ δείπνου γινομένου, (5740) τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος (5761) εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ (5632) αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου,
WH – και δειπνου γινομενου (5740) του διαβολου ηδη βεβληκοτος (5761) εις την καρδιαν ινα παραδοι (5632) αυτον ιουδας σιμωνος [ ισκαριωτης | ισκαριωτου ]
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Jesus,} knowing that the Father had given all things into His hands, and that He had come forth from God and was going back to God,
NA26 – εἰδὼς (5761) ὅτι πάντα ἔδωκεν (5656) αὐτῷ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, (5719)
WH – ειδως (5761) οτι παντα εδωκεν (5656) αυτω ο πατηρ εις τας χειρας και οτι απο θεου εξηλθεν (5627) και προς τον θεον υπαγει (5719)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܙܶܠ ܀
Lexical Parser:  
John 13:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – *got up from supper, and *laid aside His garments; and taking a towel, He girded Himself.
NA26 – ἐγείρεται (5743) ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν (5719) τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν (5631) λέντιον διέζωσεν (5656) ἑαυτόν.
WH – εγειρεται (5743) εκ του δειπνου και τιθησιν (5719) τα ιματια και λαβων (5631) λεντιον διεζωσεν (5656) εαυτον
PES – ܩܳܡ ܡܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܘܣܳܡ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܫܩܰܠ ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܡܚܳܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then He *poured water into the basin, and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which He was girded.
NA26 – εἶτα βάλλει (5719) ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν (5721) τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν (5721) τῷ λεντίῳ ἦν (5713) διεζωσμένος. (5772)
WH – ειτα βαλλει (5719) υδωρ εις τον νιπτηρα και ηρξατο (5668) νιπτειν (5721) τους ποδας των μαθητων και εκμασσειν (5721) τω λεντιω ω ην (5707) διεζωσμενος (5772)
PES – ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܰܝܳܐ ܒ݁ܰܡܫܳܓ݂ܬ݁ܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܠܰܡܫܳܓ݂ܽܘ ܪܶܓ݂ܠܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܡܫܰܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܰܡܚܶܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So He *came to Simon Peter. He *said to Him, ""Lord, do You wash my feet?"
NA26 – ἔρχεται (5736) οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει (5719) αὐτῷ, Κύριε, σύ μου νίπτεις (5719) τοὺς πόδας;
WH – ερχεται (5736) ουν προς σιμωνα πετρον λεγει (5719) αυτω κυριε συ μου νιπτεις (5719) τους ποδας
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܪܝ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܡܫܺܝܓ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered and said to him, ""What I do you do not realize now, but you will understand hereafter."
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ, ἐγὼ ποιῶ (5719) σὺ οὐκ οἶδας (5758) ἄρτι, γνώσῃ (5695) δὲ μετὰ ταῦτα.
WH – απεκριθη (5662) ιησους και ειπεν (5627) αυτω ο εγω ποιω (5719) συ ουκ οιδας (5758) αρτι γνωση (5695) δε μετα ταυτα
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܰܥ ܀
Lexical Parser:  
John 13:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Peter *said to Him, ""Never shall You wash my feet!" Jesus answered him, ""If I do not wash you, you have no part with Me."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς (5661) μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν μὴ νίψω (5661) σε, οὐκ ἔχεις (5719) μέρος μετ ἐμοῦ.
WH – λεγει (5719) αυτω πετρος ου μη νιψης (5661) μου τους ποδας εις τον αιωνα απεκριθη (5662) ιησους αυτω εαν μη νιψω (5661) σε ουκ εχεις (5719) μερος μετ εμου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܥܰܡܝ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 13:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Simon Peter *said to Him, ""Lord, {then wash} not only my feet, but also my hands and my head."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν.
WH – λεγει (5719) αυτω σιμων πετρος κυριε μη τους ποδας μου μονον αλλα και τας χειρας και την κεφαλην
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܬ݁ܫܺܝܓ݂ ܠܺܝ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܐܳܦ݂ ܪܺܫܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to him, ""He who has bathed needs only to wash his feet, but is completely clean; and you are clean, but not all {of you.}"
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, λελουμένος (5772) οὐκ ἔχει (5719) χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, (5670) ἀλλ ἔστιν (5748) καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, (5748) ἀλλ οὐχὶ πάντες.
WH – λεγει (5719) αυτω [ | ο ] ιησους ο λελουμενος (5772) ουκ εχει (5719) χρειαν [ [ει μη τους ποδας] | ει μη τους ποδας ] νιψασθαι (5670) αλλ εστιν (5719) καθαρος ολος και υμεις καθαροι εστε (5719) αλλ ουχι παντες
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕ݁ܰܣܚܶܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܶܠܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܢܫܺܝܓ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He knew the one who was betraying Him; for this reason He said, ""Not all of you are clean."
NA26 – ᾔδει (5715) γὰρ τὸν παραδιδόντα (5723) αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν (5627) ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε. (5748)
WH – ηδει (5714) γαρ τον παραδιδοντα (5723) αυτον δια τουτο ειπεν (5627) οτι ουχι παντες καθαροι εστε (5719)
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So when He had washed their feet, and taken His garments and reclined {at the table} again, He said to them, ""Do you know what I have done to you?
NA26 – Ὅτε οὖν ἔνιψεν (5656) τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν (5627) τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν (5627) πάλιν, εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Γινώσκετε (5719) τί πεποίηκα (5758) ὑμῖν;
WH – οτε ουν ενιψεν (5656) τους ποδας αυτων [ και | [και] ] ελαβεν (5627) τα ιματια αυτου και ανεπεσεν (5627) παλιν ειπεν (5627) αυτοις γινωσκετε (5719) τι πεποιηκα (5758) υμιν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܫܩܰܠ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܣܬ݁ܡܶܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You call Me Teacher and Lord; and you are right, for {so} I am.
NA26 – ὑμεῖς φωνεῖτέ (5719) με διδάσκαλος καὶ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, (5719) εἰμὶ (5748) γάρ.
WH – υμεις φωνειτε (5719) με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε (5719) ειμι (5719) γαρ
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܪܰܒ݁ܰܢ ܘܡܳܪܰܢ ܘܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܓ݁ܶܝܪ ܀
Lexical Parser:  
John 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If I then, the Lord and the Teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet.
NA26 – εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα (5656) ὑμῶν τοὺς πόδας κύριος καὶ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε (5719) ἀλλήλων νίπτειν (5721) τοὺς πόδας·
WH – ει ουν εγω ενιψα (5656) υμων τους ποδας ο κυριος και ο διδασκαλος και υμεις οφειλετε (5719) αλληλων νιπτειν (5721) τους ποδας
PES – ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ ܘܪܰܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܫܺܝܓ݂ܽܘܢ ܪܶܓ݂ܠܶܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For I gave you an example that you also should do as I did to you.
NA26 – ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα (5656) ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα (5656) ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. (5725)
WH – υποδειγμα γαρ εδωκα (5656) υμιν ινα καθως εγω εποιησα (5656) υμιν και υμεις ποιητε (5725)
PES – ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor {is} one who is sent greater than the one who sent him.
NA26 – ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, οὐκ ἔστιν (5748) δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος (5660) αὐτόν.
WH – αμην αμην λεγω (5719) υμιν ουκ εστιν (5719) δουλος μειζων του κυριου αυτου ουδε αποστολος μειζων του πεμψαντος (5660) αυτον
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 13:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If you know these things, you are blessed if you do them.
NA26 – εἰ ταῦτα οἴδατε, (5758) μακάριοί ἐστε (5748) ἐὰν ποιῆτε (5725) αὐτά.
WH – ει ταυτα οιδατε (5758) μακαριοι εστε (5719) εαν ποιητε (5725) αυτα
PES – ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܛܽܘܒ݂ܳܢܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I do not speak of all of you. I know the ones I have chosen; but {it is} that the Scripture may be fulfilled, ' .'
NA26 – οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· (5719) ἐγὼ οἶδα (5758) τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ ἵνα γραφὴ πληρωθῇ, (5686) τρώγων (5723) μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν (5656) ἐπ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.
WH – ου περι παντων υμων λεγω (5719) εγω οιδα (5758) τινας εξελεξαμην (5668) αλλ ινα η γραφη πληρωθη (5686) ο τρωγων (5723) μου τον αρτον επηρεν (5656) επ εμε την πτερναν αυτου
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܢܶܫܠܰܡ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܥܰܡܝ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܥܠܰܝ ܥܶܩܒ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 13:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""From now on I am telling you before {it} comes to pass, so that when it does occur, you may believe that I am {He.}
NA26 – ἀπ ἄρτι λέγω (5719) ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, (5635) ἵνα πιστεύσητε (5661) ὅταν γένηται (5638) ὅτι ἐγώ εἰμι. (5748)
WH – απ αρτι λεγω (5719) υμιν προ του γενεσθαι (5635) ινα [ πιστευητε (5725) | πιστευσητε (5661) ] οταν γενηται (5638) οτι εγω ειμι (5719)
PES – ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 13:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly, truly, I say to you, he who receives whomever I send receives Me; and he who receives Me receives Him who sent Me."
NA26 – ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, λαμβάνων (5723) ἄν τινα πέμψω (5661) ἐμὲ λαμβάνει, (5719) δὲ ἐμὲ λαμβάνων (5723) λαμβάνει (5719) τὸν πέμψαντά (5660) με.
WH – αμην αμην λεγω (5719) υμιν ο λαμβανων (5723) αν τινα πεμψω (5661) εμε λαμβανει (5719) ο δε εμε λαμβανων (5723) λαμβανει (5719) τον πεμψαντα (5660) με
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain