Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #1313 - διάφορος

Transliteration
diáphoros
Phonetics
dee-af'-or-os
Origin
from (G1308)
Parts of Speech
Adjective
TDNT
9:62,1259
Definition
Thayer's
  1. different, varying in kind
  2. excellent, surpassing
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3610 ‑ כִּלְאַיִם (kil‑ah'‑yim);  8133 ‑ שְׁנָה (shen‑aw');  8147 ‑ שְׁתַּיִם (shen‑ah'‑yim, shet‑tah'‑yim);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (4)
Romans
1
Hebrews
3
NAS (6)
Romans
1
Hebrews
5
HCS (4)
Romans
1
Hebrews
3
BSB (4)
Romans
1
Hebrews
3
ESV (4)
Romans
1
Hebrews
3
WEB (4)
Romans
1
Hebrews
3
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

διάφορ-ος, ον,

I

1. different, unlike, Hdt. 2.83, 4.81, Pl. Lg. 964a, etc.; παρά τι Iamb. Myst. 3.30: c. gen., differing from, Pl. Phlb. 61d, etc. several, various, κατὰ τὰς δ. ὕλας Phld. Sign. 24; δ. πρόσωπα POxy. 1033.88 (iv A.D.), cf. Hebrews 9:13. ambiguous, Hsch.

2. differing or disagreeing with another, πολλοῖς δ. εἰμι E. Med. 579; esp. in hostile sense, at variance with, Κλεομένεϊ Hdt. 5.75; τοῖς οἰκείοις Lys. 14.44; ἀλλήλοις, ἑαυτοῖς, Pl. Prt. 337b, Lg. 679b; ἀνώμαλος καὶ δ. πρὸς ἑαυτόν Plu. Sull. 6: c. gen., δ. τινος one's adversary, D. 29.15, cf. Antiph. 209.1, Philem. 162.

3. excellent, distinguished, remarkable, Antiph. 175.3; δ. γλυκύτητι D.S. 2.57; πρὸς ἀρετήν Plu. Cleom. 16: Comp., ὄνομα Hebrews 1:4.

4. making a difference to one, in good sense, advantageous, profitable, important, δ. ἑτέρου μᾶλλον Th. 4.3; πρὸς σωτηρίαν Pl. Lg. 779b. rarely in bad sense, disagreeable, γείτονα γείτονι μηδὲν ποιεῖν δ. ib. 843c.

II as Subst., διάφορον, τό,

1 difference, σμικρόν τι τὸ δ. εὕροι τις ἄν Hdt. 2.7; διάφορα πολλὰ θεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ I see many differences between gods and men, E. Supp. 612 (lyr.); μέγα τὸ δ. ἐστι (v.l. διαφέρον) Hp. Art. 14; ἆρα μικρὰ τὰ δ. ἑκατέροις τῆς οὑσίας; Isa 11.47; ἡλίκα γ' ἐστὶν τὰ διάφορ' ἐνθάδ' ἢ ἐκεῖ πολεμεῖν D. 1.27.

2. what concerns one, τῶν ἡμῖν ἐς τὰ μέγιστα διαφόρων matters of the greatest concern to us, Th. 4.87; τηλικούτων ὄντων αὐτῷ τῶν δ. D. 19.68, cf. Arist. Oec. 1352b2.

3. difference, disagreement, ἕνεκα τῶν αὐτοῖς ἰδίᾳ δ. on account of their private differences, Th. 1.68, cf. 2.37; τὸ Ἀθηναίων δ. difference with the A., Id. 2.27.

4. in reference to money-matters, difference, balance, Hyp. Eux. 17, cf. Epict. Ench. 25.4; expenditure, Arist. VV 1251b10; ἡμικρολογία ἐστὶ φειδωλία τοῦ δ. Thphr. Char. 10.1: in pl., expenses, D. 32.18, IG 5(1).1390.45 (Andania, i B.C.); losses, OGI 90.30 (ii B.C.), Wilcken Chr. 11 B 8 (ii B.C.). ready money, cash, χρείας γενομένης ἀναγκαίας τῷ δήμῳ διαφόρου IG 12(7).388.7 (Amorgos); sum of money, PSI 4.330.8 (iii B.C.), UPZ 3.7 (ii B.C.), Plb. 4.18.8, IG 12(5).653.56 (Syros, i B.C.), etc.: pl., Plb. 31.27.13, CIG 2695(Iasus); interest, ἐπὶ διαφόρῳ ἡμιολίας POxy. 1040.8 (iii A.D.); price, Luc. Herm. 81, D.L. 6.9.

5. expenses of carriage, PAmh. 2.69.12 (ii A.D.), PFay. 86a11 (ii A.D.).

III Adv. -ρως

1. with a difference, τοῖς παροῦσιν ἤθεσι δ. πολιτεύειν Th. 6.18, cf. Pl. Ion 531b: c. gen., δ. τῶν λοιπῶν δένδρων Gp. 10.37.1; in a variety of ways, Phld. D. 3.9: Comp. -ώτερον Id. Mus. p.109K.

2. δ. ἔχειν differ, Pl. Phlb. 25e, etc.; δ. ἔχειν τινί to differ with.., D. 33.18.

3. pre-eminently, πρᾶος καὶ φιλάνθρωπος τῶν ἄλλων δ. ὤν Id. 24.196, cf. J. BJ 2.8.9 (Sup.); δ. συναρέσκει Men. Epit. 333, cf. Pk. 72; excellently, with distinction, ἀγωνίσασθαι Sosyl. p.30B.; δ. ἀπειργασμένος Plb. 13.7.2: Comp. -ώτερον Hsch.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

διά -φορος , -ον

(< διαφέρω ),

[in LXX for H8133 (Daniel 7:7; Daniel 7:19); also as in Polyb., iv, 188, al., Τὸ δ ., τὰ δ ., money: Sirach 27:1; Sirach 42:5, 2 Maccabees 3:6;]

1. different: Romans 12:6, Hebrews 9:10.

2. excellent: compar., -ώτερος , Hebrews 1:4; Hebrews 8:6.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For its simplest sense, as in Romans 12:6, Hebrews 9:10, cf. P Oxy VII. 1033.88 (A.D. 392) ἀναγκαζόμεθα δὲ συνεχῶς ἕνεκεν τῆς παραστάσεως διαφόρων προσώπων, ";we are often called upon for the production of various persons"; (Edd.). P Grenf II. 92.8 (vi/vii A.D.) σπέρματα λαχάνων διαφόρων. Hence, as in the verb, the derived sense of ";superiority,"; as Preisigke 1005 διαφόρους πράξεις. . . ἱστορήσας ἐθαύμασα : this in Hebrews 1:4; Hebrews 8:6 is expressed by the comparative διαφορώτερος. NT use is now completely described, but in inscrr. and papyri the development goes much further. First τὸ διάφορον = ";difference,"; as P Tebt I. 61(b ).333 (a land survey—B.C. 118–7) δι (άφορον) σχοι (νισμοῦ), (see the editors’ note), and P Petr II. 20ii. 13 (B.C. 252) διάφορον ἂν ἔ [σεσθαι ] παρὰ τὰς ρ ̄ ἁρτ (άβας) ε ̄ δραχμάς, which is translated (III. p. 77), ";the difference will amount to five drachmae for every hundred artabae."; Out of this develops an exceedingly common meaning, ";payment, money,"; which survives in MGr διάφορο (ς) (neut.) = ";interest, gain."; It figures in Polybius (Kälker, p. 301) : inscriptional exx. may be seen in the indices to Syll and OGIS. Thus in the great ";Mysteries Inscr."; from Andania, Syll 653 (B.C. 91) there is a section headed περὶ τῶν διαφόρων dealing with finance. From papyri may be selected P Oxy VIII. 1118.7 (i/ii A.D.) ὅπ ] ως ἔτι καὶ νῦν ἀποδῷ μοι τὰ ὀφειλόμε [να ] καὶ τοὺς προσοφειλομένους τόκους καὶ τὰ [διά ]φορα, ";in order that he may yet pay to me the debt and the interest due in addition and extras : "; so Hunt, who compares for [διά ]φορα P Flor I. 86.22 (i/A.D.) τόκους καὶ τὰ τέλη καὶ δαπάνας, and notes that διάφορον is sometimes practically synonymous with τόκος, e.g. P Oxy VII. 1040.8 (A.D. 225), an acknowledgement of a loan of four artabae of wheat to be repaid ἐπὶ διαφόρῳ ἡμιολίας, ";at the interest of one-half"; (Ed.).

The subst. διαφορά may be illustrated by P Par 63.96 (B.C. 165) (= P Petr III. p. 26) τίς γὰρ οὕτως ἐστὶν ἀνάλητος ἐν τῶι λογίζεσθαι κ [αὶ ] πράγματος διαφορὰν εὑρεῖν ὃς οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτό γε δυνήσεται συννοεῖν κτλ, which Mahaffy renders, ";for who is so utterly wanting in reason and the capacity for making distinctions, that he cannot understand this"; etc., P Magd 11.10 (B.C. 221) where the word has the unusual sense of ";delay";—ὅπως ἂν μὴ. . . διαφορὰ τῇι καταγωγῆι τοῦ σίτου γίνηται, ";qu’il ne se produise pas de retard dans la descente des transports de blé"; (Ed.), and ib. 26 verso.4 (B.C. 217) περὶ διαφόρου οἴνου, ";au sujet de vin livré en moins"; (Ed.), cf. ib. recto.12 τὸ διάφορον τῶν ἐλαττονούντων ιδ ̄ κεραμίων.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
διαφορα διάφορα διαφοροις διαφόροις διάφορον διαφορωτερας διαφορωτέρας διαφορωτερον διαφορώτερον diaphora diáphora diaphorois diaphórois diaphoroteras diaphorotéras diaphorōteras diaphorōtéras diaphoroteron diaphorōteron diaphorṓteron
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: