Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #2438 - ἱμάς

Transliteration
himás
Phonetics
hee-mas'
Origin
perhaps from the same as (G260)
Parts of Speech
Noun Masculine
TDNT
None
Definition
Thayer's
  1. a thong of leather, a strap
    1. in the NT of the thongs with which captives or criminals were either bound or beaten
    2. of the thongs or ties by which sandals were fastened to the feet
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 5688 ‑ עֲבֹתָה (ab‑oth', ab‑oth', ab‑oth‑aw');  8288 ‑ שְׂרוֹךְ (ser‑oke');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (4)
Mark
1
Luke
1
John
1
Acts
1
NAS (4)
Mark
1
Luke
1
John
1
Acts
1
HCS (4)
Mark
1
Luke
1
John
1
Acts
1
BSB (4)
Mark
1
Luke
1
John
1
Acts
1
ESV (4)
Mark
1
Luke
1
John
1
Acts
1
WEB (4)
Mark
1
Luke
1
John
1
Acts
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἱμάς, ὁ,

gen. ἱμάντος (not ἱμᾶς, ἱμᾶντος Hdn.Gr. 2.939): dat. pl. ἱμάντεσσι: —

I

1. leathern strap or thong, Il. 10.262, etc.; ἱμάντα βοός 3.375; βοέους ἱμάντας 22.397: mostly in pl., in various senses: traces, 10.475, 499,al. reins, 23.324, etc.; τμητοῖς ἱμᾶσι S. El. 747, cf. E. Hipp. 1222. straps on which the body of the chariot was hung, Il. 5.727. lash of a whip, formed by several thongs, 23.363. boxing-glove, consisting of several straps put round the hand, ib. 684, Pi. N. 6.35, Pl. Prt. 342c; ἱ. πυκτικοί Eup. 22 D.

2. in sg., the magic girdle of Aphrodite, Il. 14.214, 219. chin-strap of the helmet, 3.371. thong, by which the bolt was shot home into the socket, Od. 1.442, cf. 4.802, 21.46. after Hom., thong or latchet of a sandal, X. An. 4.5.14, Ephipp. 14.9, Men. 109.2, Mark 1:7. rail-rope, Aristag. 5. well-rope, Poll. 10.31, Moer. dog-leash, X. Cyn. 7.6: prov., ἦσθ' ἱμὰς κύνειος you were tough as a dog- leash, Ar. V. 231; also σὺν τῷ κυνὶ καὶ τὸν ἱμάντα Phot. whip, scourge, ἔξω τις δότω ἱμάντα Antiph. 74.8, cf. Men. Sam. 106; ἡ διὰ τῶν ἱ. αἰκεία POxy. 1186.2 (iv A.D.), cf. Acts 22:25; ἱμάντες παιδαγωγῶν Lib. 911.2. i cord, Gal. 10.1001, cf. 1.6161. give judgement or sentence against a person, condemn, opp. ἀποδικάζω: — Constr.: c. gen. pers. et acc. rei, κ. τινὸς θάνατον Hdt. 1.45; τὴν διπλασίαν (sc. ζημίαν) Lexap. D. 24.105; πολλὴν μοχθηρίαν J. Ap. 1.24; πολλὴν τὴν ἀπόγνωσιν Luc. Merc.Cond. 11: c. gen. pers. et inf., κ. σεαυτοῦ τὰ ἔσχατα παθεῖν X. Cyr. 3.1.9, cf. An. 6.6.15: c. gen. pers. only, Luc. DMort. 29.2: abs., Pl. Lg. 958c; τᾶν ψάφων ταὶ -δικάζουσαι SIG 953.83 (Calymna, ii B. C.): Med., get sentence given against a person, δίκην καταδικάσασθαί τινος Th. 5.49, D. 21.176; κ. τινός, without acc., Lys. 23.14, D. 47.18; κ. τινὸς Χρημάτων get a person condemned [to a payment] of money, Paus. 6.3.7: abs., Pl. Lg. 857a, PHal. 1.65 (iii B. C.), etc.: Pass., καταδικασθείς condemned, Pl. Lg. 958c; ὑπὸ ἐχθρῶν Phld. Ir. p.51 W.; ἐπὶ φόνῳ for murder, D.S. 4.76; ἐπὶ κακουργία Id. 3.12; later καταδικασθῆναι θανάτῳ to be condemned to death, Id. 13.101, etc.; θάνατον D.C. 68.1; τὴν ἐπὶ θανάτῳ Artem. 4.60; φυγήν App. Ital. 3; εἰς ἀλαβαστρῶνα Sammelb. 4639.2 (iii A.D.); εἰς δοῦλον, εἰς νῆσον, Artem. 4.65, 5.21: c. inf., καταδικάζεται ἀποθανεῖν Luc. VH 1.29; of the sentence, ἀντέλεγον μὴ δικαίως σφῶν καταδεδικάσθαι that judgement had been given against them unjustly, Th. 5.49; later -δικασθείσης αὐτοῦ δίκης PHal. 1.44 (iii B.C.), cf. PLille 29.6 (iii B.C.); of fines imposed, τὰ -θέντα ἐκπραξέω IG 22.1126.5 (Amphict. Delph.). II Med., have judgement given in one's favour, Isa 4.9, 10.24. III declare by express judgement, ὅτι.. X. An. 5.8.21. Pass., to be bound by a law, Men.Prot. p.39 D..

II diseased condition of the uvula, Id. 17(1).379.

III ἱμάντες, in Archit., planks laid on rafters, IG 12.372.82, 373.236, al., 22.1668.55, 1672.305; on στρωτῆρες (q.v.), ib.463.66. (Cf.Skt. sinâti 'bind', Lat. saeta.) [ , usually; but also in , Il. 8.544, etc.: in derivs. and compds. always .]

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἱμάς , -άντος , ,

[in LXX: Isaiah 5:27 (H8288), Sirach 33:26, 4 Maccabees 9:11, al;]

a thong, strap: for binding prisoners (Ma, Sir, ll. c.), Acts 22:25; for fastening sandals, Mk, Luke 3:16, John 1:27.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Petr II. 25 (d)2 (iii/B.C.) εἰς ἱμάντας ἐλαίου, a receipt for oil for greasing straps, P Oxy X. 1294.7 (ii/iii A.D.) ἱμάντα δεδεμένον εἰς τὸ πανάριον καλόν, ";a good strap tied to the basket"; (Edd.). An edict of iv/A.D., P Oxy IX. 1186.2, directed against the use of the whip (ἱμάντες) in the punishment of free men, has—τὸ τὴν διὰ τῶν ἱμάντων λητ ̣αρι [ ]ων ἐπιχωρίως οὕτω καλουμένων αἰκείαν ὑπομένειν ἐστὶν μὲν καὶ ἐπὶ τῶν δουλικὴν τύχην εἰληχότων ἀνιαρόν, ";subjection to the punishment of scourging, called in the native speech . . . , is even for those of servile estate lamentable"; (Ed.) : cf. Acts 22:25 (RV marg. ";for the thongs";). In Syll 537.55 (2nd half iv/B.C.) ἐπιθεὶς ἱμάντας πλάτος ἡμιποδίου the reference is to ";asseres horizontali positura canteriis impositi"; (Ed.) : cf. ib. 587.64 (B.C. 329–8). A good illustration of Mark 1:7 is afforded by Menander Fragm. p. 33, No.109.2 ὑποδούμενος τὸν ἱμάντα γὰρ τῆς δεξιᾶς | ἐμβάδος ἀπέρρηξ (α).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ιμαντα ιμάντα ἱμάντα ιμάντες ιμάντι ιμάσι ιμασιν ιμάσιν ἱμᾶσιν himanta himánta himasin himâsin imanta imasin
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: