Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3667 - ὁμοίωμα

Transliteration
homoíōma
Phonetics
hom-oy'-o-mah
Root Word (Etymology)
from (G3666)
Parts of Speech
neuter noun
TDNT
5:191,684
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ὁμοιόω
 
Next Entry
ὁμοίως
Definition   
Thayer's
  1. that which has been made after the likeness of something
    1. a figure, image, likeness, representation
    2. likeness i.e. resemblance, such as amounts almost to equality or identity
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1823 ‑ דְּמוּת (dem‑ooth');  4758 ‑ מַרְאֶה (mar‑eh');  5869 ‑ עַיִן (ah'‑yin);  6754 ‑ צֶלֶם (tseh'‑lem);  8389 ‑ תֹּאַר (to'‑ar);  8403 ‑ תַּבְנִית (tab‑neeth');  8544 ‑ תִּמֻנָה (tem‑oo‑naw', tem‑oo‑naw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (6)
Romans 4
Philippians 1
Revelation 1
NAS (6)
Romans 4
Philippians 1
Revelation 1
CSB (6)
Romans 4
Philippians 1
Revelation 1
BSB (6)
Romans 4
Philippians 1
Revelation 1
ESV (5)
Romans 3
Philippians 1
Revelation 1
WEB (6)
Romans 4
Philippians 1
Revelation 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὁμοί-ωμα, ατος, τό,

likeness, image, Pl. Phdr. 250a, Arist. Rh. 1356a31 (v.l. ὁμοία), Epicur. Ephesians 1 p.10U., Nat. 11.6: pl., Pl. Phdr. 250b, Sph. 266d, al.; ἐξ ὁμοιώματος in accordance with the practice in similar cases, by analogy, OGI 669.52 (Egypt, i A. D.).

Thayer's Expanded Definition

ὁμοίωμα, ὁμοιώματος, τό (ὁμοιόω), the Sept. for תְּמוּנָה, דְּמוּת, צֶלֶם, תַּבְנִית; properly, that which has been made after the likeness of something, hence,

a. a figure, image, likeness, representation: Psalm 105:20 (); 1 Macc. 3:48; of the image or shape of things seen in a vision, Revelation 9:7 (cf. Winer's Grammar, 604 (562)) (Ezekiel 1:5, 26, 28, etc. Plato, in Parmen., p. 132 d., calls finite things ὁμοιώματα, likenesses as it were, in which τά παραδειγματα, i. e. αἱ ἰδέαι or τά εἴδη, are expressed).

b. likeness i. e. resemblance (inasmuch as that appears in an image or figure), frequent such as amounts almost to equality or identity: τίνος, Romans 6:5; Romans 8:3 (on which see σάρξ, 3 at the end (cf. Weiss, Biblical Theol. etc. §§ 69 e. note, 78 c. note)); Philippians 2:7 (see μορφή); εἰκόνος, a likeness expressed by an image, i. e. an image, like, Romans 1:23; ἐπί τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἀδάμ, in the same manner in which Adam transgressed a command of God (see ἐπί, B. 2 a. εε.), Romans 5:14. Cf. the different views of this word set forth by Holsten, Zum Evangel. des Paulus u. Petrus, p. 437ff and (especially for examples) in the Jahrbüch. f. protest. Theol. for 1815, p. 451ff, and by Zeller, Zeitschr. f. wissensch. Theol. for 1870, p. 301ff. (Synonym: cf. εἰκών, at the end; Schmidt, chapter 191.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὁμοίωμα , -τος , τό

(< ὁμοιόω ),

[in LXX for H1823, H8403, H8544, etc.;]

that which is made like something;

(a) concrete, an image, likeness (Psalms 106:20, Ezekiel 1:5, 1 Maccabees 3:48, al.) : Revelation 9:7;

(b) abstract, likeness, resemblance: Romans 5:14; Romans 6:5; Romans 8:3, Philippians 2:7; ἐν ὁ . εἰκόνος , Romans 1:23.†

SYN.: εἰκών G1504 (q.v.), ὁμοίωσις G3669.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

This common particle, which occurs in the NT nearly 500 times, is used in our sources in a variety of connexions, the exact shade of meaning being determined by the context.

(1) For the causal meaning ";therefore"; we may cite BGU II. 423.11 (ii/A.D.) (= Selections, p.91) καὶ καλῶς μοί ἐστιν. ἐρωτῶ σε οὖν, κύριέ μου πατήρ, γράψον μοι ἐπιστόλιον πρῶτον μὲν περὶ τῆς σωτηρίας σου. . . , ";it is well with me. I beg you, therefore, my lord father, write me a letter, first regarding your health . . . ,"; and P Oxy XIV. 1665.15 (iii/A.D.), where a son in urgent need of oil writes to his father—ἀναγκαίως οὖν, ἐὰν ἔτι παρὰ σεαυτῷ χρ [ ]ον ἔχῃς, δήλωσον ἢ τῷ υἱῷ σου ἢ ᾧ ἐὰν σὺ βούλῃ τούτους μοι ἐν τάχει παρα [σ ]χεῖν, ";perforce, therefore, if you have still with you any unguent, instruct your son or any one else you wish to supply me with them speedily"; (Edd.).

(2) Οὖν is very common in a looser temporal sense, resuming or continuing a narrative, as in P Oxy X. 1293.7 (A.D. 117–38) κόμισαι παρὰ Σαρᾶτος Μάρκου ἐλαίου ἀφροδ (ισιακοῦ) καλοῦ μετρητὰς τέσσαρας ἥμισυ · κομισαμένη οὖν δήλωσόν μοι, ";receive from Saras son of Marcus four and a half metretae of fine aphrodisiac oil; and having done so let me know"; (Edd.). For the combination μὲν οὖν in the same connexion (as in Acts 1:6; Acts 1:18; Acts 2:41, al.), cf. P Oxy II. 281.9 (complaint against a husband—A.D. 20–50) συνεβίωσα Σαραπίωνι. . . ἐγὼ μὲν οὖν ἐπιδεξαμένη αὐτὸν εἰς τὰ τῶν γονέων μου οἰκητήρια λειτὸν παντελῶς ὄντα, ἀνέγκλητον ἐματὴν ἐν ἁπᾶσει παρειχόμην, ";I married Sarapion . . . as he was destitute of means I received him into my parents’ house, and I for my part conducted myself blamelessly in all respects"; (Edd.), ib. 282.6 (complaint against a wife—A.D. 30–35) συνεβίω [σα ] Δημ [η ]τροῦτι Ἡρακλείδου, κα [ὶ ἐ ]γὼ μὲν οὖν ἐπεχορήγησα αὐτῇ τὰ ἑξῆς καὶ ὑπὲρ δύναμιν, ";I married Demetrous, daughter of Heraclides, and I for my part provided for my wife in a manner that exceeded my resources"; (Edd.).

(3) Οὖν is also used with an intensive force in exhortations, etc.—P Lond 28.4 (c. B.C. 162) (= I. p. 43) καλῶς οὖν ποισῇς φροτίσαι (l. φροντίσαι) μοι σιτάριον, ";please be sure to look after the grain for me,"; P Tebt I. 33.2 (B.C. 112) (= Selections, p. 30) φρόν ]τισον οὖν ἵνα γένη (ται) ἀκολούθως, ";take care that action is taken in accordance with it (a letter),"; P Ryl II. 229.17 (A.D. 38) παρεδεξάμην σοι πάντα. παρακάλεσον οὖν τὴν γυναῖκά σου τοῖς ἐμοῖς λόγοις ἵνα ἐπιμελῆται τῶν χοιριδίων, ";I have given you every allowance. Urge your wife from me to look after the pigs"; (Edd.), BGU I. 37.5 (A.D. 50) ὅρα οὖν μὴ αὐτὸν κατάσχῃς ";see then that you do not detain him,"; and P Oxy I. 115.11 (letter of consolation—ii/ A.D.) (= Selections, p. 96) ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν δύναταί τις πρὸς τὰ τοιαῦτα. παρηγορεῖτε οὖν ἑαυτούς, ";but still there is nothing one can do in the face of such trouble. So I leave you to comfort yourselves"; (Edd ). In drawing attention to this usage, Mantey (Exp. VIII. xxii. p. 210 f.) thinks that this emphatic sense might be given to οὖν in about 65 places in the NT, e.g. Matthew 3:8; Matthew 3:10 ";By all means produce fruit worthy of acceptance. . . . Every tree, rest assured, that does not produce good fruit . . .";

(4) From this is developed a slightly adversative sense in such a passage as P Tebt I. 37.15 (B.C. 73) ἐγὼ οὖν περισπώμενος περὶ ἀναγκαίων γέγραφά σοι ἵνα ἱκανὸς γένῃ, ";howbeit as I am occupied with urgent affairs, I have written to you, in order that you may undertake the matter";; cf. Acts 25:4; Acts 28:5, and Mantey ut s. p. 207 f.

(5) Οὖν intensifies the indefiniteness of a preceding pronoun in P Lend 1171 verso (c).8 (A.D. 42) (= III. p. 107) ἢ ο ̣̓́σ ̣τις οὖν τῶν ὑπηρετῶν, P Amh II. 86.2 (A.D. 78) καθ᾽ ὁνδήποτε οὖν τρόπον, ";of whatever description,"; P Ryl II. 243.9 (ii/A.D.) ὅσα ποτὲ οὖν ἐὰν ̣ ἀνα íνα ýλώσῃς ἰς τὴν τοῦ κλήρου κατεργασίαν, ήμεῖν ἐνλόγησον ἐπὶ λόγου, ";put down to our account everything you expend on the cultivation of the holding"; (Edd.), and P Par 574.1240 (iii/A.D.) (= Selections, p. 113) ὅστις ποτ᾽ οὖν εἶ.

Λοιπὸν οὖν which is read in 1 Thessalonians 4:1 ℵ AD, is found in the private letter BGU IV. 1079.6 (A.D. 41) ἔπεμψά σοι ἄλλας δύο ἐπιστολάς, διὰ Νηδύμου μίαν, διὰ Κρονίου μαχαιροφόρου μίαν. λοιπὸν οὖν (";then at last";) ἔλαβον παρὰ το () Ἄραβος τὴν ἐπιστολὴν καὶ ἀνέγνων καὶ ἐλυπήθην. See further s.v. λοιπός. Οὖν has not survived in MGr.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ομοίωμα ομοιωματα ομοιώματα ὁμοιώματα ομοιωματι ομοιώματι ὁμοιώματι ομοιώματος homoiomata homoiōmata homoiṓmata homoiomati homoiōmati homoiṓmati omoiomata omoiōmata omoiomati omoiōmati
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile