Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3717 - ὀρθός

Transliteration
orthós
Phonetics
or-thos'
Origin
probably from the base of (G3735)
Parts of Speech
adjective
TDNT
5:449,727
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ὀρθοποδέω
 
Next Entry
ὀρθοτομέω
Definition   
Thayer's
  1. straight, erect
    1. upright
    2. straight, not crooked
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 995 ‑ בִּין (bene);  3476 ‑ יֹשֶׁר (yo'‑sher);  3477 ‑ יָשָׁר (yaw‑shawr');  5227 ‑ נֹכַח (no'‑kakh);  6424 ‑ פָּלַס (paw‑las');  7054 ‑ קָמָה (kaw‑maw');  7317 ‑ רוֹמָה (ro‑maw');  
Frequency Lists
Verse Results
ASV (2)
Acts 1
Hebrews 1
BSB (2)
Acts 1
Hebrews 1
CSB (2)
Acts 1
Hebrews 1
ESV (2)
Acts 1
Hebrews 1
KJV (2)
Acts 1
Hebrews 1
LEB (0)
The Lexham English Bible
did not use
this Strong's Number
LSB (2)
Acts 1
Hebrews 1
N95 (2)
Acts 1
Hebrews 1
NAS (2)
Acts 1
Hebrews 1
NLT (2)
Acts 1
Hebrews 1
WEB (2)
Acts 1
Hebrews 1
YLT (2)
Acts 1
Hebrews 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὀρθός, ή, όν,

straight,

I

1. in height, upright, standing, Hom., who commonly joins it with στῆναι, στῆ δ' ὀρθός Il. 23.271, al., cf. Hdt. 5.111, 9.22 (where it is used of a horse rearing); ὀρθαὶ τρίχες ἔσταν Il. 24.359, cf. Hes. Op. 540; ὀρθῶν ἑσταότων ἀγορή Il. 18.246; οἱ δ' ἐν νηΐ μ' ἔδησαν.. ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ Od. 12.179, cf. S. Aj. 239 (anap.); κυρβασίας.. ὀρθὰς εἶχον πεπηγυίας Hdt. 7.64; ὀρθὸν αἴρεις κάρα A. Ch. 496, etc.; ὀρθὸν οὖς ἵστησι pricks up his ear, S. El. 27, etc.; applied to the erect posture of man, Arist. PA 653a31, al.; ὀ. θηρίον, of man, Philem. 3; of buildings, standing with their walls entire, [τὸ Πάνακτον] ὀρθὸν παραδοῦναι Th. 5.42; ὀρθαὶ κίονες Pi. P. 4.267, cf. PLond. 3.755v. 2 (iv A. D.); of a standing crop, ib. 1165.2 (ii A. D.). Adv., ὀρθῶς ἑστῶτες Arist. PA 689b19. Geom., at right angles to.., εὐθεῖα πρὸς ἐπίπεδον ὀρθή ἐστιν ὅταν.. Euc. 11 Def. 3. Astrol., ὀρθὰ ζῴδια signs which rise vertically, opp. πλάγια, Doroth. in Cat. Cod. Astr. 5 (1). 240.

II in line, straight (opp. σκολιός crooked and πλάγιος aslant), ἀντ' ἠελίου τετραμμένος ὀρθός straight, right opposite the sun, Hes. Op. 727; ὀρθὸν εὐθύνοι βέλος A. Fr. 200; ποιῶν ὀρθὰ πάντα πρὸς κανόνα IG 7.3073.108 (Lebadea, ii B. C.); ὀ. τρῶμα longitudinal to the muscle, opp. ἐπικάρσιος, Hp. Prorrh. 2.15; ὀρθὸς εἰς ὁδὸν πορεύεται S. Aj. 1254; εἶμι.. ὀ. ὁδόν Thgn. 945; ὀ. κέλευθον ἰών Pi. P. 11.39; ὀρθὴν κελεύεις, i. e. ὀρθὴν ὁδόν με ἰέναι κ., Ar. Av. 1; so ὀρθὴν ἄνω δίωκε (sc. όδόν) Id. Th. 1223 (but ὀρθήν, = εὐθύς, Hyp. Fr. 257); δι' ὀρθῆς τήνδε ναυκληρεῖς πόλιν (sc. ὁδοῦ) S. Ant. 994; εἰς ὀρθὸν τρέχειν Diph. 61.5; εἰς ὀρθὸν ἀποδοῦναι to face the front originally held, Ascl. Tact. 10.1; κατ' ὀρθὸν εὐδρομεῖν Men. 681; also ὀρθᾷ χερί straightway, Pi. O. 10(11).4; ὀρθῷ ποδί ib. 13.72, Fr. 167; but τιθέναι ὀρθὸν πόδα is prob. to put the foot out, as in walking, A. Eu. 294 (v. κατηρ??Ephesians 1:1-23), cf. E. Med. 1166.

2. βλέπειν ὀρθά, opp. being blind, S. OT 419; ὀρθὸν ἀνέβλεψε recovered his sight, IG 14.966 (Rome, ii A. D.); ἐξ ὀμμάτων ὀ.. κἀξ ὀρθῆς φρενός S. OT 528; ὀρθοῖς ὄμμασιν ib. 1385; v. ὄμμα 1.

III metaph.,

1 right, safe, prosperous: partly from signf. 1, τοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν ὀρθούς set them up, restored, Pi. P. 3.53; so ὀρθὸν ἀστάσας (= ἀναστήσας) IG 42(1).122.52 (Epid., iv B. C.); ἐς ὀρθὸν ἱστάναι τινά E. Supp. 1230; ὀρθὰν φυλάσσειν Τένεδον Pi. N. 11.5; so στάντες τ' ἐς ὀρθὸν καὶ πεσόντες ὕστερον S. OT 50, cf. Pl. La. 181b; ταύτης ἔπι (sc. χθονός) πλέοντες ὀρθῆς (the state being represented as a ship) S. Ant. 190; ἐν ὀρθῷ κεῖσθαι Plb. 31.7.1. partly from signf. 11, κατ' ὀρθὸν ἐξελθεῖν, of prophecies, S. OT 88, cf. OC 1424; κατ' ὀρθὸν οὐρίσαι to speed in prosperous course, Id. OT 695 (lyr.).

2. right, true, correct, ἄγγελος, ἀγγελία, νόος, Pi. O. 6.90, P. 4.279, 10.68; μάρτυρες A. Eu. 318 (anap.), etc.; γλῶσσα S. Fr. 351; ὀρθᾷ φρενί Pi. O. 8.24; ὄρθ' ἀκούειν to be rightly, truly called, S. OT 903 (lyr.); κατὰ τὸ ὀ. δικάζειν Hdt. 1.96; ὀ. λόγῳ strictly speaking, in very truth, Id. 2.17, 6.68, etc.: so in Adv., ὀρθῶς λέγειν Id. 1.51; ὀ. ἔλεξας S. Ph. 341; ὀ. φράσαι A. Ch. 526; εἴρηκας ὀ. S. El. 1040; ὀ. φρονεῖν A. Pr. 1000, Archyt. 1 (so εἰς ὀρθὸν φ. S. Fr. 612); ὀ. γνῶναι Antipho 2.2.8; ὀ. ἔχει it is right, c. inf., Pl. Euthphr. 9a; ὀ. ἐνδίκως τ' ἐπώνυμον A. Th. 405, cf. 829 (anap.): in answers, rightly, exactly, Pl. Prt. 359e; ὀ. γε Diph. 32.18: Sup., ὀρθότατα καλεόμενος Hdt. 4.59; so τὸ ὀρθὸν ἐξείρηκα S. Tr. 374; φωνεῖν δίκης ἐς ὀρθόν ib. 347; κατ' ὀρθόν Pl. Ti. 44b.

3. true, real, genuine, ὀ. πολιτεῖαι, opp. παρεκβάσεις, Arist. Pol. 1279a18, etc.; ὀ. μανία real madness, Ael. NA 11.32, cf. Theoc. 11.11. Adv. -θῶς really, truly, τοὺς ὀ. φιλομαθεῖς Pl. Phd. 67b; ὁ ὀ. κυβερνήτης Id. R. 341c; τὸν ὀ. συγγενῆ Diph. 102.

4. upright, just, ἐμμένειν ὀ. νόμῳ S. Aj. 350 (lyr.); τὸ ὀ. uprightness, Pl. R. 540d; ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ ὀ. λόγος (v. λόγος IV. I) Id. Phd. 73a; ὁ ὀ. λόγος διὰ πάντων ἐρχόμενος (v. λόγος 111.7) Chrysipp.Stoic. 3.4; ὀ. λόγοι virtues on the intellectual side, Phld. Piet. 8. Adv. ὀρθῶς rightly, justly, Th. 3.56; ὀ. καὶ δικαίως Antipho 1.10, IG 22.228.14 (iv B. C.), IPE 12.32 B 73 (Olbia, iii B. C.), etc.; ὀ. καὶ νομίμως Isoc. 7.28.

5. of persons, 'straight', straightforward, σμικροὶ καὶ οὐκ ὀρθοὶ τὰς ψυχάς Pl. Tht. 173a.

6. on tiptoe, full of expectation, excited, ὀρθῆς τῆς πόλεως γενομένης διά τι Isoc. 16.7; τὴν Ἑλλάδα ὀρθὴν οὖσαν ἐπί τινι Id. 5.70; ὀ. ἦν ἡ πόλις ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσιν Lycurg. 39, cf. Hyp. Fr. 39; ὀ. καὶ μετέωροι ταῖς διανοίαις Plb. 28.17.11; ὀ. καὶ περίφοβος ἦν ἡ πόλις Id. 3.112.6; ὀ. διὰ τὸν φόβον D.S. 16.84; ὀ. καὶ δραστήριος διὰ τὸ θαρρεῖν Plu. Phil. 12. ἡ ὀρθή,

1 (sc. ὁδός) v. supr. 11.1.

2. ὀ. γωνία right angle, Pl. Ti. 55b; so . alone, Arist. EN 1098a30, al.; cf. ὄρθιος v. 1: τέμνειν πρὸς ὀρθάς to cut at right angles, Euc. 3.3, al.; εἴ τις δείξειεν ὅτι αἱ ὀρθαὶ οὐ συμπίπτουσι.. that right angles do not meet (short for 'that two straight lines making, with a third, interior angles equal to two right angles, etc.'), Arist. AP 0.74a13; τὸ δυσὶν ὀρθαῖς the theorem that the angles of a triangle are together equal to two right angles, ib.85b5; ὀρθὸς κῶνος, κύλινδρος, a right cone, cylinder, Archim. Sph.Cyl. 1.26, 1.11.

3. (with or without πτῶσις) nominative, Lat. casus rectus, opp. the oblique cases, D.T. 636.3, Str. 14.2.28, A.D. Pron. 39.10, al., S.E. M. 1.177. ὀρθά active verbs, opp. ὕπτια (passive) and οὐδέτερα (neuter), Chrysipp.Stoic. 2.59. ὀ. τόνος real or unmodified (cf. supr. 111.3) accent, opp. ἐγκλινόμενος, A.D. Pron. 36.10, al.; so ὀρθὴ τάσις ib. 54.8, al. (The gloss of Hsch., βορθ-αγορίσκοι, = ., and the dialect forms of Ὀρθεία (q.v.), suggest that the word orig. had ϝ.)

Thayer's Expanded Definition

ὀρθός, ὀρθή, ὀρθόν (ὈΡΩ, ὄρνυμι (to stir up, set in motion; according to others, from the root, to lift up; cf. Fick iii., p. 775; Vanicek, p. 928; Curtius, p. 348)), straight, erect; i. e.

a. upright: ἀνάστηθι, Acts 14:10; so with στῆναι in 1 Esdr. 9:46, and in Greek writings, especially Homer b. opposed to σκολιός, straight i. e. not crooked: τροχιαί, Hebrews 12:13 (for יָשָׁר, Proverbs 12:15 etc.; (Pindar, Theognis, others)).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὀρθός , - , -όν ,

[in LXX chiefly for H3477;]

straight;

(a) in height, straight, upright: Acts 14:10;

(b) in line, straight, direct: fig., Hebrews 12:13 (LXX).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For παίω, ";strike,"; ";smite,"; as in Luke 22:64 (see Streeter, Four Gospels, p. 325 ff.), cf PSI III. 168.15 (B.C. 118) οἳ ] ἐπιθέμενοι ἔπαισάμ ̣ με [ῥάβ ]δ ̣ωι εἰς τὸν δεξιὸν [ ]ρ ̣[μό ]ν, ";who attacking smote me with a rod on the right shoulder-joint."; See also Artem. p. 149.18 ff.

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ορθά ορθαί ορθαίς ορθας ορθάς ὀρθὰς ορθή ορθοί ορθος ορθός ὀρθός ορθούς ορθών orthas orthàs orthos orthós
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile