Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3846 - παραβάλλω

Transliteration
parabállō
Phonetics
par-ab-al'-lo
Root Word (Etymology)
from (G3844) and (G906)
Parts of Speech
verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
παραβαίνω
 
Next Entry
παράβασις
Definition   
Thayer's
  1. to throw before, cast to (as fodder for horses)
  2. to put one thing by the side of another for the sake of comparison, to compare, liken
  3. to put one's self, betake one's self into a place or to a person
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 5186 ‑ נָטָה (naw‑taw');  7997 ‑ שָׁלַל (shaw‑lal');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (2)
Mark 1
Acts 1
NAS (2)
Acts 2
CSB (1)
Acts 1
BSB (1)
Acts 1
ESV (1)
Acts 1
WEB (2)
Mark 1
Acts 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

παραβάλλω,

fut. -βᾰλῶ: aor. 2 παρέβᾰλον: pf. -βέβληκα: —

throw beside or by, throw to one, as fodder to horses, παρὰ δέ σφισι βάλλετ' ἐδωδήν Il. 8.504, cf. 5.369; πὰρ δ' ἔβαλον ζειάς Od. 4.41; π. [τοῖς ἵπποις] ἀμβροσίαν Pl. Phdr. 247e; π. τοὺς ἀνθρώπους τοῖς ὄχλοις Plb. 38.17.2; πυρὶ φρύγανα π. add fuel to the flame, Arr. Epict. 2.18.5, cf. 2.18.12: Pass., παραβληθῆναι [τοῖς θηρίοις ] D.C. 59.10; τάριχος.. ἀπόνως παραβεβλημένον thrown carelessly before people, Ar. Fr. 333: Med., μάζας ἐπὶ κάλαμον παραβαλλόμενοι ordering them to be served up, Pl. R. 372b. throw in, φακέλους ἐς τὸ μεταξύ Th. 2.77, cf. 6.99.

2. hold out to one as a bait, X. Cyn. 11.2.

3. cast in one's teeth, τινί τι Aeschin. 3.189; object, offer in rejoinder, τῷ πρώτῳ -βληθήσεται τοιοῦτος λόγος Phld. Ir. p.95 W.

II expose, παρέβαλέν τ' ἐμὲ παρὰ γένος ἀνόσιον put me in their power, Ar. Av. 333 (lyr.); τῇ τύχῃ.. αὑτὸν π. Philippid. 6 (v.l. for προ-) ; ἂν δ' ἀληθινὸν σαυτὸν παραβάλλῃς if you present, show yourself.., Posidipp. 26: freq. in Med., expose oneself or what is one's own to hazard or danger, αἰὲν ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν risking it in war, Il. 9.322; π. τὰ τέκνα risk the lives of one's children, Hdt. 7.10. θ; παῖδας Th. 2.44; πλείω παραβαλλόμενοι having greater interests at stake, Id. 3.65; οὐκ ἴσα π. X. Cyr. 2.3.11: pf. Pass. in med. sense, Λακεδαιμονίοις πλεῖστον δὴ παραβεβλημένοι having risked far the most upon them, Th. 5.113; also τὸν κίνδυνον τῶν σωμάτων παραβαλλομένους Id. 3.14; venture, πρὸς τὴν θάλατταν ὅταν -βάλωνται Plb. 1.37.9; π. καὶ τολμᾶν Id. 18.53.2: c. dat., π. τοῖς ὅλοις Id. 2.26.6; τῷ βίῳ IG 12(3).1286.22 (Astypalaea): c. inf., venture to do, Plu. Pel. 8: Pass., παραβεβλημένον τι εἰπεῖν make an unguarded statement, Philostr. VA 4.42. in wagering, deposit one's stake, Plu. Cat.Mi. 44.

2. Pass., c. dat., to be given up to, πόρναισι καὶ κύβοισι παραβεβλημένος Ar. Pl. 243.

III set beside or parallel with, Arist. PA 668a17 (Pass.), cf. Rh. 1419b35; Εὔβοια τῇ ἠπείρῳ παραβεβλημένη lying parallel with, Str. 9.1.22: hence,

2. compare one with another, Isoc. 9.34, etc.; τι παρά τι Pl. Grg. 472c; π. [ἵππον] ἵππῳ match one against another, X. Eq. 9.8: in Med., παραβάλλομαί σοι (sc. ὄρνιθι) θρήνους I set my songs against.., E. IT 1094 (lyr.): abs., παραβαλλόμεναι vying with one another, Id. Andr. 289 (lyr.); [ ἀφορμὰς] αἷς οὔτε Ἁρμόδιος παραβεβλήσεται Philostr. VA 5.34: freq. in Pass., π. τινί Hdt. 4.198; πρός τι Hp. Art. 51, X. Mem. 2.4.5; παρά τι Pl. Grg. 475e; ἀπάτα δ' ἀπάταις παραβαλλομένα one piece of treachery set against another, S. OC 231 (lyr.).

3. bring alongside, in Med., τὴν ἄκατον παραβάλλου bring your boat alongside, heave to, Ar. Eq. 762; ἐφόλκιον Plu. Pomp. 73; also π. τὼ κωπίω Ar. Ra. 269: abs., παραβαλοῦ ib. 180: metaph., παραβάλλου λοιδορῶν avast with your abuse! Plu. 2.711d. throw, turn, bend sideways, ὄμμα π. θύννου δίκην cast it askance, A. Fr. 308; τὸν ὀφθαλμὸν παράβαλλ' ἐς Καρίαν Ar. Eq. 173; τὠφθαλμὼ παραβάλλεις Id. Nu. 362 (referred to by Pl. Smp. 221b); π. τὸ ἕτερον οὖς πλάγιον X. Cyn. 5.32; π. τὰ ὦτα apply one's ears to listen, Pl. R. 531a; παραβαλὼν τὴν κεφαλήν Id. Phd. 103a; Ἡρακλεῖ στόμα π. lend one's mouth to Heracles, i.e. join in his praise, Pi. P. 9.87 (v.l. περιβ-) ; π. τοὺς γομφίους lay to one's grinders, Ar. Pax 34; π. τὸ θύριον τοῦ λόγου, metaph., put to the door.., close it, Plu. 2.94 of. deposit with one, entrust to him, τινί τι Hdt. 2.154. in Med., deceive, betray, Id. 1.108, Th. 1.133, Alc.Com. 30 (Act. in the same sense, Hsch.; cf. παραβαλλέταιρος). Geom., π. παρά.. apply a figure to a finite line, παραλληλόγραμμον π. παρὰ εὐθεῖαν Euc. 6.27, cf. Archim. Aequil. 2.1.

2. since to apply an area xy to a line of length x is to divide xy by x, π. = divide, τι παρά τι Dioph. 5.10, al.; cf. παρά C. 1.4c. intr., come near, approach, Pl. Ly. 203b, PPetr. 3p.102 (iii B. C.), etc.; enter, Arist. Pol. 1331a34; π. ἀλλήλοις meet one another, Pl. R. 556c; f.l. for περιβάλῃ, ib. 499b; παρέβαλεν Ἀναξιμένει τῷ ῥήτορι was a pupil of A., Plu. 2.846f.

II go by sea, cross over, παρέβαλε νηυσὶ ἰθὺ Σκιάθου Hdt. 7.179, cf. Philipp. ap. D. 12.16, Arist. Mir. 836a29; of ships, ναῦς Πελοποννησίων ἐς Ἰωνίαν π. Th. 3.32.

III come alongside, bring to, περὶ Ῥόδον παραβαλόντος ναυτικοῦ στόλου Arist. GA 763a31; παραβαλόντες τῇ πεντήρει having come alongside of her, in a sea-fight, Plb. 15.2.12, cf. 1.22.9: generally, come to land, of quails, Arist. HA 597b15: in Med., put in, πρός τινας Philostr. VA 6.16. metaph., direct one's course towards, εἰς ἡδονάς Arist. EN 1153b34. Astrol., to be in the same right ascension as, c. dat., Cat.Cod.Astr. 1.113, 5(1).188.

Thayer's Expanded Definition

παραβάλλω: 2 aorist παρέβαλον;

1. to throw before, cast to (cf. παρά, Winers Grammar, 1) (Homer, Plato, Polybius, Dio Cassius, others; as fodder to horses, Homer, Iliad 8, 504).

2. to put one thing by the side of another for the sake of comparison, to compare, liken (Herodotus, Xenophon, Plato, Polybius, Josephus, Herodian): τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐν παραβολή, to portray the kingdom of God (in), by the use of, a similitude, Mark 4:30 R G L marginal reading Tr marginal reading (cf. Buttmann, § 133, 22).

3. reflexively, to put oneself, betake oneself into a place or to a person (Plato, Polybius, Plutarch, (Diogenes Laërtius); of seamen (Herodotus 7, 179; Demosthenes, p. 163, 4; εἰς Ποτιόλους, Josephus, Antiquities 18, 6, 4), εἰς Σάμον, Acts 20:15 (put in at (R. V. touched at)). For another use of this verb in Greek writings see παραβολεύομαι.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

παρα -βάλλω ,

[in LXX: Proverbs 2:2; Proverbs 4:20; Proverbs 5:1; Proverbs 5:13; Proverbs 22:17 (H5186 hi.), Ruth 2:16 (H7997), 2 Maccabees 14:38 (elsewhere as v.l.4)*;]

1. to throw to or beside, as fodder to horses (Hom., al.).

2. to lay beside, compare (Hdt., Plat., al.): Mark 4:30, Rec.

3. Reflexive, to betake oneself, come near; of seamen, to cross over: εἰς Σάμον , Acts 20:15.

4. In mid. = παραβολεύομαι , q.v.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";somewhat similar,"; as defined by Pollux : ὁ γὰρ παρόμοιος παρ᾽ ὀλίγον ὅμοιός ἐστιν. The word, which in Biblical Greek is confined to Mark 7:13, is common in classical and late writers : see the citations in Wetstein ad l.

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
παραβαλείς παραβαλείτε παράβαλλε παραβάλλοντες παραβάλωμεν παραβαπτά παρέβαλλον παρεβαλομεν παρεβάλομεν parebalomen parebálomen
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile