Attention!
Tired of see ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #4064 - περιφέρω

Transliteration
periphérō
Phonetics
per-ee-fer'-o
Origin
from (G4012) and (G5342)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Definition
Thayer's
  1. to carry round, to bear about everywhere with one
  2. to carry here and there
  3. to be driven
    1. in doubt and hesitation to be led away now to this opinion, now to that
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1984 ‑ הָלַל (haw‑lal');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (6)
Mark
1
2 Corinthians
1
Ephesians
1
Hebrews
2
Jude
1
NAS (6)
Mark
2
2 Corinthians
2
Ephesians
2
HCS (3)
Mark
1
2 Corinthians
1
Ephesians
1
BSB (3)
Mark
1
2 Corinthians
1
Ephesians
1
ESV (4)
Mark
1
2 Corinthians
1
Ephesians
1
Hebrews
1
WEB (6)
Mark
1
2 Corinthians
1
Ephesians
1
Hebrews
2
Jude
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

περιφέρω,

carry round, τὸν ὀϊστὸν περιέφερε κατὰ πᾶσαν γῆν Hdt. 4.36; carry about with one, ib. 64; παῖδ' ἀγκάλαισι π . E. Or. 464, cf. Men. Sam. 29; τὴν γαλῆν Ar. Ec. 128; ὀκλαδίαν prob. in Id. Eq. 1385: Pass., c. acc. loci, περιενειχθέντος τοῦ λέοντος τὸ τεῖχος being carried round the wall, Hdt. 1.84: abs., Σωκράτη . . περιφερόμενον swinging about (in a basket), Pl. Revelation 19:1-21 c; πίνειν . . σκύφον περιφερόμενον Arist. Pol. 1324b18 .

2. move round, π. τὸν πόδα bring the foot round in mounting a horse, X. Eq. 7.2; hand round at table, Id. Cyr. 2.2.2, al. ( Act. and Pass. ); τὸ βλέμμα π. εἰς τοὺς παρόντας Plu. Agis 18; π. κλήρους Id. 2.737d ( Pass. ).

3. turn round, τὴν κεφαλήν Id. Marc. 20: Med., τὰ σκέλη π . Pl. Smp. 190a . in Tactics, wheel, τοῦ συντάγματος περιενεχθέντος Ascl. Tact. 10.4, cf. Ael. Tact. 25.5 . intr., turn round, ὡς ὁ στεφὼν περιφέρει κύκλῳ GDI 5597.8 (Ephesus, iii B.C. ).

4. carry round, publish, make known, π. τι πανταχόσε Plu. 2.8o f: Pass., τοῦ Πιττακοῦ . . περιεφέρετο τοῦτο τὸ ῥῆμα was passed from mouth to mouth, Pl. Prt. 343b, cf. R. 402a, 402c, Demod. 383c; ὁ περιφερόμενος στίχος Plb. 5.9.4, etc.; of a person, περιενεχθῆναι εὐνοίᾳ καὶ θαυμασθῆναι παρὰ τοῖς Ἀθηναίοις Phld. Acad.Ind. p.75 M.

5. carry to and fro, Plu. Caes. 37, cf. infr. 111.2 .

6. bring round in the end, determine, reduce, subject, περιήνεγκεν εἰς ἑαυτὸν τὰς Ἀθήνας Id. Per. 15, cf. Galb. 8; τὴν Ἰταλίαν π. ἐς λιμόν App. BC 5.143; εἰς συμφορὰς π . Id. Pun. 86; εἰς ἀπάθειαν Plu. 2.165b, cf. 546c: Pass., ἐς Ῥωμαίους πάντα περιηνέχθη App. Mith. 68; τὸ σπέρμα ἐς θῆλυ περιηνέχθη Hp. Genit. 6 .

7. carry round or back (in memory), οὔτε μέμνημαι τὸ πρῆγμα οὔτε με περιφέρει οὐδὲν εἰδέναι τούτων nor does any of these things carry me back to the knowledge of it, Hdt. 6.86 . β'; π. τίς με καὶ μνήμη Pl. La. 180e; τοῦ πράγματος ἤδη -φέροντος αὐτὸν τῇ ὑπονοίᾳ Plu. 2.522c .

8. turn round, make dizzy, turn mad, ἡ συκοφαντία π. σοφόν LXX Ecclesiastes 7:8(7): Pass., to be turned giddy, - φερόμενος τῷ μεγέθει τῶν τολμωμένων Plu. Caes. 32; ψυχὴ δυνάμει -φερομένη Id. Dio 11; κακοῦ μεγέθει -φερόμενος J. AJ 17.5.2 .

9. transfer, refer, shift, τὴν ἀπορίαν ἐς τοὺς δικαστάς App. BC 1.54 .

II intr., survive, endure, hold out, Th. 7.28, Thphr. HP 9.12.1, J. AJ 17.6.1: also c. acc., survive, outlast, ἡμέραν App. BC 2.149; τὰς εἰδούς ib. 153 .

2. come round, recover, ἐκ τῆς νόσου Hsch., Suid.

III Pass., go round, rotate, ἐν τῷ αὐτῷ κύκλῳ Pl. Prm. 138c; πάντα -φερόμενα ὁρᾶν Ath. 4.156c; ἐνιαυτοῦ -φερομένου Hdt. 4.72; ἐν ἴσῳ χρόνῳ π . Arist. Cael. 290a5; κύκλος τῶν ἀνθρωπηΐων πρηγμάτων -φερόμενος Hdt. 1.207; of argument, εἰς ταὐτὸ π. ἀεί Pl. Grg. 517c, cf. Lg. 659d; εἰς τὰ πρότερα Id. R. 456b .

2. wander about, X. Cyn. 3.5; λόγος . . ἀνοήτως π. ἐν συμποσίῳ Plu. 2.716f; to be unstable, ἡ περιφερομένη εἱμαρμένη Id. Aem. 27, cf. Galb. 6; περιφερόμενοι τύπτουσι at random, Arist. Metaph. 985a14 .

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

περι -φέρω ,

[in LXX: Ecclesiastes 7:8 (7) (H1984 po.), al.;]

to carry about: Mark 6:55, 2 Corinthians 4:10. Pass., metaph.: Ephesians 4:14.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For the original meaning of this adj. ";many-coloured,"; ";variegated,"; cf. P Hib I. 120.7 (B.C. 250–249), an account for goats which are classified as μέλαιναι, πυρραί, ποικίλαι, ";black, red, streaked,"; similarly P Cairo Preis 37.9 (iii/B.C.) τ [ρεῖς ] β ̣[ο ]ῦς, δύο μὲν [. . . . . .], ἕν [α δ ]ε ̣̣ ποικίλ ̣ο ̣ν, and Artem. p. 234.24 ποικίλα καὶ κατάστικτα (ζῷα). In Herodas V. 67 Headlam (see note, p. 257) understands the word as ";decorated with tattoo-marks."; For the adv. cf. Olsson Papyrusbriefe 34.20 (time of Claudius) οἱ κονια [ταὶ ποικ ]ίλω ̣ς πάντα πεποιήκα [σι καὶ ] ποι [ο ]ῦσι, of plasterers decorating the walls of a house : see also Aristeas 17 πολλαχῶς καὶ ποικίλως.

In its NT occurrences (Matthew 4:24 al.) the adj. is used metaphorically ";various,"; ";manifold"; : cf. Aelian V.H. ix. 8 ὁ δὲ. . . πολλαῖς καὶ ποικίλαις χρησάμενος βίου μεταβολαῖς, and Herodas III. 89, where the meaning is ";shifting,"; ";artful,"; of character (see Headlarn’s note, p. 159 f.)

For the subst. ποικιλία (cf. Pss. Song of Solomon 4:8), see the calendar P Hib I. 27.39 (B.C. 301–240) ἡ τῶν μορίων ποικ ̣[ιλία ?, where, if the restoration is right, the reference is apparently to the multitude of the complicated fractions of the hours of the nights and days : see the editors’ note. For ποικιλτής, ";a broiderer,"; cf. BGU I. 34 rectoii. 24, and for ποικιλτός (Exodus 28:6) ";embroidered,"; cf. P Oxy X. 1277.8 (A.D. 255).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
περιέφραξας περιφέρει περιφερειν περιφέρειν περιφέρεσθε περιφέρεται περιφερομενοι περιφερόμενοι περιφεροντες περιφέροντες περιφοράν περιφράξαι peripherein periphérein peripheromenoi peripherómenoi peripherontes periphérontes
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: