Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #4291 - προΐστημι

Transliteration
proḯstēmi
Phonetics
pro-is'-tay-mee
Origin
from (G4253) and (G2476)
Parts of Speech
Verb
TDNT
6:700,
Definition
Thayer's
 1. to set or place before
  1. to set over
  2. to be over, to superintend, preside over
  3. to be a protector or guardian
   1. to give aid
  4. to care for, give attention to
   1. profess honest occupations
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (8)
Romans
1
1 Thessalonians
1
1 Timothy
4
Titus
2
HCS ( 0 )
HCS (8)
Romans
1
1 Thessalonians
1
1 Timothy
4
Titus
2
BSB (8)
Romans
1
1 Thessalonians
1
1 Timothy
4
Titus
2
ESV (9)
Romans
1
1 Thessalonians
1
1 Timothy
4
Titus
2
James
1
WEB (8)
Romans
1
1 Thessalonians
1
1 Timothy
4
Titus
2
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

προΐστημι,

fut. -στήσω: aor. 1 προὔστησα, part. προστήσας, inf. προστῆσαι. Causal in these tenses, as also in pres. and aor. 1 Med., set before, once in Hom., προστήσας [σε] πρὸ Ἀχαιῶν Τρωσὶ μάχεσθαι Il. 4.156: c. gen., π. τὸ σῶμα τοῦ σκοποῦ put his body in the way, Antipho 3.2.4 (dub. l.), cf. Plb. 1.33.7 .

2. set over, ὃν ἡ πόλις ἀξιοῖ αὑτῆς προϊστάναι, v.l. for -εστάναι, Pl. La. 197d .

3. exhibit publicly, prostitute, π. ἐπ' οἰκημάτων D.Chr. 7.133 .

II Med., mostly aor. 1, put another before oneself, choose as one's leader, Hdt. 1.123, 4.80: c. gen., προΐστασθαι τουτονὶ ἑαυτοῦ take as one's guardian, Pl. R. 565c, cf. 442a (cj.), 599a, D. 59.37; σφῶν αὐτῶν προὐστήσαντο τιμωρὸν γενέσθαι Κηφίσιον And. 1.139; στρατηγόν τινα τοῦ πολέμου π. D. Prooem. 21 .

2. put before one, put in front, σκίπωνα προστήσασθαι Hdt. 4.172; τὰ ἅρματα X. HG 4.1.18; τὴν χεῖρα, so as to shade the eyes, Arist. Pr. 960a21 .

3. metaph., put forward as an excuse or pretence, use as a screen, τί τάδε προὐστήσω λόγῳ; E. Cyc. 319; τὰ τῶν Ἀμφικτυόνωνδόγματα προστήσασθαι D. 5.19, etc.: c. gen., [ τὴν ἀτυχίαν] τῆς κακουργίας προϊστάμενος Antipho 2.3.1; τοῦ ἀγῶνος τὴν πρὸς ἔμ' ἔχθραν προΐσταται D. 18.15 .

4. προστησώμεθα Τύρταιον put him forward, cite him as an authority, Pl. Lg. 629a .

5. prefer, value above, ὦτα τοῦ νοῦ προστησάμενοι Id. R. 531b .

6. establish a thing before another, τοὺς ἀριθμοὺς τῆς ὑποστάσεως αὐτῶν (sc. τῶν ὄντων ) Plot. 6.6.15, cf. Procl. Inst. 133 .

7. manifest, ib. 195, al. Pass., with aor. 2 Act. προὔστην: pf. προέστηκα, 2 pl. προέστατε Hdt. 5.49; inf. προεστάναι, part. προεστώς (v. infr.): fut. pf. προεστήξομαι, v. infr. 11.2: aor. Pass. προεστάθην, v. infr. 11.3:

come forward, v.l. for προς- in D. 60.15 .

2. c.acc., approach as a suppliant, ἥ σε . . λιπαρεῖ προὔστην χερί S. El. 1378; προστῆναι μέσην τράπεζαν dub. in Id. Fr. 660.1 (fort. προσβῆναι ): in Hdt. 1.86, προσστῆναι is restored.

3. c. dat., stand so as to face another, σοὶ γὰρ αἴας πολέμιος προὔστη ποτέ S. Aj. 1133: in Hdt. 1.129, προσστάς is restored.

4. stand in public, be a prostitute, Aeschin. Ep. 7.3, Vett. Val. 16.7 .

II c. gen., to be set over, be at the head of, τῆς Ἑλλάδος Hdt. 1.69, 5.49; τῶν Ἀρκάδων τοὺς προεστεῶτας Id. 6.74; esp. to be chief or leader of a party, τῶν παράλων, τῶν ἐκ τοῦ πεδίου, Id. 1.59; τοῦ δήμου Id. 3.82, Th. 3.70, Lys. 13.7; ἡμῶν Ar. V. 419; τῆς πόλεως Th. 2.65; π. αὐτῶν to be their ringleader, X. An. 6.2.9; π. χοροῦ, στρατεύματος, Id. Mem. 3.4.3; π. τῶν πολιτειῶν head the respective parties in the state, Lys. 25.9, etc.: abs., οἱ προεστῶτες, Ion. -εῶτες, the leading men, τῶν σκυθέων Hdt. 4.79, cf. Th. 3.11, etc.; οἱ προεστηκότες ἐν ταῖς πόλεσι X. HG 3.5.1; οἱ ἐν ταῖς πόλεσι προστάντες Th. 3.82; τῷ προεστῶτι καὶ ἄρχοντι Pl. R. 428e .

2. in various relations, govern, direct, οὐκ ὀρθῶς σεωυτοῦ προέστηκας you do not manage yourself well, Hdt. 2.173; π. τῆς μεταβολῆς Th. 8.75; τοῦ ἱεροῦ X. HG 3.2.31; τοῦ ἑαυτοῦ βίου Id. Mem. 3.2.2; τοῦ πράγματος D. 30.18; προεστήξομαι τῆς χωνεύσεως PCair.Zen. 481.9 (iii B. C.); ἐργασίας, τέχνης, Plu. Per. 24, Ath. 13.612a; π. ἐνδόξου καὶ καλῆς αἱρέσεως OGI 219.3 (Ilium, iii B. C. ).

3. stand before so as to guard, οἱ δορυφόροι Μασίστεω προέστησαν Hdt. 9.107, cf. E. Heracl. 306, etc.: hence, support, succour, πρόστητ' ἀναγκαίας τύχης S. Aj. 803; ὁ προστὰς τῆς εἰρήνης the champion of peace, Aeschin. 2.161; πάντων προστᾶσα [δύναμις ] Pl. Ti. 25b; π. τινός to be his protector, GDI 1726.6 (Delph., ii B. C. ), PFay. 13.5 (ii B. C.); τῆς ἐναντίας π. γνώμης Plb. 5.5.8; τοῖσιν ἐχθροῖς προὐστήτην φόνου were the authors of . ., S. El. 980; π. [νόσου ] E. Andr. 221: abs., βέλεα . . ἀρωγὰ προσταθέντα S. OT 206 (lyr.).

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

προ -ΐστημι ,

[in LXX: 2 Samuel 13:17, Proverbs 23:5; Proverbs 26:17, Isaiah 43:24, Amos 6:10 (no proper Heb. equiv.), Da LXX Bel 1:7, 1 Maccabees 5:19, 4 Maccabees 11:27 *;]

1. trans. in fut., 1 aor., and mid. 1 aor., to put before, set over (Plat., al.).

2. Intrans., in pf., plpf., 2 aor. and mid. Pres. and impf.;

(a) to preside, rule, govern: Romans 12:8, 1 Timothy 5:17; c. gen., 1 Thessalonians 5:12, 1 Timothy 3:4-5; 1 Timothy 3:12;

(b) to direct, maintain: c. gen. rei, καλῶν ἔργων , Titus 3:8; Titus 3:14 (on R, mg., profess honest occupations, v. CGT, in l; Field, Notes, 223 f.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";am before or previously."; Like προτρέπω, this Lucan word (Luke 23:12, Acts 8:9) is found in vernacular sources. Thus in a description of the repair of certain canal dykes, P Lille I. 1 verso.4 (B.C. 259–8), reference is made to the already existing dykes—τῶν δὲ προϋπαρχόντων χωμάτων ἐν τοῖς διαπλευρισμοῖς τούτοις : cf. P Tebt I. 9.3 (B.C. 119) κατασταθεὶς πρὸς [τ ]ῆι προϋπαρχούση [ι ] μοι κωμογραμματείας (l.—είαι), ";on being appointed to the post of komogrammateus previously held by me"; (Edd.), ib. 50.40 (B.C. 112–1) (= Chrest. I. p. 386) ἐκσκάψαι τὸν ὑδραγωγὸν καθὼς προϋπῆρξεν, ";to dig out the conduit as it was before"; (Edd.), and from the inscrr. Syll 462 (=.3526).32 (iii/B.C.) κα [τὰ τ ]οὺς νόμους τοὺς προϋπ [άρχ ]οντας, ib. 928 (= .3679).18 (B.C. 143) στήλην λεύ ]κου λίθου, ἣν καὶ στησάτω πλησίον τῆς προϋπαρχούση [ς ] (sc. στήλης). Vett. Val. p. 283.24 διὰ τὴν προϋπάρχουσαν ἔχθραν.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
προεστηκόσι προεστηκότα προεστηκότος προεστώς προεστωτες προεστώτες προεστῶτες προισταμενοι προϊστάμενοι προισταμενον προϊστάμενον προισταμενος προϊστάμενος προισταμενους προϊσταμενους προϊσταμένους προιστασθαι προϊστασθαι προΐστασθαι προστηναι προστήναι προστῆναι proestotes proestôtes proestōtes proestō̂tes proistamenoi proïstámenoi proistamenon proïstámenon proistamenos proïstámenos proistamenous proïstaménous proistasthai proḯstasthai prostenai prostênai prostēnai prostē̂nai
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: