Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #5119 - τότε

Transliteration
tóte
Phonetics
tot'-eh
Origin
from (the neuter of) (3588) and (3753)
Parts of Speech
Adverb
TDNT
None
Definition
Thayer's
  1. then
  2. at that time
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (156)
Matthew
89
Mark
6
Luke
14
John
8
Acts
20
Romans
1
1 Corinthians
7
2 Corinthians
1
Galatians
3
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Thessalonians
1
Hebrews
3
2 Peter
1
NAS (156)
Matthew
90
Mark
6
Luke
14
John
8
Acts
21
Romans
1
1 Corinthians
5
2 Corinthians
1
Galatians
3
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Thessalonians
1
Hebrews
3
2 Peter
1
HCS (142)
Matthew
79
Mark
4
Luke
15
John
8
Acts
19
Romans
1
1 Corinthians
5
2 Corinthians
1
Galatians
3
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Thessalonians
1
Hebrews
3
2 Peter
1
BSB (160)
Matthew
90
Mark
6
Luke
15
John
10
Acts
21
Romans
1
1 Corinthians
6
2 Corinthians
1
Galatians
3
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Thessalonians
1
Hebrews
3
2 Peter
1
ESV (136)
Matthew
81
Mark
6
Luke
14
John
4
Acts
18
Romans
1
1 Corinthians
2
2 Corinthians
1
Galatians
2
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Thessalonians
1
Hebrews
3
2 Peter
1
WEB (159)
Matthew
90
Mark
6
Luke
14
John
10
Acts
21
Romans
1
1 Corinthians
7
2 Corinthians
1
Galatians
2
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Thessalonians
1
Hebrews
3
2 Peter
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

τότε, Dor. τόκᾰ (q. v.) (both forms in Pi. (τότε P. 2.89, τόκα O. 6.66) and Theoc. (τότε 13.23, τόκα 7.154)); Aeol. τότᾰ Alc. Oxy. 1789 Fr. 1i12 (τόκα acc. to codd. of Theoc. 29.39, cf. ποτα, ὄτα):

Adv. at that time, then, corresponding to Relat. ὅτε or ὁπότε (infr. 1.5), and to interrog. πότε; mostly of some point in past time, opp. νῦν, Il. 15.724, etc.: c. gen., τ. τοῦ χειμῶνος Th. 7.31: also of a future time, τότε κέν μιν.. πεπίθοιμεν Il. 1.100, cf. 4.182; λέξεις καὶ τότ' εἴσομαι S. OT 1517 (troch.) (or of imagined circumstances, in that case (cf. νῦν 1.4), Pl. R. 334c); sts., then, next, πρῶτον μὲν.., εἶτα.., καὶ τ... D. 24.48: in Trag. and Att. also in indef. sense, formerly, καὶ νῦν θ' ὁμοίως καὶ τότ' ἐξεπίσταμαι S. El. 907, cf. Ant. 391, Aj. 650, Ar. Pl. 1117, Lys. 1023 (lyr.); ὃ δὴ καὶ τότε ἐλέγομεν just now, Pl. Tht. 157a; τ. μὲν.., νῦν δὲ.. A. Ag. 799 (anap.), cf. E. Alc. 915 (anap.); νῦν.. τότ' Id. Med. 1402 (anap.); ὁμοῖοι καὶ τ. καὶ νῦν Th. 1.86, cf. 3.40, D. 6.12; also τότ' ἢ τόθ', ὅτε τὸ κύριον μόλῃ at one time or other, A. Ag. 766 (lyr.); συμφοραὶ.. βροτοῖσιν ἢ τότ' ἦλθον ἢ τ. E. Andr. 853.

2. joined with other Particles, καὶ τ. even then, or (at the beginning of a clause) and then, Il. 16.691, Hes. Op. 536, etc.; καὶ τ. δή Il. 1.92, Od. 8.299; καὶ τότ' ἔπειτα Il. 1.426; καὶ τ. μέν 21.40; δὴ τ. Hes. Op. 417, Pi. O. 3.25, A. Th. 214 (lyr.), etc.; τ. δή ῥα Od. 9.52; τ. γ' Il. 3.224, Od. 12.250; δὴ τ. γ' 15.228; τ. δ' ἤδη by that time, Il. 2.699; ἀλλὰ τότ' ἤδη when that time comes, Hes. Op. 588, cf. A. Pr. 911, Lys. 12.66, etc.: repeated with emphasis, τότ' ἄρα τ. S. Ant. 1273 (lyr.); τ. δὴ τ. D. 18.47.

3. with the Art., ἄνδρες οἱ τ. people then living, the men of that time, Il. 9.559, etc.; οἱ τότ' ἐόντες ἀοιδοί Pi. I. 4(3).27(45); ὁ τ. τυραννεύων Hdt. 1.20; οἱ τ. ἄνθρωποι Id. 8.8; ἡ τ. ἀρωγή A. Ag. 73 (anap.); τῇ τόθ' ἡμέρᾳ S. El. 1134; ὁ τ. κόσμος 2 Peter 3:6; ἐν τῷ τ. Th. 1.92, Pl. Criti. 110d; ἐν τῷ τ. χρόνῳ ib. 111e (χρόνῳ om. cod. A), Plt. 270e; εἰς τὸν τ. χρόνον Id. Lg. 740c.

4. εἰς τ. with fut., on the day, then (v. εἰς 11.2), ἔμπροσθεν τοῦ ἀγῶνος ἐμανθάνομεν.. ἂν μάχεσθαι.., μιμούμενοι πάντα ἐκεῖνα ὁπόσοις ἐμέλλομεν εἰς τ. χρήσεσθαι ib. 830b, cf. D. 14.24, etc.; ἐκ τ. or ἔκτοτε (q. v.) from that time, Plu. Caes. 48, Arr. An. 1.26.4; so ἀπὸ τ. LXX Psalms 93:2(92).2, Matthew 4:17.

5. in apodosi, answering to ὅτε, S. OC 778, etc.; to ὅταν, A. Ag. 971, Ar. Av. 1116 (troch.); to ὁππότε, Il. 16.244, Od. 23.257; to ὁππότε κεν or ὁπότ' ἂν δή, Il. 9.702, 21.341; to ἀλλ' ὅτε δή, ib. 451; to εἰ, 4.36; to ἐπεί κε, 11.192; to ἡνίκα, S. Aj. 773: also after a part., like εἶτα, πάντα ἐάσαντες καὶ μόνον οὐχὶ συγκατασκευάσαντες αὐτῷ τ... ζητήσομεν; D. 3.17, cf. 9.73 (interpol.), etc.: freq. joined with other Particles, δὴ τ. after η ος, Il. 1.476; after αὐτὰρ ἐπεί, 12.17; after ὁππότε κεν, Od. 10.294; also καὶ τ. δή after ἦμος, Il. 8.69, Od. 9.59; after ἀλλ' ὅτε δή, Il. 22.209, Od. 4.461; δή ῥα τ. after εὖτ' ἄν, Hes. Op. 565; τότ' ἔπειτα after αὐτὰρ ἐπὴν δή, ib. 616; καὶ τότ' ἔπειτα after ἦμος, Il. 1.478.

II later for ὅτε, Nic. Al. 422, 595.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τότε ,

demonstr. adv. of time, correlat. of ὅτε ,

then, at that time;

(a) of concurrent events: Matthew 2:17; Matthew 3:5 and freq., Romans 6:21; seq. ptcp., Matthew 2:16, Galatians 4:8; opp. to νῦν , Galatians 4:29, Hebrews 12:26; ὁ τ . κόομος , 2 Peter 3:6;

(b) of consequent events, then, thereupon: Matthew 2:7; Matthew 3:5; Matthew 4:1 and freq., Luke 11:26; τ . οὖν , John 11:14; John 19:1; John 19:16; John 20:8; εὐθέως τ ., Acts 17:14; ὅτε . . . τ ., Matthew 13:26; Matthew 21:1, John 12:16; ἀπὸ τ ., Matthew 4:17; Matthew 16:21; Matthew 26:16, Luke 16:16;

(c) of things future: Matthew 24:23; Matthew 24:40; Matthew 25:1; Matthew 25:31 ff.; opp. to ἄρτι , 1 Corinthians 13:12; καὶ τ ., Matthew 7:23, Mark 13:21, Luke 21:27, 1 Corinthians 4:5, al.; ὅταν . . . τ ., Matthew 9:15, Mark 2:20, Luke 5:35, 1 Thessalonians 5:3, al. (more freq. in Mt than in the rest of the NT).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

(1) ";listen,"; ";attend"; : P Hib I. 78.5 (B.C. 244–3) οὐδέποτε ὑ [πα ]κήκοας ἡμῶν, ";you have never listened to me"; (Edd.) (cf. Acts 12:13) : cf. P Cairo Zen III. 59367.15 (B.C. 240) εἰ μὲν οὖν διείλεξαι τῶι Κράτωνι καὶ ὑπακήκοε, ";if therefore you have spoken to Kraton and he has given his assent."; (2) ";answer"; : P Petr III. 44 (4).7 (iii/B.C.) Εὐρώτα ̣ι ἔγραψα, οὐθὲν [δὲ ὑ ]πακούσαντος ἠναγκάσθην [τὴν θ ]ύραν κλεῖσαι, P Oxy I. 87.19 (A.D. 342) ὀμνύω. . ὑπακούοντα ἐν πᾶσι τοῖς πρός με ζητουμένοις περὶ τοῦ ναυκληρίου, ";I swear that I will answer all inquiries made to me concerning the vessel"; (Edd.), (3) ";submit,"; ";obey"; : P Tebt I. 24.26 (B.C. 117) οὐδ᾽ οὕτως ὑπήκουσαν, ";still they did not obey"; (Edd.), P Hamb I. 29.5 (A.D. 94) κληθέντων τινῶν. . καὶ μὴ ὑπακουσάντων, and similarly l. 7, P Flor I. 6.24 (A.D. 210) ἐὰν οὖν. . . κληθεὶς μὴ ὑπακούσῃς ἔσται τὰ ἀκόλουθα. . ., ";if, when you are called, you do not obey, the consequences will be. . .,"; P Oxy VI, 900.9 (A.D. 322) ὑπακούειν καὶ ἡμεῖν τοῖς ἐνχιρισθεῖσι πλῖστα δημόσια ἐπιτάγματα, ";to render obedience to me who have been entrusted with so many public burdens"; (Edd.), and P Lond V. 1711.35 (A.D. 566–573), where a husband describes his wife as ὑπακουούσης μοι καὶ φυλαττούσης μοι πᾶσαν εὔνοιαν, cf. ib. 1727.12 (A.D. 583–584).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ΤΟΤΕ Τότε TOTE Tóte
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Next Entry
τοῦ