Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #5195 - ὑβρίζω

Transliteration
hybrízō
Phonetics
hoo-brid'-zo
Origin
from (G5196)
Parts of Speech
Verb
TDNT
8:295,1200
Definition
Thayer's
  1. to be insolent, to behave insolently, wantonly, outrageously
  2. to act insolently and shamefully towards one, to treat shamefully
  3. of one who injures another by speaking evil of him
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1343 ‑ גֵּאֶה (gay‑eh');  1343 ‑ גֵּאֶה (gay‑eh');  5937 ‑ עָלַז (aw‑laz');  7043 ‑ קָלַל (kaw‑lal');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (5)
Matthew
1
Luke
2
Acts
1
1 Thessalonians
1
NAS (5)
Matthew
1
Luke
2
Acts
1
1 Thessalonians
1
HCS (5)
Matthew
1
Luke
2
Acts
1
1 Thessalonians
1
BSB (5)
Matthew
1
Luke
2
Acts
1
1 Thessalonians
1
ESV (4)
Luke
2
Acts
1
1 Thessalonians
1
WEB (5)
Matthew
1
Luke
2
Acts
1
1 Thessalonians
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὑβρίζω, Od. 18.381, etc., Dor. ὑᾰλ-ίσδω Theoc. 14.9: fut. Att. -ιῶ D. 21.221, (ἐν-) prob. in Ar. Th. 720 (-ίσεις cod. R): aor. ὕβρισα Hdt. 6.87, S. Aj. 560, etc.: pf. ὕβρικα Ar. Lys. 400, D. 21.128: plpf. ὑβρίκειν Id. 3.14: Med., fut. ὑβριοῦμαι Ar. Ec. 666 (anap.): Pass., fut. ὑβρισθήσομαι D. 21.222: aor. ὑβρίσθην S. Aj. 367, Pl. Lg. 885a: pf. ὕβρισμαι E. Cyc. 665, etc.: (ὕβρις):

wax wanton, run riot, in the use of superior strength or power, or in sensual indulgence, ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσι δαίνυσθαι κατὰ δῶμα Od. 1.227; ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται 3.207, 17.588; ἀλλὰ μάλ' ὑβρίζεις 18.381; ὁππότ' ἀνὴρ ἄδικος καὶ ἀτάσθαλος.. ὑβρίζῃ πλούτῳ κεκορημένος Thgn. 751; ἐνταῦθα νῦν ὕβριζε A. Pr. 82, cf. S. Ant. 480, etc.; esp. of lust, X. Mem. 2.1.30; opp. σωφρονεῖν, Id. Cyr. 8.1.30, Antipho 4.4.2.

2. of over-fed asses, neigh or bray and prance about, ὑβρίζοντες οἱ ὄνοι ἐτάρασσον τὴν ἵππον Hdt. 4.129; of horses, X. Cyr. 7.5.62; of elephants, Ael. NA 10.10.

3. of plants, run riot, grow rank and luxuriant, Thphr. HP 2.7.6, CP 3.15.4.

4. metaph., of a river that swept away and drowned a horse, Hdt. 1.189; so γῆ ὕβριστο had been carried away by river-floods, Emp. (?) 154.

II trans., ὑ. τινά treat him despitefully, outrage, insult, maltreat, ἡμέας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωντο (v. infr. 2) Il. 11.695; ὑ. τοὺς ὑβρίζοντας χρεών A. Pr. 970; ὑ. γυναῖκα τὴν ἑαυτοῦ And. 4.15; με, ἐμέ, S. Ant. 840 (lyr.), Lys. 1.4; τὰς νήσους Isoc. 8.99: more freq. (esp. in Prose) ὑ. εἴς τινα (s) commit an outrage upon or towards him (them), E. Ph. 620 (troch.), Hipp. 1073, Ar. Pl. 899; ὑ. εἰς (dub. l.) τοὺς θεούς Id. Nu. 1506; εἰς σὲ καὶ τὴν σὴν γυναῖκα Lys. 1.16; εἰς τὰς πατρίδας Isoc. 4.111; εἰς ταύτην τὴν παροιμίαν Pl. Smp. 174b (acc. to Luc. Sol. 10, ὑ. τινά was to do one a personal injury, ὑ, εἴς τινα to injure that which belongs to one; but the distinction was not observed): also ὑ. ἐν κακοῖσιν A. Ag. 1612, cf. S. Aj. 1151.

2. freq. c. acc. cogn., ὑ. ὕβριν A. Supp. 880 (lyr.); ὕβρεις E. Ba. 247; ὕβριν ἐς ἡμᾶς ὑ. Id. IA 961, cf. Heracl. 18; ὕ. ὑβρίζεις ἐπὶ θανοῦσι τοῖς ἐμοῖς Id. HF 708; ὕβρεις ἃς κατὰ τὴν ἀγορὰν ὕβριζεν D. 22.68: with neut. Adj., ὑ. τάδε commit these outrages, Hdt. 3.118; ὑ. τἄλλα Ar. Lys. 400; ὅσα περὶ θεοὺς ὑ. τις Pl. Lg. 885b, cf. 761e: and with other Nouns, τῶν ἀδικημάτων.., τῶν ἐς Ἀθηναίους ὕβρισαν Hdt. 6.87 (so prob. θεοὶ τεισαίατο λώβην, ἣν οἵδ' ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται (v. supr. 11.1) Od. 20.170): and c. dupl. acc., τοιαῦτα ὑ. τινά S. El. 613; τίνος δέ σ' οὕνεχ' ὕβρισ' Αἴγισθος τάδε; E. El. 266, cf. Pl. Smp. 222a, X. An. 6.4.2, Cyr. 5.2.28: Pass., ὕβριν ὑβρισθείς E. Ba. 1297, cf. D. 23.121; τάλαιν' ἐγὼ τῆς ὕβρεος ἧς ὑβρίζομαι Ar. Pl. 1044; ὧν δ' εἰς τὸ σῶμα ὑβρίσθαι φημί D. 21.25.

3. in legal sense, commit a physical outrage on one (cf. ὕβρις 11.2,3), Lys. 14.26, 24.18, Fr. 44, D. 21.6 (Pass.), etc.; so later, ἐμὲ δέ, ἐὰν δύνῃ, καὶ ὕβριζε καὶ ἄπαγε PCair.Zen. 454.9 (iii B. C.), cf. PEnteux. 79.7, al. (iii B. C.); γυναῖκες καὶ παῖδες ὑβρίζονται Th. 8.74; ὑβρισθῆναι βίᾳ Pl. Lg. 874c; τὰς γνάθους ὑβρισμένη mauled on the cheeks, Ar. Th. 903; ὑβριζομένους ἀποθανεῖν to die of ill-treatment, X. An. 3.1.13; ὑβρίσθαι to be mutilated, of eunuchs, Id. Cyr. 5.4.35: of acts, τὰ ὑβρισμένα outrages, Lys. 3.7.

4. pf. part. Pass., of things, arrogant, ostentatious, σημεῖ' ἔχων ὑβρισμένα E. Ph. 1112; στολὴ οὐδέν τι ὑβρισμένη X. Cyr. 2.4.5.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὑβρίζω

(< ὕβρις ),

[in LXX for H1343, etc.;]

1. intrans., to wax wanton, run riot.

2. Trans., to outrage, insult, treat insolently: c. acc pers., Matthew 22:6, Luke 11:45; Luke 18:32, Acts 14:5, 1 Thessalonians 2:2.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";run in under,"; hence of navigators ";run under the lee of"; (Acts 27:16). For a metaph. usage see P Tebt I. 24.67 (B.C. 117) τ ̣ὰς ὑποδεδρα ̣μ ̣ημε ̣[να ]ι [ς ] ἐπ ̣ι ̣[σ ]τ ̣ατείαις (l. ὑποδεδραμημένας ἐπιστατείας) κατακεχωρ [ηκότων, ";have handed over the posts of epistatae into which they have crept"; (Edd.), and cf. P Giss I. 79iv. 1 (c. A.D. 117) σε ὑποδραμ [εῖν καὶ παραγρά ]φειν αὐτούς, ";dass du heimlich entwichen bist und sie prellst.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
υβρίζειν υβριζεις υβρίζεις ὑβρίζεις υβρίζοντες υβρισαι υβρίσαι ὑβρίσαι υβρισαν ύβρισαν ὕβρισαν ύβρισάς ύβρισεν υβρισθεντες υβρισθέντες ὑβρισθέντες υβρισθησεται υβρισθήσεται ὑβρισθήσεται hybrisai hybrísai hybrisan hýbrisan hybristhentes hybristhéntes hybristhesetai hybristhēsetai hybristhḗsetai hybrizeis hybrízeis ubrisai ubrisan ubristhentes ubristhesetai ubristhēsetai ubrizeis
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ὕαλος
Next Entry
ὕβρις