Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5537 - χρηματίζω

Transliteration
chrēmatízō
Phonetics
khray-mat-id'-zo
Root Word (Etymology)
from (G5536)
Parts of Speech
verb
TDNT
9:480,1319
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
χρῆμα
 
Next Entry
χρηματισμός
Definition   
Thayer's
 1. to transact business, esp. to manage public affairs
  1. to advise or consult with one about public affairs
  2. to make answer to those who ask for advice, present enquiries or requests, etc.
   1. of judges, magistrates, rulers, kings
 2. to give a response to those consulting an oracle, to give a divine command or admonition, to teach from heaven
  1. to be divinely commanded, admonished, instructed
  2. to be the mouthpiece of divine revelations, to promulgate the commands of God
 3. to assume or take to one's self a name from one's public business
  1. to receive a name or title, be called
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1696 ‑ דָּבַר (daw‑bar');  7580 ‑ שָׁאַג (shaw‑ag');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (9)
Matthew 2
Luke 1
Acts 2
Romans 1
Hebrews 3
NAS (9)
Matthew 2
Luke 1
Acts 2
Romans 1
Hebrews 3
CSB (9)
Matthew 2
Luke 1
Acts 2
Romans 1
Hebrews 3
BSB (9)
Matthew 2
Luke 1
Acts 2
Romans 1
Hebrews 3
ESV (9)
Matthew 2
Luke 1
Acts 2
Romans 1
Hebrews 3
WEB (6)
Luke 1
Acts 1
Romans 1
Hebrews 3
Liddell-Scott-Jones Definitions

χρημᾰτ-ίζω,

fut. -ίσω Romans 7:3, Att. χρημᾰτ-ιῶ Lycurg. 37: pf. κεχρημάτικα Din. 1.103, OGI 106.7 (Egypt, ii B. C.): (χρῆμα):

Prose Verb, negotiate, have dealings, esp. in money matters (in this sense mostly Med. (v. infr.11)), Th. 1.87, 5.61, Plb. 5.81.5; χ. τι Th. 6.62, Isoc. 4.157, Plu. Them. 18.

2. of public assemblies, deliberate, περὶ Εὐριπίδου ὅ τι χρὴ παθεῖν Ar. Th. 377, cf. Arist. Pol. 1298b29, Rh. 1359b3, Lexap. D. 21.8; τὰ λοιπὰ τῶν δημοσίων Plu. Tim. 38; περὶ ὧν ἂν ἅπαξ γνῷ τὸ δικαστήριον, πάλινχρηματίσαι D. 24.55; of presiding officers, conduct business, Decr. ap. D. 18.75, cf. Aeschin. 1.23; of the βουλή, D. 18.169; ὅσα δεῖ χρηματίσαι τὴν βουλήν Arist. Ath. 43.3. c. dat., transact business with, τῇ βουλῇ, τῷ δήμῳ, X. Ath. 3.1; negotiate with, πόλεσι περὶ φιλίας Th. 5.5: abs., ib. 61; ἰδίᾳ χ., of intriguing persons, D. 19.278; χ. ὑπὲρ δημοσίων καὶ κοινῶν πραγμάτων Ael. VH 3.4: Med., X. Ath. 3.3.

3. give audience to, πρεσβευταῖς Plb. 3.66.6, cf. Jul. Or. 1.13a.

4. of an oracle, give a response to those who consult it, LXX Jeremiah 26:2(33).2, al., D.S. 15.10, JAJ 11.8.4, Plu. 2.435c, Porph. Abst. 2.48; δι' ὕδατος Iamb. Myst. 3.11; of gods, give ear to, χ. τοῖς εὐχομένοις Luc. Pseudol. 8: Pass., receive an answer, warning, in NT of divine warnings or revelations, Matthew 2:12, etc.; ὑπ' ἀγγέλου Acts 10:22; ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον a warning had been given him, Luke 2:26; χ. ὑπὸ δαιμονίων καὶ φαντασίας εἰδώλων Vett.Val. 67.5.

5. issue ordinances, etc., χ. ἀπορρήσεις Ph. 2.438; administer justice, ἐν τῷ Προσωπίτῃ OGI l.c.; ταῖς πόλεσι App. Hisp. 98. issue orders for payment, pay, ἀπὸ τῆς.. τραπέζης PGrenf. 2.23.4 (ii B. C.); τιϝι Ostr.Bodl. i248 (ii B. C.); λόγον χ. ἐς τὰ δαμόσια γράμματα furnish an account.., Arch. f. Religionswiss. 10.211 (Cos, ii B. C.): Pass., ἐχρηματίσθη πολλὰ διάφορα he was furnished with large sums, Aristeas 9.

6. take cognizance of, decide upon petitions, [ ἐντευξιν] χ. PEnteux. 75.9 (iii B. C.), PFay. 12.28 (ii B. C.); ἔντευξις κεχρηματισμένη PPetr. 2p.3 (iii B. C.).

7. generally, have dealings with, stand in any relation to a person, οὐδὲν αὐτῷ (sic legendum videtur) πρὸς γένος ἐχρημάτιζεν Ctes. Fr. 29.2: hence even μόλις ταῖς ἀναγκαίαις [ὀρέξεσι] χ. to be influenced, affected by them, Plu. 2.125b.

8. Astrol., operate, of influences, Vett.Val. 5.7.

II Med., χρηματίζομαι: fut. Att. -ιοῦμαι Lys. 29.14, etc.: pf. κεχρημάτισμαι Din. 1.15: negotiate or transact business for oneself or to one's own profit, make money, οἰόμενοι χρηματιεῖσθαι μᾶλλον ἢ μαχεῖσθαι Th. 7.13; χρηματιούμενος ἀλλ' οὐ πρὸς ὑμᾶς φιλοτιμησόμενος Lys. l.c.; οἱ χρηματισάμενοι Pl. R. 330c; ἄλλῳ χ. καὶ οὐχ αὑτῷ Id. Grg. 452e; esp. by base arts, ἐξ αὐτῆς τῆς πόλεως Din. l. c., cf. Isa 9.25; χ. ἀπό τινος to make money of or from a thing, Pl. Sph. 225e; ἀπὸ τῶν κοινῶν Arist. Pol. 1286b14; ἀπὸ γεωμετρίας Iamb. Comm.Math. 25; ἔκ τινος Lys. 25.3; ἐ, φιλοσοφίας Isoc. 11.1; also c. acc. cogn., χ. τὸν ἐκ γῆς χρηματισμόν Id. Lg. 949e, cf. Grg. 467d; χρήματα X. Cyr. 3.3.5.

2. generally, transact business, have dealings with.., τινι Hdt. 3.118, 7.163.

3. c. acc. rei, χ. τὸ νόμισμα traffic in money, like a money-lender or banker, Arist. Pol. 1257b34; but c. acc. pers., χ. τινας make money out of any one, i. e. get it from them by extortion, Plb. 32.5.13; so χ. παρὰ τῶν νεωτέρων Isoc. 10.6.

III in later writers, from Plb. downwards, the Act. χρηματίζω takes some special senses: 1 to take and bear a title or name, to be called or styled so and so, χρηματίζειν βασιλεύς Plb. 5.57.2, 30.2.4, cf. Aristeas 298; Πτολεμαῖος.. νέος Διόνυσος χ. D.S. 1.44; ἐχρημάτιζε Χαλκηδόνιος, Κρητικός, Str. 13.1.55, App. Sic. 6; νέα Ἶσις ἐχρημάτιζε Plu. Ant. 54; μὴ πατρόθεν, ἀλλ' ἀπὸ μητέρων χ. to call themselves not after their fathers, but after their mothers, Id. 2.248d; χ. ἀπὸ τοῦ δήμου Harp. s.v. δημοτευόμενος; χ. τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς Acts 11:26; τιμῆς καὶ πίστεως χ. ἄξιοι to be deemed.., App. BC 2.111.

2. generally, to be called, μοιχαλίς Romans 7:3 : μήτηρ Ph. 1.440; καὶ ὡς χ. 'and so forth' (omitting some of the writer's names), POxy. 100.1 (ii A. D.), etc.; also c. dat., ἀεὶ -ίζων τῷ προκειμένῳ ὀνοματίῳ ib. 2131.8 (iii A. D.).

3. change or be changed, εἴς τι Gp. 12.1.9.

Thayer's Expanded Definition

χρηματίζω; future χρηματίσω (Romans 7:3 (cf. Buttmann, 37 (33)); in Greek writings everywhere the Attic χρηματιω, so too Jeremiah 32:16 (); Jeremiah 33:2 (); 1 aorist ἐχρηματισμα; perfect passive, κεχρηματισμαι; 1 aorist passive, ἐχρηματίσθην; (χρῆμα business); in prose writings from Herodotus down;

1. "to transact business, especially to manage public affairs; to advise or consult with one about public affairs; to make answer to those who ask advice, present inquiries or requests," etc.; used of judges, magistrates, rulers, kings. Hence, in some later Greek writings,

2. to give a response to those consulting an oracle (Diodorus 3, 6; 15, 10; Plutarch, mor., p. 435 c. (i. e. de defect. oracc. 46); several times in Lucian); hence, used of God in Josephus, Antiquities 5, 1, 14; 10, 1, 3; 11, 8, 4; universally, (dropping all reference to a previous consultation), to give a divine command or admonition, to teach from heaven ((Jeremiah 32:16 ())): with a dative of the person Job 40:3; passive followed by an infinitive (A. V. revealed etc.), Luke 2:26 (χρηματίζειν λόγους πρός τινα, Jeremiah 37:2 ()); passive, to be divinely commanded, admonished, instructed (R. V. warned of God), Matthew 2:12, 22; Acts 10:22; Hebrews 8:5; Hebrews 11:7 (this passive use is hardly found elsewhere except in Josephus, Antiquities 3, 8, 8; (11, 8, 4); cf. Buttmann, § 134, 4; (Winers Grammar, § 39, 1 a.)); to be the mouthpiece of divine revelations, to promulge the commands of God, (τίνι, Jeremiah 33:2 (); Jeremiah 36:23 (): of Moses, Hebrews 12:25 (R. V. warned).

3. to assume or take to oneself a name from one's public business (Polybius, Diodorus, Plutarch, others); universally, to receive a name or title, be called: Acts 11:26; Romans 7:3 (Josephus, Antiquities (8, 6, 2); 13, 11, 3; b. j. 2, 18, 7; (c. Apion. 2, 3, 1; Philo, quod deus immut. § 25 at the end; leg. ad Gaium § 43); Ἀντίοχον τόν Ἐπιφανῆ χρηματίζοντα, Diodorus in Müller's fragment vol. ii, p. 17, no. 21:4; Ἰάκωβον τόν χρηματισαντα ἀδελφόν τοῦ κυρίου, Acta Philippi at the beginning, p. 75; Tdf. edition; Ἰακώβου ... ὅν καί ἀδελφόν τοῦ Χριστοῦ χρηματίσαι οἱ Θειοι λόγοι περιέχουσιν, Eus. h. e. 7, 19; (cf. Sophocles' Lexicon, under the word, 2)).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

χρηματίζω

(<χρῆμα ),

[in LXX: Jeremiah 26:2; Jeremiah 29:23; Jeremiah 30:2; Jeremiah 36:2; Jeremiah 36:4 A (H1696 pi.), Jeremiah 25:30) (H7580), 1 Kings 18:27, Job 40:8 *;]

1. to transact business, hence, to consult, deliberate (Thuc., Dem., al.); hence in later writers,

2. to make answer (esp. of offcial pronouncements by magistrates, etc.; in Papyri of the royal reply to an ἔντευξις , q.v.; cf. Deiss., BS, 122); of an answer by an oracle (Died., Plut., al.); in FlJ, LXX and NT, of divine communications, to instruct, admonish, warn: pass. (Bl., § 54, 3), Matthew 2:22, Hebrews 8:5; Hebrews 11:7; Hebrews 12:25; c. inf. (Bl., § 69,4; 70, 3; 72, 5), Matthew 2:12, Luke 2:26, Acts 10:22.

3. to assume a name (as in business), be called (Polyb., al.): Acts 11:26, Romans 7:3 (gnomic fut.; cf. Burton, § 69).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
List of Word Forms
εχρημάτισα εχρημάτισαν εχρημάτισε εχρηματισθη εχρηματίσθη ἐχρηματίσθη κεχρηματισμενον κεχρηματισμένον κεχρηματισται κεχρημάτισται χρηματιεί χρηματιείς χρηματίζει χρηματιζοντα χρηματίζοντα χρηματισαι χρηματίσαι χρημάτισαι χρηματισει χρηματίσει χρηματισθεις χρηματισθείς χρηματισθεὶς χρηματισθεντες χρηματισθέντες chrematisai chrematísai chrēmatisai chrēmatísai chrematisei chrematísei chrēmatisei chrēmatísei chrematistheis chrematistheìs chrēmatistheis chrēmatistheìs chrematisthentes chrematisthéntes chrēmatisthentes chrēmatisthéntes chrematizonta chrematízonta chrēmatizonta chrēmatízonta echrematisthe echrematísthe echrēmatisthē echrēmatísthē kechrematismenon kechrematisménon kechrēmatismenon kechrēmatisménon kechrematistai kechremátistai kechrēmatistai kechrēmátistai
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile