Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #618 - ἀπολαμβάνω

Transliteration
apolambánō
Phonetics
ap-ol-am-ban'-o
Origin
from (G575) and (G2983)
Parts of Speech
verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἀποκυλίω
 
Next Entry
ἀπόλαυσις
Definition   
Thayer's
  1. to receive
    1. of what is due or promised
  2. to take again or back, to recover
    1. to receive by way of retribution
  3. to take from others, take apart or aside
  4. to receive any one hospitably
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3947 ‑ לָקַח (law‑kakh');  
Frequency Lists
Verse Results
ASV (13)
Mark 1
Luke 7
Romans 1
Galatians 1
Colossians 1
2 John 1
3 John 1
BSB (10)
Mark 1
Luke 5
Romans 1
Galatians 1
Colossians 1
2 John 1
CSB (10)
Mark 1
Luke 5
Romans 1
Galatians 1
Colossians 1
2 John 1
ESV (10)
Mark 1
Luke 6
Romans 1
Galatians 1
Colossians 1
KJV (14)
Mark 1
Luke 8
Romans 1
Galatians 1
Colossians 1
2 John 1
3 John 1
LEB (0)
The Lexham English Bible
did not use
this Strong's Number
LSB (12)
Mark 2
Luke 6
Romans 1
Galatians 1
Colossians 1
2 John 1
N95 (12)
Mark 2
Luke 6
Romans 1
Galatians 1
Colossians 1
2 John 1
NAS (12)
Mark 2
Luke 6
Romans 1
Galatians 1
Colossians 1
2 John 1
NLT (7)
Mark 2
Luke 4
Romans 2
Galatians 2
Colossians 3
2 John 3
WEB (13)
Mark 1
Luke 7
Romans 1
Galatians 1
Colossians 1
2 John 1
3 John 1
YLT (10)
Mark 1
Luke 5
Romans 1
Galatians 1
Colossians 1
2 John 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀπολαμβάνω, fut. -λήψομαι, in Hdt. -λάμψομαι 3.146, 9.38: Att. pf. ἀπείληφα, Pass. ἀπείλημμαι, Ion. ἀπολέλαμμαι: in Act. aor. 2 ἀπέλαβον, but in Pass. aor. 1 ἀπελήφθην, Ion. ἀπελάμφθην Hdt.:

I

1. take or receive from another, correlat. to ἀποδιδόναι, Pl. R. 332b; οὐδὲν ἀ. τοῦ βίου χρηστόν (v.l. ἀπολαύ-) Plu. 2.258b.

2. receive what is one's due, μισθόν Hdt. 8.137; ἀ. τὸν ὀφειλόμενον μισθόν X. An. 7.7.14; τὴν σὴν ξυνάορον E. Or. 654; τὰ χρήματα Ar. Nu. 1274; τὰ παρὰ τοῦ πατρός Antiph. 196; ἀ. χρέα have them paid, And. 3.15; ὑπόσχεσιν παρά τινος ἀ. X. Smp. 3.3; τὰ δίκαια Aeschin. 1.196: opp. λαμβάνω, Epist. Phil. ap. D. 12.14, cf. D. 7.5; ἀ. ὅρκους accept them when tendered, Id. 5.9, 18.27.

3. take of, take a part of a thing, Th. 6.87, Pl. Hp.Mi. 369b; ἀ. μέρος τι Id. R. 392e, cf. Arist. Po. 1459a35: abs. in aor. part., ἀπολαβὼν σκόπει consider it separately, Pl. Grg. 495e, cf. R. 420c.

4. take away, Plb. 21.43.8, 17; take off, τὸ βάρος Arist. IA 711a24.

5. hear, learn, Pl. R. 614a.

II

1. regain, recover, τὴν τυραννίδα, τὴν πόλιν, Hdt. 1.61, 2.119, 3.146, al.; τι παρά τινος Th. 5.30; τὴν ἡλεμονίαν Isoc. 4.21; τὴν αὐτὴν εὐερλεσίαν 14.57: metaph., ἀ. ἑαυτόν recover oneself, Porph. Sent. 40, al.

2. have rendered to one, λόγον ἀ. demand an account, Aeschin. 3.27,168.

III take apart or aside, of persons, ἀ. τινὰ μοῦνον Hdt. 1.209; αὐτὸν μόνον Ar. Ra. 78, cf. LXX 2 Maccabees 6:21; of things, μὴ μόνος τὸ χρηστὸν ἀπολαβὼν ἔχε E. Or. 451: Med., ἀπολαβόμενος taking him aside, Mark 7:33 : Pass., οἱ ἀπειλημμένοι those set apart, recluses, UPZ 60.10 (ii B.C.). cut off, intercept, λέγων ὡς ἀπολάμψοιτο συχνούς Hdt. 9.38; ἀ. τείχει wall off, Th. 4.102; ἰσθμούς Id. 1.7, cf. 4.113; ἀ. εἴσω shut up inside, Id. 1.134; of contrary winds, ὅταν τύχωσιν οἱ ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούς Pl. Phd. 58c; κἂν ἄνεμοι τὴν ναῦν ἀπολάβωσιν Philostr. Her. 14; τὴν ἀναπνοὴν ἀ. τινός stop his breath, choke him, Plu. Rom. 27; τὸν ἀντίπαλον ἐς πνῖγμα Philostr. Im. 1.6; ἀ. τῶν σιτίων spoil the appetite, Hp. Prorrh. 2.22: freq. in Pass., ὑπ' ἀνέμων ἀπολαμφθέντες arrested or stopped by contrary winds, Hdt. 2.115, 9.114; ὑπὸ ἀπλοίας Th. 6.22; νόσῳ καὶ χειμῶνι καὶ πολέμοις ἀποληφθείς D. 8.35; ἐν ὀλίγῳ ἀπολαμφθέντες Hdt. 8.11; ἀπολαμφθέντες πάντοθεν Id. 5.101; ἐν τῇ νήσῳ Id. 8.70, 76; ἐν τῆ Εὐρώπη ib. 97, 108; ἐν τοῖς ἰδίοις λόγοις ἀ. to be entangled in.., Pl. Euthd. 305d; ἐν τούτῳ τῷ κακῷ Id. Grg. 522a; ἐς στενόν Philostr. VS 1.19.1; of an afflux of blood, to be checked, Hp. Fract. 4; κοιλίη, κύστις ἀπολελαμμένη, Id. Prorrh. 1.88, 115, etc. Math., cut off, ἡμικύκλιον ἀποληφθήσεται Arist. Mete. 375b27, cf. Archim. Quadr. 15, etc.; intercept, Id. Sph.Cyl. 1.10; -ομένη, ἡ, abscissa, Apollon.Perg. Con. 1.11, al. A prose word, used by E. ll.cc.

Thayer's Expanded Definition

ἀπολαμβάνω; future ἀπολήψομαι (Colossians 3:24; L T Tr WH ἀπολήμψεσθε; see λαμβάνω); 2 aorist ἀπέλαβον; 2 aorist middle ἀπελαβομην; from Herodotus down;

1. to receive (from another, ἀπό (cf. Meyer on Galatians 4:5; Ellicott ibid. and Winers De verb. comp. etc. as below)) what is due or promised (cf. ἀποδίδωμι, 2): τήν υἱοθεσίαν, the adoption promised to believers, Galatians 4:5; τά ἀγαθά σου thy good things, which thou couldst expect and as it were demand, which seemed due to thee (Winer's De verb. comp. etc. Part iv., p. 13), Luke 16:25. Hence,

2. to take again or back, to recover: Luke 6:34 (T Tr text WH λαβεῖν); Luke 15:27; and to receive by way of retribution: Luke 18:30 (L text Tr marginal reading WH text λάβῃ); ; Romans 1:27; 2 John 1:8; Colossians 3:24.

3. to take from others, take apart or aside; middle τινα, to take a person with one aside out of the view of others: with the addition of ἀπό τοῦ ὄχλου κατ' ἰδίαν in Mark 7:33 (Josephus, b. j. 2, 7, 2; and in the Act., 2 Macc. 6:21; ὑστασπεα ἀπολαβών μουνον, Herodotus 1, 209; Aristophanes ran. 78; ἰδίᾳ ἕνα τῶν τριῶν ἀπολαβών, Appendix,

b. 104:5, 40).

4. to receive anyone hospitably: 3 John 1:8, where L T Tr WH have restored ὑπολαμβάνειν.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀπο -λαμβάνω ,

[in LXX: Numbers 34:14 (H3947 (Deuteronomy 25:5 A, Isaiah 5:17, 2 Maccabees 4:46; 2 Maccabees 6:21; 2 Maccabees 8:6, 4 Maccabees 18:23*;]

1. to receive from another; absol., to receive as one's due: Luke 16:25; Luke 18:30 (v.l. λάβῃ ) Luke 23:41, Romans 1:27, Galatians 4:5, Colossians 3:24, 2 John 1:8.

2. to receive back: Luke 6:34; Luke 15:27.

3. to take apart or aside: Mark 7:33 (cf. use in Papyri of the recluses of the Serapeum; MM, s.v.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The use of ἀπολαβέσθαι in Mark 7:33 = ";draw aside,"; ";separate,"; is well illustrated by P Lond 42.12 ff. (B.C. 168) (= I. p. 30, Selections, p. 10) ἐπὶ δὲ τῶι μὴ παραγίνεσθαί σε [πάντω ]ν τῶν ἐκεῖ ἀπειλημμένων παραγεγο [νό ]των ἀηδίζομαι, ";but that you did not return when all those who were shut up with you arrived distresses me";—with reference to the ";recluses"; of the Serapeum. So P Vat A.10 (B.C. 168) (= Witkowski.2, p. 65) ἠβουλόμην δὲ καὶ σὲ παραγεγονέναι εἰς τὴν πόλ [ι ]ν, καθάπερ. . . οἱ ἄλλοι οἱ ἀπειλη [μμένοι ] π [ ]ντες. The word is of course very common. It is found in the sense of ";receive,"; ";welcome"; (as in the TR of 3 John 1:8) in P Lips I. 110.6 (iii/iv A.D.) εὐ ̣χ ̣ο ̣μενος ὅπως ὁλοκληροῦσάν σε καὶ ὑγιαίνουσαν ἀπολάβω (cf. Luke 15:27), and P Iand 13.17 ἵνα μετὰ χαρᾶς σε ἀπολάβωμεν. The full force of the ἀπό —as pointing to a ";promise made centuries before";—is probably to be retained in Galatians 4:5 (see F. B. West-cott, St Paul and Justification, p. 75). It is the ordinary correlative of ἀποδίδωμι. For the simple sense of ";receiving"; what is due, cf. P Tor I. 1viii. 28 (B.C. 116) (= Chrest. II. p. 38) τὴν τιμὴν ἀπολαβεῖν.

[Supplemental from 1930 edition]

P Oxy XIV. 1680.5 (iii/iv), note.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
απειλημμένων απελαβεν ἀπέλαβεν απελαβες απέλαβες ἀπέλαβες απέλαβον απολαβείν απολάβη απολαβητε ἀπολάβητε απολαβομενος απολαβόμενος ἀπολαβόμενος απολαβωμεν απολάβωμεν ἀπολάβωμεν απολάβωσι απολαβωσιν ἀπολάβωσιν απολαμβάνειν απολαμβανομεν απολαμβάνομεν ἀπολαμβάνομεν απολαμβανοντες απολαμβάνοντες ἀπολαμβάνοντες απολημψεσθε ἀπολήμψεσθε απολήψεσθε κυρίου apelaben apélaben apelabes apélabes apolabete apolabēte apolábete apolábēte apolabomen apolabōmen apolábomen apolábōmen apolabomenos apolabómenos apolabosin apolabōsin apolábosin apolábōsin apolambanomen apolambánomen apolambanontes apolambánontes apolempsesthe apolēmpsesthe apolḗmpsesthe kuriou
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile