Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #714 - ἀρκέω

Transliteration
arkéō
Phonetics
ar-keh'-o
Root Word (Etymology)
apparently a primary word [but probably akin to (G142) through the idea of raising a barrier]
Parts of Speech
verb
TDNT
1:464,78
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἀρκετός
 
Next Entry
ἄρκτος
Definition   
Thayer's
  1. to be possessed of unfailing strength
    1. to be strong, to suffice, to be enough
      1. to defend, ward off
    2. to be satisfied, to be contented
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1952 ‑ הוֹן (hone);  3557 ‑ כּוּל (kool);  4672 ‑ מָצָא (maw‑tsaw');  7451 ‑ רַע (rah, raw‑aw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (11)
Matthew 2
Luke 1
John 3
2 Corinthians 1
1 Timothy 2
Hebrews 1
3 John 1
NAS (8)
Matthew 1
Luke 1
John 2
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
3 John 1
CSB (8)
Matthew 1
Luke 1
John 2
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
3 John 1
BSB (8)
Matthew 1
Luke 1
John 2
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
3 John 1
ESV (7)
Matthew 1
Luke 1
John 2
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
WEB (10)
Matthew 1
Luke 1
John 3
2 Corinthians 1
1 Timothy 2
Hebrews 1
3 John 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀρκεìω

ἀρκέω, impf. 3 sg. ἤρκει Il. 13.440, A. Pers. 278: fut. ἀρκέσω: aor. ἤρκεσα, Dor. ἄρκεσα Pi. O. 9.3: Med., aor. ἠρκεσάμην, 2 sg. ἠρκέσω dub. in A. Eu. 213 (s.v.l.): Pass., inf. ἀρκέεσθαι Hdt. 9.33, ἀρκεῖσθαι Poet. ap. Greg.Cor. p.425 S.: pf. ἤρκεσμαι Sthenid. ap. Stob. 4.7.63: aor. ἠρκέσθην Plu. Pel. 35, Luc. Salt. 83: fut. ἀρκεσθήσομαι D.H. 6.94, D.S. 1.8, etc.:

I

1. ward off, keep off, c. dat. pers. et acc. rei, σάκος τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον Il. 20.289, cf. 6.16; πατρίδι δουλοσύνην Simon. 101; κῆρας μελάθροις E. El. 1300 (lyr.); ὅς οἱ ἀπὸ χροὸς ἤρκει ὄλεθρον Il. 13.440, cf. 15.534; τοῦτό γ' ἀρκέσαι S. Aj. 535; ὡς οὐκ ἀρκέσοι τὸ μὴ οὐ.. θανεῖν would not keep off death, ib. 727.

2. c. dat. only, defend, πυκινὸς δέ οἱ ἤρκεσε θώρηξ Il. 15.529; οὐδ' ἤρκεσε θώρηξ, without dat., 13.371.

3. assist, succour, 21.131, Od. 16.261, S. Aj. 824, El. 322, E. Hec. 1164.

II c. acc. cogn.,

1. make good, achieve, οὐδ' ἔργα μείω χειρὸς ἀρκέσας ἐμῆς S. Aj. 439. III mostly in Trag., and always in Prose, to be strong enough, suffice, c. inf., first in Pi. O. 9.3; ἀρκῶ σοι σαφηνίσαι (-σας Linwood) A. Pr. 621 codd., cf. S. OT 1209 (lyr.): c. part., ἀρκέσω θνῄσκουσ' ἐγώ my death will suffice, Id. Ant. 547; cf. ἀρκοῦμεν ἡμεῖς οἱ προθνῄσκοντές σεθεν E. Alc. 383; ἔνδον ἀρκείτω μένων let him be content to stay within, S. Aj. 76; ἀρκεῖν γὰρ οἶμαι μίαν ψυχὴν τάδ' ἐκτίνουσαν Id. OC 498; οὔτε ἰατροὶ ἤρκουν θεραπεύοντες Th. 2.47; ellipt., σοφοὺς ὥσπερ σύ, μηδὲν μᾶλλον· ἀρκέσουσι γάρ [σοφοὶ ὄντες ] E. Heracl. 576; ἀ. εἴς τι X. Cyr. 8.2.5; πῶς ἡ πόλις ἀρκέσει ἐπὶ τοιαύτην παρασκευήν; Pl. R. 369d; ταὐτὸν ἀρκεῖ σκῶμμα ἐπὶ πάντας holds equally for all, Id. Tht. 174a; ὅτ' οὐκέτ' ἀρκεῖ [ἡ μάθησις ] when it avails no more, S. Tr. 711.

2. c. dat., suffice for, satisfy, οὐδὲ ταῦτά τοι μοῦνα ἤρκεσε Hdt. 2.115, cf. S. Ant. 308, etc.

3. to be a match for, c. dat., ψιλὸς ἀρκέσαιμι σοί γ' ὡπλισμένῳ Id. Aj. 1123; πρὸς τοὺς πολεμίους Th. 6.84.

4. abs., to be enough, avail, endure, ἀρκείτω βίος A. Ag. 1314; οὐδὲν γὰρ ἤρκει τόξα Id. Pers. 278; holdout, last, ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖν Th. 1.71, X. Cyr. 6.2.31; οὐδ' ἔτ' ἀρκῶ I can hold out no longer, S. El. 186 (lyr.); ὥστε ἀρκεῖν πλοῖα to be sufficient in number, X. An. 5.1.13: freq. in part., ἀρκῶν, οῦσα, οῦν, sufficient, enough, βίος ἀρκέων ὑπῆν Hdt. 1.31, cf. 7.28; τἀρκοῦντα a sufficiency, E. Supp. 865; ἀρκοῦσα ἀπολογία Antipho 2.4.10; ἀρκοῦντα or τἀρκοῦντα ἔχειν, X. Mem. 1.2.1, Smp. 4.35; τῶν ἀρκούντων περιττὰ κτᾶσθαι Id. Cyr. 8.2.21.

5. impers., ἀρκεῖ μοι 'tis enough for me, I am well content, c. inf., οὐκ ἀρκέσει ποθ' ὑμὶν.. εἴκειν S. Aj. 1242, cf. X. An. 5.8.13: c. acc. et inf., ἐμοὶ μὲν ἀρκεῖ τοῦτον ἐν δόμοις μένειν S. Aj. 80; ἀρκεῖ ἢν.., ὅτι.., X. Cyr. 8.1.14, Mem. 4.4.9; ἔμ' ἀρκεῖ βουλεύειν '

1. tis enough that I.., A. Th. 248; οὐκ ἀρκοῦν μοί ἐστι, c. acc. et inf., Antipho 2.2.2; ἀρκεῖν δοκεῖ μοι it seems enough, seems good, S. El. 1364. in Pass., to be satisfied with, c. dat. rei, Poet. ap. Greg.Cor.l.c.; ἔφη οὐκέτι ἀρκέεσθαι τούτοισι Hdt. 9.33, cf. Pl. Ax. 369e, Arist. EN 1107b15, AP 6.329 (Leon.), Plot. 5.5.3: abs., ib. 3.6, etc.

2. later, c. inf., to be contented to do, Plb. 1.20.1, Ps.- Luc. Philopatr. 29, etc.

Thayer's Expanded Definition

ἀρκέω, ἄρκῳ; 1 aorist ἠρκεσα; (passive, present ἀρκοῦμαι); 1 future ἀρκεσθήσομαι; to be possessed of unfailing strength; to be strong, to suffice, to be enough (as against any danger; hence, to defend, ward off, in Homer; (others make this the radical meaning, cf. Latarceo; Curtius, § 7)): with the dative of person, Matthew 25:9; John 6:7; ἀρκεῖ σοι χάρις my grace is sufficient for thee, namely, to enable thee to bear the evil manfully; there is, therefore, no reason why thou shouldst ask for its removal, 2 Corinthians 12:9; impersonally, ἀρκεῖ ἡμῖν 'tis enough for us, we are content, John 14:8. Passive (as in Greek writings) to be satisfied, contented: τίνι, with a thing, Luke 3:14; Hebrews 13:5; 1 Timothy 6:8; (2 Macc. 5:15); ἐπί τίνι, 3 John 1:10. (Compare: ἐπαρκέω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀρκέω , - ,

[in LXX for H1952, etc.;]

1. to keep off; c. dat., to assist.

2. to suffice: c. dat. pers., John 6:7, 2 Corinthians 12:9; impers., Matthew 25:9, John 14:8 (MM, s.v.). Pass., to be satisfied: c. dat. rei, Luke 3:14, 1 Timothy 6:8, Hebrews 13:5; seq. ἐπί , 3 John 1:10.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For an impersonal use of ἀρκέω, as in John 14:8, see P Lond 964.13 (ii/iii A.D.) (= III. p. 212) λαβὼν κοτύλας τ [ ]σ ̣ας φακ ̣ῶν ἵνα ἀρκέσ [ ] η ̣̔[μ ]ῖν, and cf. the late P Oxy I. 131.11 (vi/vii A.D.) where, with reference to a disputed inheritance, it is stated that a father bequeathed half an acre of his land to a son, saying that it ";is enough"; for him—ὅτι ἀρκεῖ αὐτῷ τὸ ἡμιαρούριον. For the middle and passive, cf. P Giss I. 68.12 ff. (ii/A.D.) ἠγόρασα γὰρ ἐνθάδε τριακοσίων δραχμῶν κ [α ]ὶ οὐκ ἀρκεῖται, and P Goodsp 5.29 (ii/A.D.) ἀρκουμένων ἡμῶν τῇδε τῇ διαστολ () with the simple dative, as Luke 3:14 : so P Lips I. 33ii. 11 (A.D. 368) Νεμεσίλλα ̣ν ̣ καὶ Διονυ [σίαν ] ̣ρκεσθῆν ̣α ̣ι προ ̣[ι ]ξεὶ β [ο ]υ ̣λόμενος, CP Herm 9.11 οὐδὲ τούτοις ἀρκεσθέντες, al. It has ἐπί (as 3 John 1:10) in P Lond 45.13 (B.C. 160–59) (= I. p. 36) οὐκ ἀρκεσθέντες ἐφ᾽ οἷς ἦσαν διαπεπραγμένοι, and P Tor I. 1ii. 18 (B.C. 116) (= Chrest II. p. 32) οὐκ ἀρκεσθέντες δὲ ἐπὶ τῶι ἐνοικεῖν ἐν τῆι ἐμῆι οἰκίαι, ἀλλὰ καὶ κτλ. (indic.). Add P Amh II. 77.19 (A.D. 139) πλείσ ̣[τ ]α ̣[ι ]ς ̣πληγαῖς με ᾐκίσατο, καὶ μὴ ἀρκεσθε [ ]ς ἐπή [ν ]εγκέ μοι κτλ., P Ryl II. 145.10 (A.D. 38) ἔτι καὶ μὴ ἀρκ [εσ ]θεὶς κτλ., ";not content with heaping insults on my dependants,"; etc. (Edd.) (following a present ptc.), P Oxy I. 114.14 (ii/iii A.D.) ἐὰν οὖν μὴ ἀρκεσθῇ τὸ κέρμα, ";if the cash is not sufficient."; With the last citation under ἀρκετός cf. Kaibel 413.7 ἄρκεο μοῖρα θανόντι νέω [ι ].

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
αρκει αρκεί ἀρκεῖ αρκεισθε αρκείσθε ἀρκεῖσθε αρκέσει αρκεση αρκέση ἀρκέσῃ αρκεσθησομεθα αρκεσθησόμεθα ἀρκεσθησόμεθα αρκέσουσί αρκουμενοι αρκούμενοι ἀρκούμενοι αρκουμενος αρκούμενος ἀρκούμενος αρκούν αρκουσιν αρκούσιν ἀρκοῦσιν ηρκέσθη arkei arkeî arkeisthe arkeîsthe arkese arkesē arkései arkésēi arkesthesometha arkesthesómetha arkesthēsometha arkesthēsómetha arkoumenoi arkoúmenoi arkoumenos arkoúmenos arkousin arkoûsin
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile