corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.20.06.04
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #3075 - λυμαίνομαι

Transliteration
lymaínomai
Phonetics
loo-mah'ee-nom-ahee  
Word Origin
middle voice from a probably derivative of (3089) (meaning filth)
Parts of Speech
Verb
TDNT
4:312,540
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. to affix a stigma to, to dishonour, spot, defile
  2. to treat shamefully or with injury, to ravage, devastate, ruin
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1238 ‑ בָּקַק (baw‑kah');  2255 ‑ חֲבַל (khab‑al');  3765 ‑ כִּרְסֵם (kir‑same');  5557 ‑ סָלַף (saw‑laf');  7533 ‑ רָצַץ (raw‑tsats');  7843 ‑ שָׁחַת (shaw‑khath');  8581 ‑ תָּעַב (taw‑ab');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (1) NAS (1) HCS (1)
Acts 1
Acts 1
Acts 1
BYZ TIS TR
V-INI-3S 1
V-INI-3S 1
V-INI-3S 1
NA WH
V-INI-3S 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

λῡμαίνομαι

(A), (λῦμα A) cleanse from dirt, of fullers, Hp. Vict. 1.14; v. ἀπολυμαίνομαι.

λῡμ-αίνομαι

(B), fut. λῡμᾰνοῦμαι Isoc. 11.49, D. 24.1, etc.: aor. ἐλῡμηνάμην Hp. VM 20 (v.l. - αίνετο), Hdt. 8.28, E. Andr. 719, Isoc. 20.12, etc.: also with pass. forms, part. λυμανθέν A. Ch. 290: pf. λελύμασμαι (3 sg. λελύμανται D. 9.36, 21.173); part. - ασμένος X. HG 7.5.18, D. 45.27; inf. λελυμάνθαι Id. 20.142, PPetr. 3p.57 (iii B. C.): cf. διαλυμαίνομαι: some of these forms are also used in pass. sense, v. infr. 11: (λύμη):

outrage, maltreat, esp. of personal injuries, scourging, binding, etc. (cf. D. 23.33), but also in moral sense:

Constr.:

I

1. c. acc., outrage, maltreat, ὅτι τὸν ξεῖνον.. δήσας λυμαίνοιτο Hdt. 5.33; τὴν ἵππον ἐλυμήναντο ἀνηκέστως Id. 8.28; ὀργῇ χάριν δούς, ἥ σ' ἀεὶ λυμαίνεται S. OC 855; λ. λέχη dishonour.., E. Ba. 354: c. acc. cogn. added, τοιαῦτα.. Σοφοκλέης λυμαίνεται.. ἐμὲ τὸν Τηρέα Ar. Av. 100; λύμης ἥν μ' ἐλυμήνω πάρος E. Hel. 1099; also in Att. Prose, λ. νόμους Lys. 30. 26, cf. D. 18.312; τὰς ῥήσεις ἃς ἐλυμαίνου the speeches you used to murder (as an actor), ib.267; later simply, harm, injure, βλασφημεῖν καὶ -εσθαι τὸν σοφόν Phld. Lib. p.10 O., cf. Ir. p.33 W.; of things, spoil, ruin, νοῦσος λ. τὸ σῶμα Hp. Morb.Sacr. 11, cf. VM 6; τὰ -όμενα γαστέρας καὶ κεφαλὰς καὶ ψυχάς X. Mem. 1.3.6; ὀψοποιΐα λ. τὰ ὄψα ib. 3.14.5; λ. τὴν οἰκίαν Isa 6.18; τοὺς χυλούς Thphr. CP 6.17.5; τὰ παρόντα Epicur. Sent.Vat. 35; θλίβει καὶ λ. τὸ μακάριον Arist. EN 1100b28; λ. τοῦ ἀραχνίου spoil part of it, Id. HA 623a20.

2. c. dat., inflict indignities or outrages upon, νεκρῷ Hdt. 1.214, 9.79; μειρακίοις Ar. Nu. 928 (anap.); ἡ ὕβρις τοῖς ὅλοις πράγμασι λ. Isoc. 20.9; ἡ κακία λ. τοῖς ὅλοις D. 18.303; λ. τῇ καταστάσει X. HG 2.3.26; τῇ ἑαυτοῦ δόξῃ ib. 7.5.18; πονηροὶ.. αὑτοῖς -αίνονται Epicur. Sent.Vat. 53; τοῖς.. προῃρημένοις POxy. 1409.21 (iii A. D.). The constr. with dat. is considered strictly Att., Sch. Ar. Nu. 925; but X. almost always uses the acc., which is freq. also in the Oratt.; Pl. does not use the word at all.

3. abs., cause ruin, ὅσα μετ' ἐλπίδων λυμαίνεται Th. 5.103; πᾶν τὸ λυμαινόμενόν ἐστιν ἔνδοθεν Men. 540.3; cause damage, IG 5(2).6.16 (Tegea, iv B. C.); also, inflict punishment, ib. 5 (1). 1390.26 (Andania, i B. C.).

4. c. dat. modi, λυμαίνεσθαι [τινα] λύμῃσι ἀνηκέστοισι treat with the worst ill-treatment, Hdt. 6.12; γλῶτταν ἡδοναῖς λ. defile it, Ar. Eq. 1284.

5. c. neut. Adj., τἆλλα πάντα λυμαίνεσθαι inflict all possible indignities, Hdt. 3.16; αὐτῷ τάδ' ἄλλα Βάκχιος λ. E. Ba. 632 (troch.), cf. Ar. Av. 100 (supr. 1.1).

II Act. λυμαίνω, only late, Lib. Decl. 13.6; but λυμαίνομαι is sts. Pass., δεδεμένος καὶ -όμενος Antipho 5.63; ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν λυμαίνεσθε Lys. 28.14; πλάστιγγι λυμανθὲν δέμας A. Ch. 290; λελυμάνθαι D. 20.142; λελυμασμένος Paus. 7.5.4, 10.15.4; ἐλελύμαντο D.C. 39.11; cf. διαλυμαίνομαι 11.

Thayer's Expanded Definition

λυμαίνομαι: imperfect ἐλυμαινομην; deponent middle; (λύμη injury, ruin, contumely); from Aeschylus and Herodotus down;

1. to affix a stigma to, to dishonor, spot, defile (Ezekiel 16:25; Proverbs 23:8; 4 Macc. 18:8).

2. to treat shamefully or with injury, to ravage, devastate, ruin: ἐλυμαίνετο τήν ἐκκλησίαν, said of Saul as the cruel and violent persecutor (A. V. made havock of), Acts 8:3.

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

λυμαίνομαι

(< λύμη , outrage),

[in LXX chiefly for H7843 pi., hi., also for H3765, etc.;]

1. to outrage, maltreat: c. acc, Acts 8:3.

2. to corrupt, defile (Ezekiel 16:25, Proverbs 23:8, 4 Maccabees 18:8, al.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For an early example of the rare passive use of this verb, see the citation from P Par 6 s.v. λύκος, and cf. P Petr III. 27 recto.2 λελ ̣υμάνθαι, in a broken context. For the verb construed with the acc. cf. P Leid Wvii. 39 (ii/iii A.D.) οὐ μή μου λυμάνῃς σάρκα (of fire), and for the dat. see P Oxy XII. 1409.21 (A.D. 278) λυμαινόμενος τοῖς ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ συνπά [ση ]ς τῆς Αἰγύπτου προη ̣ρ ̣[ημέ ]νοις, ";injuring measures designed for the safety of the whole of Egypt"; (Edd.). The form λοιμαίνομαι, which occurs six times in B, may be illustrated from a ii/B.C. complaint regarding property, P Grenf I. 17.15 (as completed by Gerhard Erbstreit) ἕτερα γράμματα λοιμαινάμενοι ἔβλαψαν τὰ δι᾽ αὐτῶν διάφορα : see Mayser Gr. p. 111, Moulton Gr. ii. p. 83. From the inscrr. we may cite Syll 584.3 (i/B.C. ?) μηδὲ σκεῦος τῶν τῆς θεοῦ λυμαίνεσθαι, ib. 653.26 (B.C. 91) ἐξουσίαν ἐχέτω λυμαίνεσθαι, ib. 888.11 (ii/A.D.) λυμήνασθαι δὲ μηδὲ λωβήσασθαι μηδέν, Cagnat IV. 961.5 τούτ [ω ]ν [δέ τι ] ὃς ἂν λυμ [ ]νηται, ἐξώλη [εἶναι ] καὶ γένος αὐτοῦ.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ελυμαινετο ελυμαίνετο ἐλυμαίνετο ελυμήναντό ελυμήνατο ελυμήνω λυμαίνεται λυμαίνοιτο λυμαινόμενος λυμαινομένου λυμανείται λυμανούνται λυμήνη elumaineto elymaineto elymaíneto
Lectionary Calendar
Thursday, June 4th, 2020
the Week of Proper 4 / Ordinary 9
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
λύκος
Next Entry
λυπέω
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology