Attention!
StudyLight.org has pledged to build one church a year in Uganda. Help us double that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #1861 - ἐπαγγέλλω

Transliteration
epangéllō
Phonetics
ep-ang-el'-lo
Origin
from (G1909) and the base of (G32)
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:576,240
Definition
Thayer's
  1. to announce that one is about to do or furnish something
    1. to promise (of one's own accord) to engage voluntarily
  2. to profess
    1. an art, to profess one's skill in something
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 559 ‑ אָמַר (aw‑mar');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (15)
Mark
1
Acts
1
Romans
1
Galatians
1
1 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
4
James
2
2 Peter
1
1 John
1
NAS (18)
Mark
1
Acts
1
Romans
1
Galatians
2
1 Timothy
3
Titus
1
Hebrews
5
James
2
2 Peter
1
1 John
1
HCS (15)
Mark
1
Acts
1
Romans
1
Galatians
1
1 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
4
James
2
2 Peter
1
1 John
1
BSB (15)
Mark
1
Acts
1
Romans
1
Galatians
1
1 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
4
James
2
2 Peter
1
1 John
1
ESV (14)
Mark
1
Acts
1
Romans
1
Galatians
1
1 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
3
James
2
2 Peter
1
1 John
1
WEB (18)
Mark
1
Acts
1
Romans
1
Galatians
1
1 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
7
James
2
2 Peter
1
1 John
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐπαγγ-έλλω,

aor. Pass. -ηγγέλθην IG 12.188.25, -ηγγέλην ib.12.76.19:

1. tell, proclaim, announce, Od. 4.775, Ar. Lys. 1049 (lyr.); τινὶ ὡς.. Hdt. 3.36; τῷ δήμῳ ὑπέρ τινος ὅτι.. Inscr.Prien. 5.17 (iv B. C.); esp. proclaim by authority, notify publicly, . [τὴν ἐκεχειρίαν ] Th. 5.49; ἐ. πόλεμον Pl. Lg. 702d: Pass., to be proclaimed, IG Il.cc., etc.; μὴ ἐπηγγέλαι πω τὰς σπονδάς Th. 5.49, cf. 8.10; βουλῆς -θείσης a meeting having been summoned, D.C. 56.29: Med., cause proclamation to be made, Hdt. 2.121. ζ.

2. give orders, command, abs., Id. 1.70: c.acc. et inf., give orders that.., ἐπαγγείλας τοὺς Αακεδαιμονίους παρεῖναι ib. 77, cf. Th. 6.56: c. dat. et inf., order one to do, D. 42.7, etc.: c. acc. rei, στρατιὰν ἐς τοὺς ξυμμάχους ἐ. send them orders to furnish their contingents, Th. 7.17; κατὰ πόλεις τεσσαράκοντα νεῶν πλῆθος ἐ. Id. 3.16: abs., βοηθεῖν.. καθ' ὅ τι ἂν -ωσιν αἱ πόλεις Foed. ap. Th. 5.47: Med., ἐπαγγέλλεσθαί τινι ἑτοιμάζειν στρατιήν Hdt. 7.1, cf. 4.200; ἐ. τινί E. HF 1185 (lyr.); ἐ. τισί ὅκως ἂν ἀπέλθοιεν Hdt. 5.98: Pass., τὸ ἐπαγγελλόμενον Id. 2.55.

3. as law-term, prop. δοκιμασίαν ἐ. denounce and summon to a δοκιμασία τῶν ῥητόρων one who, having incurred ἀτιμία, yet takes part in public affairs (v. ἐπαγγελία 2), ἐπήγγειλα αὐτῷ τὴν δοκιμασίαν ταυτηνί Aeschin. 1.2, cf. ib.32; πρὸς τοὺς θεσμοθέτας D. 22.23 (but ἐπηγγέλθη αὐτοῖς ὅτι ἐπεξίοιμι is f.l.for ἀπ -in Antipho 1.11).

4. promise, offer, ξείνοις δεῖπνα Pi. P. 4.31; θεοῖς εὐχάς A. Ch. 213: more freq. in Med., promise unasked (opp. ὑπισχνέομαι) or offer of one's free will, ἐ. τι ἐς τὴν δωρεὴν τοῖσι ἀδελφεοῖσι Hdt. 3.135; ἐ. καταγωγὴν καὶ ξείνιά τινι Id. 6.35; παίδων.. ἐ. γονάς E. Med. 721; ἁπηγγελλόμην what I was proposing, S. El. 1018, cf. D. 4.15; ἐ. τάδε, ὡς.. Hdt. 6.9: c. inf., promise or offer, ξυμπολεμεῖν Th. 6.88; διαθήκας ἀποφαίνειν (-φανεῖν Dobree) Isaiah 1:15; ἐ. τῇ βουλῇ μηνύσειν And. 1.15; τισὶν τριήρεις ἔχων ἐκπλεύσεσθαι Lys. 28.4, cf. D. 18.132, etc.; τινὶ ὥστε βοηθεῖν Th. 8.86; ἐ. ὅ τι χρὴ δρᾶν offering (to do) what in justice he ought to do, Pl. Lg. 915a.

5. Med., profess, make profession of, c. acc., ἀρετήν X. Mem. 1.2.7; θεοσέβειαν 1 Timothy 2:10; esp. of Sophists, as in Pl. Euthd. 273e; τί ἐστιν ὃ ἐ. τε καὶ διδάσκει Id. Grg. 447c; τοῦτό ἐστι τὸ ἐπάγγελμα ὃ ἐπαγγέλλομαι Id. Prt. 319a; ἐπαγγελλόμενος πάντα.. οὐδὲν ἐπιτελεῖ Arist. EN 1164a5; [γνῶσιν ] 1 Timothy 6:21 : c. inf., ἐ. ἀποκρίνεσθαι ὅ τι ἄν τίς σε ἐρωτᾷ Pl. Grg. 447d; ἐ. οἷός τε εἶναι ποιῆσαί τι Id. La. 186c, Thg. 127e; ταῦτα ἐπαγγέλλεται δεινὸς εἶναι D. 35.41; οἱ σοφισταὶ ἐ. διδάσκειν τινά Arist. EN 1180b35; παιδεύειν D. 35.41; and abs., profess an art, Pl. R. 518b, Arist. SE 172a32.

6. demand, require, cj. in D.H. 5.65: Med., D. 19.193; but, ask a favour, ib. 41.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐπ -αγγέλλω ,

[in LXX: Ezra 4:8 (H559), Proverbs 13:12, Wisdom of Solomon 2:13, al.;]

1. to announce, proclaim.

2. (a) to promise;

(b) to profess. Mid., also freq. in both these senses;

(c) to promise: c. dab. pers., Hebrews 6:13; c. acc rei, Romans 4:21, Titus 1:2; c. dat pers. et acc rei, James 1:12; James 2:5, 2 Peter 2:19; ἐπαγγελίαν , 1 John 2:25; c. inf., Mark 14:11, Acts 7:5; seq. λέγων , Hebrews 12:26; ptcp., Hebrews 10:23; Hebrews 11:11;

(d) to profess: θεοσέβειαν , 1 Timothy 2:10; γνῶσιν , 1 Timothy 6:21. Pass., Galatians 3:19 (cf. προ -επαγγέλλω ; and v. Cremer, 26).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

ἐπαγγέλλομαι = ";promise,"; as in Hebrews 10:23; Hebrews 11:11, may be illustrated by P Petr I. 29.12 (iii/B.C.) (= Witkowski.2, p. 31) ἐχρησάμην δὲ καὶ παρὰ Δύνεως ἀρτάβας δ ̄ κριθοπύρων αὐτοῦ ἐπαγγελομένου καὶ φιλοτίμου ὄντος, P Tebt II. 411.9 (ii/A.D.) εἰ μὴ ἐπηγγειλάμην σήμερόν σε παρέσασθαι, ";had I not promised that you would be present to-day,"; P Oxy I. 71i. 8 (A.D. 303) ἅπερ διὰ τῶν αὐτῶν γραμματίων ἐπηγγίλατο ἀποδώσειν ἄνευ δίκης κτλ. Ramsay (Exp VII. viii. p. 19) draws attention to the use of the verb in 1 Timothy 6:21 where it is applied to ";volunteers, who set up as teachers with the intention to make a business and a means of livelihood out of the Word of God,"; and notes its application ";to candidates for municipal favours and votes in the Greek cities, who publicly announced what they intended to do for the general benefit, if they gained popular support";—cf. Cagnat IV. 766 (Mossyna in Phrygia—A.D. 80–100) (= C. and B. i. p. 146) τὰ δὲ λοιπὰ οἱ ἐπανγειλάμενοι καθὼς ὑπογέγραπται —the names of the promisers being appended. The verb is also a kind of term. tech. in the inscrr. for the announcement of public sacrifices, e. g. Syll 258.39 (iii/B.C.) τοῖς ἐπαγγέλλοσι τὰν θυσίαν καὶ ἐκεχηρίαν τᾶς Ἀρτέμιδος : cf. 1 Timothy 2:10 and Philo de Human. 1 (= II. p. 384 ed. Mangey) ἐπαγγέλλεται θεοῦ θεραπείαν.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επαγγειλαμενον επαγγειλάμενον ἐπαγγειλάμενον επαγγειλαμενος επαγγειλάμενος ἐπαγγειλάμενος επαγγελλομεναις επαγγελλομέναις ἐπαγγελλομέναις επαγγελλομενοι επαγγελλόμενοι ἐπαγγελλόμενοι επαγγελλομένου επηγγειλαντο επηγγείλαντο ἐπηγγείλαντο επηγγειλατο επηγγείλατο ἐπηγγείλατο επηγγελται επήγγελται ἐπήγγελται epangeilamenon epangeilámenon epangeilamenos epangeilámenos epangellomenais epangelloménais epangellomenoi epangellómenoi epengeilanto epengeílanto epēngeilanto epēngeílanto epengeilato epengeílato epēngeilato epēngeílato epengeltai epēngeltai epḗngeltai
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: