Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3068 - λούω

Transliteration
loúō
Phonetics
loo'-o
Root Word (Etymology)
a root verb
Parts of Speech
verb
TDNT
4:295,538
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
λουτρόν
 
Next Entry
Λύδδα
Definition   
Thayer's
  1. to bathe, wash
    1. of a dead person
    2. washing to cleanse blood out of wounds
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 7364 ‑ רָחַץ (raw‑khats');  7811 ‑ שָׂחָה (saw‑khaw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (6)
John 1
Acts 2
Hebrews 1
2 Peter 1
Revelation 1
NAS (5)
John 1
Acts 2
Hebrews 1
2 Peter 1
HCS (5)
John 1
Acts 2
Hebrews 1
2 Peter 1
BSB (5)
John 1
Acts 2
Hebrews 1
2 Peter 1
ESV (4)
John 1
Acts 1
Hebrews 1
2 Peter 1
WEB (6)
John 1
Acts 2
Hebrews 1
2 Peter 1
Revelation 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

λούω,

contr. from λοέω, from which come impf. λόεον Od. 4.252: aor. inf. λοέσσαι 19.320; part. λοέσσας Il. 23.282: fut. Med. λοέσσομαι Od. 6.221: 3 sg. aor. λοέσσατο ib. 227; λοεσσάμενος Il. 10.577, Schwyzer 633 (Eresus, ii/i B. C.): also impf. ἐλούεον h.Cer. 289.

I Later forms, λούει Hdt. 6.52; inf. λούειν Hp. Morb. 2.20, Pl. Phd. 115a: fut. λούσω Call. Del. 95; Dor. λουσῶ Theoc. 5.146: aor. ἔλουσα Anacr. 47, S. Ant. 901, Ar. Lys. 19 ( λοῦσα Il. 16.679, etc.):

Med. λούονται Hdt. 4.75; inf. λούεσθαι Il. 6.508, Hp. Epid. 5.70; part. λουόμενοι Hdt. 3.23: fut. λούσομαι Ar. Nu. 837, Pl. Phd. 116a: aor. ἐλουσάμην ibid.; λούσαντο Il. 10.576; Dor. part. λωσάμενος Berl.Sitzb. 1927.157 (Cyrene):

Pass., aor. ἐλούθην Hp. Mul. 1.11, later ἐλούσθην Lyc. 446: pf. λέλουμαι, 3 sg. λέλουται Ar. Pax 868; part. λελουμένος Il. 5.6, later λέλουσμαι LXX Ca. 5.12 (cod. Vat.).

1. Another old form of the pres. was λόω, whence 3 sg. λόει Scol. 25, 2 sg. Med. κατα-λόει Ar. Nu. 838 (prob.): 3 sg. impf. λόε Od. 10.361, 3 pl. λόον h.Ap. 120; 3 sg. subj. Med. λόηται IG 12(5).569.5 (Ceos, iii B.C.); inf. λόεσθαι Hes. Op. 749: to λόω also belong the foll. contr. forms, 3 sg. impf. ἀπ-έλου Ar. V. 118, ἐλοῦμεν Id. Pl. 657; pres. Pass. λοῦται Semon. 7.63, X. Cyr. 1.3.11, A. Fr. 366 (note); λοῦνται, ἐλοῦτο, Hdt. 1.198, 3.125, ἐλούμην Men. 363; 3 pl. ἐλοῦντο X. Cyr. 4.5.4, etc. (Dor. λῶντο, λώοντο, Call. Lav.Pall. 72, 73); inf. λοῦσθαι Od. 6.216, Hdt. 3.124, Ar. Nu. 1044, Pl. Lg. 942b; part. λούμενος Ar. Av. 1623, Pl. 658, X. Mem. 3.13.3: the forms ἐλούομεν, λούομαι, ἐλουόμην, etc., are rejected by Phryn. 165, but are freq. found in codd., Lys. 1.9, etc.: the imper. form λοῦ (glossed by λοῦσαι, Hsch.), if correct, is contr. for λόε: (Cf. Lat. l[acaron]vo [fr. *lovo ]): wash, prop. wash the body (νίζω being used of the hands and feet, πλύνω of clothes), τὸν δ' Ἥβη λοῦσεν Il. 5.905; δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ Od. 4.49, cf. 6.210; λοῦσ' ἐν ποταμῷ bathed me, i.e. let me bathe, 7.296; τίς ἄν σφε λούσειεν; A. Th. 739 (lyr.); λούσαντες τὸν νεκρόν Hdt. 2.86, cf. E. Tr. 1152, S. Ant. 901; λ. τινὰ ἀπὸ τῶν πληγῶν Acts 16:33; also λ ἐκ τρίποδος μεγάλοιο washed me [with water] from a great cauldron, Od. 10.361; ὀϊστοὺς λοῦσεν φοινίσσᾳ.. Ἄρης ψακάδι Simon. 106: c. acc. cogn., λουτρὸν λοῦσαί τινα, v. cross λουτρόν 1.2. rarely of things, λ. τὰ δύο μέρη τοῦ βαλανείου PFlor. 384.30 (v A.D.).

2. metaph., purify, τινὰ ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν v.l. in Revelation 1:5.

II

1. Med. and Pass., bathe, λοῦσθαι ποταμοῖο ῥοῇσι Od. 6.216: also c. gen., λελουμένος Ὠκεανοῖο (of a star just risen) fresh from Ocean's bath, Il. 5.6; λούεσθαι ποταμοῖο bathe in the river, 6.508; so ἀπὸ [κρήνης] λουόμενοι Hdt. 3.23: c. acc. cogn., τὸ λουτρὸν ἡ Ῥέα λοῦται Arr. Tact. 33.4: abs., λούσαντο Od. 4.48, cf. Hdt. 5.20, etc.; λελουμένος freshbathed, after bathing, Id. 1.126, Ar. Lys. 1064 (lyr.); ἐν βαλανείῳ λελουμένος Pl. R. 495e; λούεσθαι ἐν πηλῷ Arist. HA 595a31; εἰς λουτρῶνας Ptol.Euerg. 3 J. (dub.): metaph., τόξα.. αἵματι λουσάμενα Simon. 143, cf. Call. Del. 95; λελουμένος τῷ φόνῳ Luc. DMeretr. 13.3.

2. in strict pass. sense, λοῦσθαι ὑπὸ τοῦ Διός, i.e. to be washed by the rain from heaven, Hdt. 3.124, 125.

3. in strict med. sense, c. acc., λοέσσασθαι χρόα wash one's body, Hes. Op. 522, Th. 5; λούονται (v.l. cross λοῦνται) ὕδατι τὸ σῶμα Hdt. 4.75.

Thayer's Expanded Definition

λούω: 1 aorist ἔλουσά; perfect passive participle λελουμένος and (in Hebrews 10:23 T WH) λελουσμενος, a later Greek form (cf. Lobeck on Sophocles Aj., p. 324; Stephanus Thesaurus 5:397 c.; cf. Kühner, § 343, under the word; (Veitch, under the word, who cites Song of Solomon 5:12, Vat.)); 1 aorist middle participle λουσαμενος; from Homer down; the Sept. for רָחַץ; to bathe, wash: properly, τινα, a dead person, Acts 9:37; τινα ἀπό τῶν πληγῶν, by washing to cleanse from the blood of the wounds, Acts 16:33 (Winers Grammar, 372 (348), cf. § 30, 6 a.; Buttmann, 322 (277)); λελουμένος, absolutely, he that has bathed, John 13:10 (on the meaning of the passage see καθαρός, a. (and cf. Synonyms below)); λελουσμένοι τό σῶμα, with the dative of instrumentality, ὕδατι, Hebrews 10:22 (23); middle to wash oneself (cf. Winer's Grammar, § 38, 2 a.): 2 Peter 2:22; tropically, Christ is described as λουσας ἡμᾶς ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, i. e. who by suffering the bloody death of a vicarious sacrifice cleansed us from the guilt of our sins, Revelation 1:5 R G (others, λύσας (which see 2 at the end). Compare: ἀπολούω.) [SYNONYMS: λούω, νίπτω, πλύνω: πλύνω is used of things, especially garments; λούω and νίπτω of persons — νίπτω of a part of the body (hands, feet, face, eyes), λούω of the whole. All three words occur in Leviticus 15:11. Cf. Trench, N. T. Synonyms, § xlv.]


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

λούω ,

[in LXX chiefly for H7364 (freq. of ceremonial washing; cf. Deiss., BS, 226 f.);]

to bathe, wash the body: c. acc pers., Acts 9:37 (of a dead body); id. seq. ἀπό (Deiss., BS, l.c.), Acts 16:33; pass. ptcp. pf., John 13:10, Hebrews 10:22; mid., to wash oneself (Mayor, in l; M. Pr., 155 f., 238 f.), 2 Peter 2:22; metaph., Revelation 1:5, Rec., R, mg. (cf. ἀπο -λούω ).†

SYN.: νίπτω G3538, used of parts of the body-hands, feet, face; πλύνω G4150, of things, as garments, etc. (v. Leviticus 15:11; cf. Tr., Syn., § xlv).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

λούω, ";bathe,"; ";wash,"; may be illustrated by P Flor III. 384.30 (v/A.D. ?) λούειν τὰ δύο μέρη τοῦ αὐτοῦ βαλανίου : cf. P Giss I. 50.15 (A.D. 259) τοῦ λούοντος βαλανείου, where the meaning seems to be ";the bath used for the purpose of bathing"; (see the editor’s intr.). The middle in the sense of ";bathe oneself"; is very common, e.g. P Magd 33.2 (B.C. 221) λουομένης γάρ μου ἐν τῶι βαλανείωι, P Oxy III. 528.10 (ii/A.D.) where a man writes urging his wife to return home and stating—ι ̄β ̄ Φαῶφι ἀφ᾽ ὅτε ἐλουσάμην μετ᾽ ἐσοῦ οὐκ ἐλουσάμην οὐκ ̣ ἤλιμε (l. ἤλειμ <μ >αι) μέχρει ι ̄β ̄ Ἀθύρ, ";since we bathed together on Phaophi 12, I never bathed nor anointed myself until Athur 12"; (Edd.), P Flor II. 127.7 (A.D. 256) ἄχ [υρ ]ου πανταχόθεν συλλέξας ἵνα θερμῶς λουσώμεθα χειμῶνος ὄντος. In 2 Peter 2:22 we ought probably to translate ";the sow that washes itself by wallowing in the mire,"; see Clemen Primitive Christianity, p. 50 f., and cf. Moulton Proleg., p. 238 f. For the ceremonial usage of the word, cf. P Flor III. 332.11 (ii/A.D.) οὔτ [ε ἐ ]λουσάμην [οὔ ]τε προσεκύνησα θεοὺς φοβουμένη σου το ̣, μετέωρον and more particularly from the inscrr. Perg 255 (early Roman period) where it is laid down that only .4 ff. οἱ. . ἀπὸ μὲν τὴς ἰδίας γ [υναι ]κὸς καὶ τοῦ ἰδίου ἀνδρὸς αὐθήμερον, ἀπὸ δὲ ἀλλοτρίας κ [αὶ ] ἀλλοτρίου δευτεραῖοι λουσάμενοι, ὡσαύτως δὲ καὶ ἀπὸ κήδους κ [α ]ὶ τεκούσης γυναικὸς δευτεραῖο (ι) shall enter the temple of Athena at Pergamus, Syll 877.30 (B.C. 420) enjoining that those who have become unclean by touching a corpse are purified—λουσαμένο [υς ] π [ερὶ πάντα τὸν χρῶτα ὕδατ ]ος [χ ]ύσι, and Preisigke 4127.14 (a hymn) ἐν ᾧ καὶ ἁγίῳ τῷ τῆς ἀθανασίας ὕδατι λουσάμενος : see also Deissmann BS p. 226 f., and for the custom of washing before prayer in pagan cults cf. Ramsay Exp VII. viii. p. 280. An interesting example occurs also in the new fragment of an uncanonical gospel, P Oxy V. 840.14 f. (iv/A.D.), where a certain Pharisee remonstrates with the Saviour for walking in the temple—μήτε λουσα [μ ]έν [ ] μ [ ]τε μὴν τῶν μαθητῶν σου τοὺς π [όδας βα ]πτισθέντων, ";when thou hast not washed nor yet have thy disciples bathed their feet"; (Edd.) : see also.19, .24, .32. The later Greek form λελουσμένος is read in Hebrews 10:23 א D* P, John 13:10 E, and Song of Solomon 5:12 B. MGr λούζω (λούγω), λούνω, λούω.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ελούου έλουσά ελούσαντο ελούσατο ελουσεν έλουσεν ἔλουσεν ελούσθης λελουμένοι λελουμενος λελουμένος λελουσμέναι λελουσμενοι λελουσμένοι λουομένην λούσαι λουσαμενη λουσαμένη λουσαντες λούσαντες λούσαντι λούσασθαι λούσασθε λούσεις λούσεται λούση λούσηται λούσομαι λούσονται λούσω λοφίαν λοφίας λοχευομένων λοχεύονται elousen élousen leloumenos lelouménos lelousmenoi lelousménoi lousamene lousamenē lousaméne lousaménē lousantes loúsantes
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile