Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #4037 - περιμένω

Transliteration
periménō
Phonetics
per-ee-men'-o
Root Word (Etymology)
from (G4012) and (G3306)
Parts of Speech
verb
TDNT
4:578,581
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
περίλυπος
 
Next Entry
πέριξ
Definition   
Thayer's
  1. to wait for
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 6960 ‑ קָוָה (kaw‑vaw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (1)
Acts 1
NAS (1)
Acts 1
HCS (1)
Acts 1
BSB (1)
Acts 1
ESV (1)
Acts 1
WEB (1)
Acts 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

περιμένω,

wait for, await, c. acc. pers., Hdt. 4.89, Ar. Pl. 643, etc.; π. Τισσαφέρνην ἡμέρας πλείους ἢ εἴκοσι X. An. 2.4.1, etc.: c. acc. rei, π. ἐξ ἀγορᾶς ἰχθύδια Ar. Fr. 387.8; τοῦ καιροῦ μὴ περιμένοντός τι as the time could not wait for . ., Plu. Caes. 17 .

2. require, expect, σχολάζουσαν φιληκοΐαν Id. 2.172e .

3. endure, put up with, μακρὰ λέγοντας ἡμᾶς αὐτοὺς περιεμείναμεν Pl. Lg. 890e .

4. of events, await, be in store for, τίς με πότμος ἔτι π .; S. Ant. 1296 (lyr.); μὴ θύσαντας δεινὰ π . Pl. R. 365a; ἃ τελευτήσαντα ἑκάτερον π . ib. 614a .

II c. inf., οὐ περιμενοῦσιν ἄλλους σφᾶς διολέσαι will not wait for others to destroy them, ib. 375c; ἕκαστος [τῶν λόγων] π. ἀποτελεσθῆναι awaits its accomplishment, Id. Tht. 173c; μηδ' ἐφ' ἑαυτὸν [τὰ τοιαῦτα] ἐλθεῖν π . D. 21.220; π. τὰ λοιπὰ μαθεῖν D.H. 1.13 .

III abs., wait, stand still, Hdt. 7.58, Ar. Ec. 517, etc.; π. αὐτοῦ Id. Ach. 815; ὀλίγον χρόνον Pl. Ap. 38c; π. ἕως [ἂν] τὸν ὄχλον διωσώμεθα X. Cyr. 7.5.39; ἕως ἀνοιχθείη τὸ δεσμωτήριον Pl. Phd. 59d, cf. 116a; μέχρι τούτου, ἕως ἂν . . D. 9.10; ἄχρι ἂν . . X. An. 2.3.2; μέχρις ἄν . . Epict. Ench. 15 .

Thayer's Expanded Definition

περιμένω; (περί further (cf. περί, III. 2)); to wait for: τί, Acts 1:4. (Genesis 49:18; Wis. 8:12; Aristophanes, Thucydides, Xenophon, Plato, Demosthenes, Josephus, Plutarch, others.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

περι -μένω ,

[in LXX: Genesis 49:18 (H6960 pi.), Wisdom of Solomon 8:12*;]

to wait for: c. acce., Acts 1:4.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The original meaning ";fill,"; ";fill to the full"; (MGr πληρῶ) may be illustrated from the phrase in Syll 633 (= .3 1042).20 (ii/iii A.D.) ἐὰν δέ τις τράπεζαν πληρῶι τῶι θεῶι, λαμβανέτωι τὸ ἥμισ [υ. The meaning ";pay"; is very common (MGr πλερώνω)—e.g. P Hib I. 40.11 (B.C. 261) δραχμὴν μίαν οὐθείς σ ̣οι μ ̣η ̣̣ π ̣λ ̣η ̣ρ <ώσ >ηι, ";no one will pay so much as I drachma"; (Edd.), BGU IV. 1055.23 (B.C. 13) μέχρει τοῦ πληρωθῆναι τὸ δάν ̣ηο ̣ν ̣, P Oxy I. 114.3 (ii/iii A.D.) κεῖται πρὸς β ̄ μνᾶς · πεπλήρωκα τὸν τόκον μέχρι τοῦ Ἐπεὶφ πρὸς στατῆρα τῆς μνᾶς, ";it is pledged for two minae. I have paid the interest up to Epeiph, at the rate of a stater per mina"; (Edd.), P Grenf II. 77.4 (iii/iv A.D.) (= Selections, p. 120) ἐπλήρωσα [αὐ ]τὸν [το ]ὺς μισθοὺς τῆς παρακομιδῆς τοῦ σώματος, ";I paid him the costs of the carriage of the body";; P Oxy XII. 1489.5 (late iii/A.D.) ἐνοχλεῖς μοι ὅτι ὀϕ ̣είλεις Ἀγαθὸς (= ) Δαίμονι χαλκόν · πεπλήρωσ (= κ)α αὐτόν, ";you worry me about the money which you owe to Agathodaemon : I have paid him in full"; (Edd.), P Fay 135.9 (iv/A.D.) ἐπ ̣ι ̣σπούδασον πληρῶσαι ἵνα ἡ φιλία διαμίνῃ μ ̣ε ̣τ᾽ ἀλλήλων, ";make haste to pay, in order that we may remain on good terms with each other"; (Edd.), P Oxy VI. 902.16 (c. A.D. 465) ἐμοῦ ὡς προεῖπον ἑτοίμως ἔχοντος πληρῶσαι ὅσα ἐποφίλω αὐτῷ ἐγγράφως, ";since I am ready, as aforesaid, to discharge any debt secured in writing"; (Edd.), and Syll 737 (= .3 1109).48 (before A.D. 178) ἐὰν δὲ μὴ πληροῖ (sc. τὴν ὁρισθεῖσαν εἰς οἶνον φοράν). This usage may give us the clue to the translation of Philippians 4:18 ἀπέχω δὲ πάντα. . . πεπλήρωμαι, ";I have received payment,"; says Paul, ";my account is settled"; : see C. H. Dodd in Exp VIII. xv. p. 295, and cf. Moffatt, ";your debt to me is fully paid and more than paid!,"; and Goodspeed, ";you have paid me in full, and more too.";

The common NT use of πληρόω = ";accomplish"; a duty may be paralleled from P Lond 904.26 (A.D. 104) (= III. p. 125, Selections, p. 73) ἵνα. . τὴν συνήθη [οἰ ]κονομίαν τῆ [ς ἀπο ]γραφῆς πληρώσωσιν, ";in order that they may carry out the regular order of the census"; : cf. P Oxy XIV. 1669.8 (iii/A.D.) ἐνετειλάμην σοι ἐξετάσαι περὶ τοῦ συναγοραστικοῦ εἰ πληροῦται, ";I bade you to inquire about the purchased corn, whether the amount is being completed"; (Edd.). A Spartan inscr. in the Annual of the British School at Athens xii. p. 452, dated provisionally by H. J. W. Tillyard in i/A.D., has ὃς ἕξει καὶ τὴν τοῦ ξυστάρχου τειμήν, πληρῶν τὰ εἰθισμέν [α, ";discharging the usual offices"; : the editor cites CIG II. 2336 πληρώσαντα πᾶσαν ἀρχὴν καὶ λ [ε ]ιτουργίαν. In the calendar inscr. Priene 105.34 (c. B.C. 9) Providence is stated to have filled the Emperor Augustus with virtue for the benefit of mankind, ὃν εἰς εὐεργε [σίαν ἀνθρώπων ἐπλή ]ρωσεν ἀρετῆς (cf. Luke 2:40).

The use of the verb in connexion with time, which Grimm treats as a ";Hebraism,"; is found fully established in the Κοινή —P Lond 1168.10 (A.D. 18) (= III. p. 136) πληρωθέντος δὲ τοῦ χρόνου, P Oxy XIV. 1641.8 (A.D. 68) μέχρι τοῦ τὸν χρόνον πληρωθῆναι, and P Tebt II. 374.10 (A.D. 131 ὁ χρόνος τῆς μίσθώσεως ἐπληρό (= )θη εἰς τὸ διελη [λ ]υθὸς ιδ ̄ (ἔτος), ";the period of the lease expired in the past 14th year"; (Edd.).

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
περιμενειν περιμένειν περιμένων περίμετρον perimenein periménein
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile