Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #4234 - πρᾶξις

Transliteration
prâxis
Phonetics
prax'-is
Origin
from (G4238)
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
6:642,927
Definition
Thayer's
  1. a doing, a mode of acting, a deal, a transaction
    1. the doings of the apostles
    2. in a bad sense, wicked deed, crime, wicked doings (our practices i.e. trickery)
  2. a thing to be done, business
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1870 ‑ דֶּרֶךְ (deh'‑rek);  6467 ‑ פֹּעַל (po'‑al);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (6)
Matthew
1
Luke
1
Acts
1
Romans
2
Colossians
1
NAS (6)
Matthew
1
Luke
1
Acts
1
Romans
2
Colossians
1
HCS (6)
Matthew
1
Luke
1
Acts
1
Romans
2
Colossians
1
BSB (6)
Matthew
1
Luke
1
Acts
1
Romans
2
Colossians
1
ESV (5)
Matthew
1
Luke
1
Acts
1
Romans
2
WEB (7)
Matthew
1
Luke
1
Acts
1
Romans
3
Colossians
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

πρᾶξις, εως,

Ep. and Ion. πρῆξις, ιος, ἡ: ( πράσσω ):

doing, transaction, business, [ πλεῖν] κατὰ πρῆξιν on a trading voyage, Od. 3.72; ἐπὶ πρῆξιν ἔπλεον h.Ap. 397; π. δ' ἥδ' ἰδίη, οὐ δήμιος a private, not a public affair, Od. 3.82; π. μηδὲ φίλοισιν ὅμως ἀνακοινέο πᾶσιν Thgn. 73; ἡ περί τινος π. the transaction respecting . ., Th. 6.88 .

2. result or issue of a business, esp. good result, success, οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται . . γόοιο no good comes of weeping, Il. 24.524; οὔ τις π. ἐγίγνετο μυρομένοισιν Od. 10.202; λυμαίνεσθαί τινι τὴν π. to spoil one's market, X. An. 1.3.16; π. φίλαν δίδοι grant a happy issue. Pi. O. 1.85; π. οὐρίαν θέλων A. Ch. 814 (lyr.); ταχεῖά γ' ἦλθε χρησμῶν π. their issue, Id. Pers. 739; ἄνευ τούτων οὐκ ἂν εἵη π. X. Cyn. 2.2; δὸς πόρον καὶ π. τῷ τόπῳ τούτῳ PMag.Par. 1.2366 .

II doing, τῶν ἀγαθῶν (of persons) πρήξιες Thgn. 1026; ἡ τῶν ἀγαθῶν π. Pl. Chrm. 163e; ἡ π. τῶν ἔργων Antipho 3.4.9; achievement, Th. 3.114; π. πολεμική, πολιητική, πολιτική, Pl. R. 399a, Sph. 266d, Men. 99b; action, opp. πάθος, Id. Lg. 876d; opp. ἕξις, Id. R. 434a; moral action, opp. ποίησις, τέχνη, Arist. EN 1140a2, 1097a16; opp. ποιότης, Id. Po. 1450a18, cf. EN 1178a35 (pl.); ἤθη καὶ πάθη καὶ π. Id. Po. 1447a28; opp. οἱ πολιτικοὶ λόγοι, D. 61.44; ἔργῳ καὶ πράξεσιν, οὐχὶ λόγοις Id. 6.3; ἐν ταῖς πράξεσι ὄντα τε καὶ πραττόμενα exhibited in actual life, Pl. Phdr. 271d; action in drama, opp. λόγος, Arist. Po. 1454a18; μία π. ὅλη καὶ τελεία ib. 1459a19, cf. 1451b33 (pl.).

2. action, exercise, χειρῶν, σκελῶν, στόματος, φωνῆς, διανοίας, Pl. La. 192a .

3. euphem. for sexual intercourse, Pi. Fr. 127, Aeschin. 1.158, etc.; in full, ἡ π. ἡ γεννητική Arist. HA 539b20 .

4. magical operation, spell, PMag.Par. 1.1227, al., PMag.Lond. 125.40.

III action, act, S. OT 895 (lyr., pl.), OC 560, etc.; μιᾶς μόνον μνησθήσομαι π. Isoc. 12.127 . military action, battle, Plb. 3.19.11, etc. doing, faring well or ill, fortune, state, condition, ἀπέκλαιε . . τὴν ἑωυτοῦ π. Hdt. 3.65, cf. A. Pr. 695 (lyr.), S. Aj. 790, 792; εύτυχὴς π. Id. Tr. 294; κακαὶ π. Id. Ant. 1305 . practical ability, π. καὶ σύνεσις Plb. 2.47.5; ἡ ἐν τοῖς πολεμικοῖς π. Id. 4.77.1 .

2. practice, i.e. trickery, treachery, ἐπὶ τὴν πόλιν Id. 2.9.2; κατὰ τῆς πόλεως, ἐπὶ τοὺς Αἰτωλούς, Id. 4.71.6, 5.96.4 .

exaction of money, recovery of debts, arrears, etc., IG 12.57.13, al.; συμβολαίων πράξεις And. 1.88; τοῦ μισθοῦ Pl. Prt. 328b; τελῶν Id. R. 425d (pl.); παρὰ Ἀρτέμωνος . . ἔστω ἡ π. τοῖς δανείσασι let the lenders have an action of recovery against Artemon, Syngr. ap. D. 35.12, cf. SIG 364.61,67 (Ephesus, iii B.C. ), Test.Epict. 5.31; ἡ π. ἔστω καθάπερ ἐκ δίκης PEleph. 1.12 (iv B.C.), etc.; αἱ π. τῶν καταδικασθέντων Arist. Pol. 1321b42 .

2. exaction of vengeance, retribution, βαρβάρων χάριν γάμων πρᾶξιν ὡς Ἑλλὰς λάβοι E. IA 272 (lyr.). public office, ἡ διοικηθεῖσα π. Epist. Macrin. ap. Hdn. 5.1.2 . discourse, lecture of a rhetorician or philosopher, Jul. Or. 2.59c, Marin. Procl. 22.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

πρᾶξις , -εως ,

(< πράσσω ),

[in LXX: 2 Chronicles 13:22; 2 Chronicles 27:7; 2 Chronicles 28:26 (H1870), Job 24:5 A (H6467), Proverbs 13:13, Wisdom of Solomon 9:11, al.;]

1. a doing, deed, act: Matthew 16:27; pl., Papyri ἀποσπτόλων , Ac, title,; in late writers especially of wicked deeds or practices (freq. in Polyb.): Luke 23:51; p1., Romans 8:13, Colossians 3:9; with ref. to magic (v. BS, 3235), Acts 19:18.

2. an acting, action, business, function: Romans 12:4.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The semi technical use of this verb of the approach of the worshipper to God is frequent in the LXX, and is found septies in Heb, twice (10.1,22) without an obj. : cf. P Giss I. 20.24 (beg. ii/A.D.) (= Chrest. I. p. 124) ἀξιώσεις οὖν δίστιχον αὐτῶι γραφῆναι, ι ̣[να ἀξίως σου καὶ τῶν θεῶν ἀόκνως προσέλθῃ, of worship to be performed at a private shrine of the Dioscuri. See also Dio Cassius lvi. 9 τοῖς θεοῖς προσερχώμεθα. The verb is similarly used of approach to a court in P Oxy VIII. 1119.8 (A.D. 254) προσήλθομεν τῇ κρατίστῃ βουλῇ. Other exx. of προσέρχομαι c. dat. are P Oxy I. 76.22 (A.D. 179) οὐκ οὖσα δὲ προαιρέσεως προσέρχεσθαι τῇ τούτου κληρονομίᾳ, ";as I have no intention of entering on his inheritance"; (Edd.) (cf. adire hereditatem), and P Ryl II. 234.6 (ii/A.D.) μ ̣[ετ᾽ ὀ ]λίγον δέ μου προσελθόντος τῷ γ [ραμ ]ματεῖ. The absol. use is seen in P Oxy I. 40.4 (ii/iii A.D.) προσελθ [ ]ν ̣τ [ος Ψάσνι ]ος καὶ εἰπόντος, ";Psasnis appeared and said.";

No adequate parallel has yet been found to the meaning ";consent to"; required by the context in 1 Timothy 6:3 : Field (Notes, p. 211) appear to favour Bentley’s conjecture προσέχει for προσέρχεται, but see Parry ad l. A proverbial phrase is found in a new Comic Fragment (P Berol 9941.14, .15)—ὄνος προσέρχεται (of one coming to a vacant seat at a banquet).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
πραξει πράξει πραξεις πράξεις πραξεσιν πράξεσιν πραξιν πράξιν πρᾶξιν praxei práxei praxeis práxeis praxesin práxesin praxin prâxin
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
πράκτωρ
Next Entry
πρᾷος