Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5158 - τρόπος

Transliteration
trópos
Phonetics
trop'-os
Root Word (Etymology)
from the same as (G5157)
Parts of Speech
masculine noun
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
τροπή
 
Next Entry
τροποφορέω
Definition   
Thayer's
  1. a manner, way, fashion
    1. as, even as, like as
  2. manner of life, character, deportment
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 834 ‑ אֲשֶׁר (ash‑er');  834 ‑ אֲשֶׁר (ash‑er');  1697 ‑ דָּבָר (daw‑bawr');  2940 ‑ טַעַם (tah'‑am);  6040 ‑ עֳנִי (on‑ee');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (13)
Matthew 1
Luke 1
Acts 4
Romans 1
Philippians 1
2 Thessalonians 2
2 Timothy 1
Hebrews 1
Jude 1
NAS (10)
Matthew 1
Acts 3
Romans 1
Philippians 1
2 Thessalonians 2
Hebrews 1
Jude 1
CSB (12)
Matthew 1
Luke 1
Acts 4
Romans 1
Philippians 1
2 Thessalonians 2
2 Timothy 1
Jude 1
BSB (13)
Matthew 1
Luke 1
Acts 4
Romans 1
Philippians 1
2 Thessalonians 2
2 Timothy 1
Hebrews 1
Jude 1
ESV (6)
Acts 1
Romans 1
Philippians 1
2 Thessalonians 2
Hebrews 1
WEB (13)
Matthew 1
Luke 1
Acts 3
Romans 1
Philippians 1
2 Thessalonians 2
2 Timothy 1
Hebrews 1
Jude 2
Liddell-Scott-Jones Definitions

τρόπος, ὁ,

(τρέπω)

turn, direction, way, διώρυχες παντοίους τρόπους ἔχουσαι Hdt. 2.108; διώρυχας τετραμμένας πάντα τ. Id. 1.189, cf. 199: but,

II commonly, way, manner, fashion, guise, τρόπῳ τῷ παρεόντι χρεώμενοι going on as we are, ib. 97; τ. ὑποδημάτων Κρητικός Hp. Art. 62; πᾶς τ. μορφῆς A. Eu. 192; τίς ὁ τ. τῆς ξυμφορᾶς; S. OT 99; ἀσκεῖν τὸν υἱὸν τὸν ἐπιχώριον τ. Ar. Pl. 47; ὁ αὐτός που τ. τέχνης ἰατρικῆς ὅσπερ καὶ ῥητορικῆς Pl. Phdr. 270b; tenor, of documents, PGen. 16.11 (iii A. D.), etc.: also in Pl., κεχώρισται τοὺς τ. in its ways, in its kind, Hdt. 4.28; ψυχῆς τρποι Pl. R. 445c, etc.; οἱ περὶ τὴν ψυχὴν τ. Arist. HA 588a20: in various adverbial usages: 1 dat., τίνι τρόπῳ; how? A. Pers. 793, S. OT 10, E. Ba. 1294; τῷ τ.; S. El. 679, E. Hipp. 909, 1008; ποίῳ τ.; A. Pr. 763, etc.; τοιούτῳ τ., τ. τοιῷδε, Hdt. 1.94, 3.68; ἄλλῳ τ. Pl. Phdr. 232b, etc.; ἑνί γέ τῳ τ. in one way or other, Ar. Pl. 402, Pl. Men. 96d; παντὶ τ. by all means, A. Th. 301 (lyr.), Lys. 13.25; οὐδενὶ τ., μηδενὶ τ., in no wise, by no mdans, on no account, Hdt. 4.111, Th. 6.35, Pl. Cri. 49a, etc.; ἑκουσίῳ τ. willingly, E. Med. 751; τρόπῳ φρενός by way of intelligence, i.e. in lieu of the intelligence which is lacking to the child, A. Ch. 754 (s. v.l.): poet. in pl., τρόποισι ποίοις; S. OC 468; τρόποισιν οὐ τυραννικοῖς not after the fashion of.., A. Ch. 479; ναυκλήρου τρόποις S. Ph. 128.

2. abs. in acc., τίνα τρόπον; how? Ar. Nu. 170, Ra. 460; τ. τινά in a manner, E. Hipp. 1300, Pl. R. 432e; τοῦτον τὸν τ., τόνδε τὸν τ., Id. Smp. 199a, X. An. 1.1.9; ὃν τ. how, D.H. 3.8; as, LXX Psalms 42:1 (41).1; τ. τὸν αὐτόν A. Ch. 274; πάντα τ. Ar. Nu. 700 (lyr.), etc.; μηδένα τ. X. Mem. 3.7.8; τὸν μέγαν τ., οὐ σμικρὸν τ., A. Th. 284, 465; τὸν Ἀργείων τ. Pi. I. 6(5).58; Σαμιακὸν τ. Cratin. 13; βάρβαρον τ. (βρόμον ex Sch. Schütz) in barbarous guise or fashion, A. Th. 463; πίτυος τρόπον after the manner of a pine, Hdt. 6.37; ὄρνιθος τ. like a bird, Id. 2.57, cf. A. Ag. 49 (anap.), 390 (lyr.), etc.; later, ἐς ὄρνιθος τ. Luc. Halc. 1, cf. Bis Acc. 27: rarely in pl., πάντας τρόπους in all ways, Pl. Phd. 94d.

3. with Preps., τὸν ἐγκώμιον ἀμφὶ τρόπον in way of praise, Pi. O. 10(11).77: — δι' οὗ τρόπου Men. 539.6; διὰ τοιούτου τ. D.S. 1.66: — ἐς τὸν νῦν τ. Th. 1.6; εἰς τὸν αὐτὸν τ. μετασκευάσαι X. Cyr. 6.2.8; ἐς ὄρνιθος τ. (v. supr. 2): — ἐκ παντὸς τ. Id. An. 3.1.43, Isoc. 4.95, etc.; ἐξ ἑνός γέ του τ. Ar. Fr. 187, Th. 6.34; μηδὲ ἐξ ἑνὸς τ. Lys. 31.30; μηδ' ἐξ ἑνὸς τ. Isoc. 5.3: — ἐν τῷ ἑαυτῶν τ. Th. 7.67, cf. 1.97, etc.; ἐν τρόπῳ βοσκήματος Pl. Lg. 807a: in pl., γυναικὸς ἐν τρόποις, ἐν τ. Ἰξίονος, A. Ag. 918, Eu. 441: — κατὰ τὸν αὐτὸν τ. X. Cyr. 8.2.5; κατὰ πάντα τ. Ar. Av. 451 (lyr.), X. An. 6.6.30, etc.; κατ' οὐδένα τ. Plb. 4.84.8, etc.; κατ' ἄλλον τ. Pl. Cra. 417b; κατὰ τὸν Ἑλληνικὸν τ. X. Cyr. 2.2.28: in pl., κατὰ πολλοὺς τ. ib. 8.1.46, etc.: — μετὰ ὁτουοῦν τ. in any manner whatever, Th. 8.27: — ἑνὶ σὺν τ. Pi. N. 7.14.

4. κατὰ τρόπον, according to custom, κατὰ τὸν τ. τῆς φύσεως Pl. Lg. 804b; opp. παρὰ τὸν τ. τὸν ἑαυτῶν Th. 5.63, cf. Antipho 3.2.1. fitly, duly, Epich. 283, Isoc. 2.6, Pl. Plt. 310c, etc.; οὐδαμῶς κατὰ τ. Id. Lg. 638c; opp. ἀπὸ τρόπου unreasonable, absurd, Id. Cra. 421d, Tht. 143c, etc.; so θαυμαστὸν οὐδὲν οὐδ' ἀπὸ τοῦ ἀνθρωπείου τ. Th. 1.76.

5. πρὸς τρόπου fitting, suitable, PCair.Zen. 309.5 (iii B. C.).

III of persons, a way of life, habit, custom, Pi. N. 1.29; μῶν ἡλιαστά; Answ. μἀλλὰ θατέρου τ. Ar. Av. 109; ἐγὼ δὲ τούτου τοῦ τ. πώς εἰμ' ἀεί Id. Pl. 246, cf. 630.

2. a man's ways, habits, character, temper, ὀργὴν καὶ ῥυθμὸν καὶ τ. ὅστις ἂν ᾖ (v.l. ὅντιν' ἔχει) Thgn. 964; τρόπου ἡσυχίου of a quiet temper, Hdt. 1.107, cf. 3.36; φιλανθρώπου τ. A. Proverbs 11:1-31; γυναικὶ κόσμος ὁ τ., οὐ τὰ χρυσία Men. Mon. 92; οὐ τὸν τ., ἀλλὰ τὸν τόπον μόνον μετήλλαξεν Aeschin. 3.78; τρόπου προπέτεια, ἀναίδεια, D. 21.38, 45.71; ἀφιλάργυρος ὁ τ. Hebrews 13:5 : — οὐ τοὐμοῦ τ. Ar. V. 1002; σφόδρ' ἐκ τοῦ σοῦ τ. quite of your sort, Id. Th. 93; ξυγγενεῖς τοὐμοῦ τ. ib. 574: — πρὸς τρόπου τινός agreeable to one's temper, Pl. Phdr. 252d, cf. Lg. 655d; πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου X. An. 1.2.11: opp. ἀπὸ τρόπου Pl. Phdr. 278d, R. 470c: after Adjs., διάφοροι ὄντες τὸν τ. Th. 8.96; σολοικότερος τῷ τ. X. Cyr. 8.3.21: esp. in pl., Pi. P. 10.38, S. El. 397, 1051; σκληρός, ἀμνοὶ τοὺς τρόπους, Ar. Pax 350, 935; σφόδρα τοὺς τ. Βοιώτιος Eub. 39; πουλύπους ἐς τοὺς τ. Eup. 101; μεθάρμοσαι τ. νέους A. Pr. 311; τοὺς φιλάνορας τ. Id. Ag. 856; νέας βουλὰς νέοισιν ἐγκαταζεύξας τ. S. Aj. 736; τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν Ar. Ra. 1432; opp. νόμοι, Th. 2.39; ἤθη τε καὶ τ. Pl. Lg. 924d. in Music, like ἁρμονία, a particular mode, Αύδιος τ. Pi. O. 14.17; but more generally, style, νεοσίγαλος τ. ib. 3.4; ὁ ἀρχαῖος τ. Eup. 303; ᾠδῆς τρόπος, μουσικῆς τρόποι, Pl. R. 398c, 424c; διθυραμβικοὶ τ. (distd. fr. ἦθος) Phld. Mus. p.9K.; ὁ ἁρμονικὸς τῆς μουσικῆς τ. Aristid.Quint. 1.12, cf. 2.1; of art in general, πάντες τῆς εἰκαστικῆς τ. Phld. Po. 5.7. in speaking or writing, manner, style, ὁ τ. τῆς λέξεως Pl. R. 400d, cf. Isoc. 15.45: esp. in Rhet. in pl., tropes, Trypho Trop. tit., Cic. Brut. 17.69, Quint. Inst. 8.6.1. in Logic, mode or mood of a syllogism, Stoic. 3.269, cf. 1.108, 2.83: more generally, method of instruction or explanation, ὁ ἄνευ φθόγγων τ. Epicur. Ephesians 1 p.32U.; ὁ μοναχῇ τ. the method of the single cause, opp. ὁ πλεοναχὸς τ. the method of manifold causes, Id. Ephesians 2:1-22 p.41U.; mode of inference, ὁ κατὰ τὴν ὁμοιότητα τ., opp. ὁ κατ' ἀνασκευὴν τ. τῆς σημειώσεως, Phld. Sign. 30, 31; αἰτιολογικὸς τ. Epicur. Nat. 143 G. beam, Moschio ap. Ath. 5.208c (so in Mod.Gr., cf. Glotta 11.249).

Thayer's Expanded Definition

τρόπος, τροπου, (from τρέπω, see τροπή), from (Pindar), Aeschylus and Herodotus down;

1. a manner, way, fashion: ὅν τρόπον, as, even as, like as (Winers Grammar, § 32, 6; Buttmann, § 131, 12): Matthew 23:37; Luke 13:34; Acts 1:11; Acts 7:28; 2 Timothy 3:8 (Genesis 26:29; Exodus 14:13; (Deuteronomy 11:25; Psalm 41:2 ()); Ezekiel 42:7; Ezekiel 45:6; Malachi 3:17; Xenophon, mem. 1, 2, 59; anab. 6, 1 (3), 1; Plato, rep. 5, p. 466 e.); τόν ὅμοιον τούτοις τρόπον (in like manner with these), Jude 1:7; καθ' ὅν τρόπον, as, Acts 15:11; Acts 27:25; κατά πάντα τρόπον, Romans 3:2; κατά μηδένα τρόπον, in no wise, 2 Thessalonians 2:3 (4 Macc. 4:24; 10:7; κατά οὐδένα τρόπον, 2 Macc. 11:31; 4 Macc. 5:16); παντί τρόπῳ, Philippians 1:18 (1 Macc. 14:35, and very often in the Greek writings); also ἐν παντί τρόπῳ, 2 Thessalonians 3:16 (here Lachmann ἐν παντί τόπῳ; cf. Winer's Grammar, § 31, 8d.).

2. manner of life, character: Hebrews 13:5 (R. V. marginal reading 'turn of mind'; (cf. τούς τροπους κυρίου ἔχειν, 'Teaching' 11, 8 [ET])).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τρόπος , -ου ,

(< τρέπω ),

[in LXX chiefly (ὃν τ .) for H834;]

1. a way, manner, fashion: Matthew 23:37, Luke 13:34, Acts 1:11; Acts 7:28, 2 Timothy 3:8, Judges 1:7; καθ᾿ ὃν τ ., Acts 15:11; Acts 27:25 (ef. MM, xxv); κατὰ πάντα τ ., Romans 3:2; κατὰ μηδένα τ . (4 Maccabees 4:24, al.), 2 Thessalonians 2:3; (ἐν ) παντὶ τ ., Philippians 1:18, 2 Thessalonians 3:16

2. Of persons, manner of life, character (Hdt., Æsch., al.): Hebrews 13:5.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For the significance of visions granted in sleep (cf. Genesis 28:10 ff., 1 Kings 3:5 [MT 1 Samuel 3:5 ff.]), we may note the important PSI IV. 435.5 (B.C. 258–7) ( = Deissmann LAE2, p. 153), where a certain Zoilus writes to his friend and patron Apollonius—ἐμοὶ συ ̣μ ̣βέβηκεν θεραπεύοντι τὸν θεὸν Σάραπιν περὶ τῆς σῆς ὑγιείας. . . τὸν Σάραπίμ μο ̣ι ̣ χρημ ̣α [τίζει ]ν πλε [ον ]α ̣κ ̣[ι ]ς ἐν τοῖς ὕπνοις, ὅπως ἂν διαπλεύσω π ̣ρ ̣ο, ̣ς σὲ κα ̣̣ι, ἐμ ̣[φανίσω σοι τοῦτ ]ο ̣[ν ] τ ̣ο ̣, [ν ] χρηματισμόν, ";it happened to me, while serving the god Sarapis for thy health. . .that Sarapis warned me many a time in sleep that I should sail over to thee and signify to thee this answer"; : cf. P Par 45.6 (B.C. ) ( = Witkowski.2, p. 85, UPZ i. p. 329) ὁρῶ [[τον ]] ἐν τῷ ὕπνῳ τὸν δραπέδην Μενέδημον ἀντικείμενον ἡμῖν, P Lond 121.410 (iii/A.D.) ( = I. p. 97) εἰδέτω μοι. . . ἐν τοῖς ὕπνοις, a spell for making a person talk in his sleep. From the inscrr. we may cite OGIS 610.7 (vi/A.D.) from above the door of a church dedicated to S. George in Syria Γεωργίου. . . τοῦ φανέντος αὐτῷ Ἰωάννῃ οὐ καθ᾽ ὕπνον, ἀλλὰ φανερῶς.

In the private letter Preisigke 4317.3 (c. A.D. 200) the writer complains to his correspondent—ὕπνος οὐ [κ ] ἔρχεταί μοι διὰ νυκτὸς χάρειν τῆς σῆς <<σ >>απροεραίσει (l. ἀπροαιρέσεως, ";inconsidetateness";). For the metaph. use applied to death see the sepulchral inscr. Kaibel 433 (ii/A.D.) beginning—ὕπνος ἔχει σε, μάκαρ. The verb is seen in such passages as BGU IV. 1141.35 (B.C. 14) μή τις ἔξω υ ̣̓́πνωκε, and P Meyer 19.4 (ii/A.D.) (as read by Wilcken, Archiv vi. p. 407) ὕπνωσ ̣α εἰς Χῦσιν ( = ἐν Χύσει, name of a village).

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
τροπον τρόπον τροπος τρόπος τροπω τρόπω τρόπῳ tropo tropō trópoi trópōi tropon trópon tropos trópos
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile