Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #5389 - φιλοτιμέομαι

Transliteration
philotiméomai
Phonetics
fil-ot-im-eh'-om-ahee
Origin
middle voice from a compound of (G5384) and (G5092)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Definition
Thayer's
 1. to be fond of honour
  1. to be actuated by love of honour
  2. from a love of honour to strive to bring something to pass
 2. to be ambitious
  1. to strive earnestly, make it one's aim
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (3)
Romans
1
2 Corinthians
1
1 Thessalonians
1
NAS (5)
Romans
1
2 Corinthians
2
1 Thessalonians
2
HCS (3)
Romans
1
2 Corinthians
1
1 Thessalonians
1
BSB (3)
Romans
1
2 Corinthians
1
1 Thessalonians
1
ESV (3)
Romans
1
2 Corinthians
1
1 Thessalonians
1
WEB (3)
Romans
1
2 Corinthians
1
1 Thessalonians
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

φῐλοτῑμ-έομαι, fut. ήσομαι Pl. Phdr. 234a, D. 20.103; later, -ηθήσομαι D.S. 11.18 codd.: aor. ἐφιλοτιμήθην X. Mem. 2.9.3, Pl. La. 182b, Isoc. 4.44, Isa 2.42; later, ἐφιλοτιμησάμην Plb. 20.8.2, Ael. VH 3.1 (written ἐφιλοτειμήσετο Ephes. 3 No.13): pf. πεφιλοτίμημαι D. 42.24, Porph. ap. Stob. 2.1.32: pf. in pass. sense, Aristid. 1.446 J.: (φιλότιμος): love or seek after honour, Pl. Alc. 2.146a, Isa l. c., D. 20.103, etc.: hence, to be ambitious, emulous, Ar. Ra. 281; φ. ὅτι.. to be jealous because.., X. An. 1.4.7, Lys. 14.21; φ. πρὸς ἀλλήλους, πρὸς τοὺς ἄλλους, vie emulously with, rival, Pl. Smp. 178e, Phdr. 234a, cf. Lys. 29.14.

2. the object of ambition, etc., is mostly added with a Pr, φ. ἐπί τινι to place one's fame in a thing, glory or pride oneself upon it, Pl. R. 553d, X. Mem. 2.6.12, Lys. 14.42; ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις Isoc. 3.46, al.; ἔν τινι Pl. La. 182b; ὑπὲρ τῆς δόξης Isoc. 8.93; περὶ τῶν καλῶν contend in rivalry for, Plu. 2.760c; περὶ τὴν θήραν, δεῖπνα, D.S. 3.18, Plu. Phil. 9; ἀφ' ἑτέρων ἀρετῶν Id. 2.819c: c. neut. pron. in acc., πρὸς ἃ ἐγὼ φιλοτιμοῦμαι X. HG 1.6.5: c. acc. cogn., φ. φιλοτιμίας ἀκάρπους Plu. 2.830e; τὴν ἀγαθὴν ἔριν J. BJ 1.10.5; φ. πρὸς τὴν πόλιν show patriotic zeal for.., Lycurg. 140, cf. IG 22.1176.26, etc.; εἰς τὴν αὔξησιν D.S. 1.50, cf. 25, D.L. 4.44, Aristid. l. c.

II c. inf., strive eagerly to do a thing, endeavour earnestly, aspire, οἳ πάνυ ἂν φιλοτιμηθεῖεν φίλῳ σοι χρῆσθαι X. Mem. 2.9.3, cf. Oec. 21.6, PPetr. 3p.115 (iii B. C.), PCair.Zen. 578.2 (iii B. C.), etc.; φιλοτιμούμενοι ἐπιδείκνυσθαιπρὸς ἅπαντας Pl. Phdr. 232a: c. part., φ. ἐλέγχων Id. R. 336c, cf. X. Eq.Mag. 9.6: c. acc. et inf., to be anxious that.., ib. 1.25: c. acc., ἀεὶ ἕν γέ τι φιλοτιμούμενος Id. Oec. 4.24: with ὅπως, καλῶς ἂν ποιήσαις φιλοτιμηθεὶς ὅπως ἂν παρὰ τοῦ Θεοδώρου λάβῃς τὰ ἐπιστόλια PCair.Zen. 41.19 (iii B. C.), cf. PMich.Zen. 6.3 (iii B. C.).

III c. dat. rei, present with a thing, χρήμασί τινας v. l. in Procop. Goth. 1.5: but c. acc. rei, lavish upon, τινί τι Aristaenet. 1.1; πόλεμος.. νίκας ἀδίκους φ. Chor. 35.71 p.410F.-R.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

** φιλοτιμέομαι , -οῦμαι

(< φίλος , τιμή ),

[in LXX: 4 Maccabees 1:35 A;]

to love or seek after honour, hence, to be ambitious, emulous (Plat., Plut., al.): c. inf., Romans 15:20, 2 Corinthians 5:9, 1 Thessalonians 4:11.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";paper,"; made from the pith of the papyrus-plant by a process described by Pliny N.H. xiii. 11–13 (cf. V. Gardthausen Griechische Palaeographie.2 (Leipzig, 1911), p. 45 ff., E. Maunde Thompson An Introduction to Greek and Latin Palaeography (Oxford, 1912), p. 21 ff., and the other literature cited in Selections, p. xxi. ff.).

The word χάρτης occurs only once in the NT (2Jn. 12), but is naturally common in our sources, e.g. P Lille I. 3.45 (after B.C. 241–0), where payment is made ὅπως [ ]χωμεν χορηγεῖν εἴς τε τὴ [ν ] γραμματεί [αν ] καὶ χάρτας, P Cairo Zen III. 59317.4 (B.C. 250) ἀνηλώσω δὲ εἰς ταῦτα χάρτας δ ̄, ";I shall require 4 papyrus rolls for these things"; (sc. the keeping of certain accounts), P Oxy II. 390 (i/A.D.) payment of 1 drachma 3 obols χάρτου, P Tebt II. 347.19 (ii/AD.) ἀποθήκη τιμὴν χαρτῶν (δραχμαὶ) δ ̄ : the editors compare ib. 542, ";where 9 dr. for τιμῆ (ς) χάρτου are deducted from the receipts on account of a tax,"; ib. 420.7 (iii/A.D.) ἠγόρασα β ̄ χάρτας, ";I bought two sheets of papyrus,"; P Flor III. 367.7 (iii/A.D.) πολλάκις μου. . . χάρτας ἐπιστολικο [ὺς ἀπο ]στείλαντος, ἵν᾽ εὐπορῇς (cf. Act. 11:29) τοῦ γρά [φειν ] μοι, P Oxy VI. 895.12 (A.D. 305) τιμῆς χάρτου καὶ γράπ [τρων. . ., ";for the price of papyrus and writing-materials,"; and so.14. For χάρτης ἱερατικός, ";sacred paper,"; cf. P Lond 46.304 (iv/A.D.) (= I. p. 74).

It may be of interest to add some related words—χάρτη, as in BGU III. 822 verso (iii/A.D.) πέμψον μοι ἄγραφον χ ̣άρτην, ἵνα εὕρο [με ]ν ἐπιστολ [ὴν ] γράψαι : χαρτίον, as in P Cairo Zen III. 59470.7 (mid. iii/B.C.) περὶ δὲ τῶν χαρτίων ἔγραψα μέν σοι, P Gen I. 52.3 χαρτίον (so read by Wilcken Archiv iii. p. 399) καθαρὸν μὴ εὑρὼν πρὸς τὴν ὥραν εἰς τοῦ [τ ]ον ̣ ἔγραψα, ";not having found a clean sheet of paper, for the moment I have written on this"; : χαρτάριον, as in P Tebt II. 413.5 (ii/iii A.D.) τὸ χαρτάριν (l. χαρτάριον) ἔλαβεν Σερηνίων ἐσ íσ ýφραγισμένον, ";Serenion took the papyrus sealed"; : χαρτοπώλης, as read in P Tebt I. 112.62 (B.C. 112) (as amended Berichtigungen, p. 425) : and ἐπιχάρτη, ";an extra sheet,"; as in P Oxy I. 34 verso 15 (A.D. 127).

For the light thrown by contemporary papyrus documents on the outward form and method of the NT Epistles, reference may be permitted to the Excursus on ";St. Paul as a Letter-writer"; in Milligan Thess. p. 121 ff., and Here and There p. 27 ff.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
φιλοτιμεισθαι φιλοτιμείσθαι φιλοτιμεῖσθαι φιλοτιμουμεθα φιλοτιμούμεθα φιλοτιμουμενον φιλοτιμούμενον philotimeisthai philotimeîsthai philotimoumenon philotimoúmenon philotimoumetha philotimoúmetha
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: