Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #2713 - חָקַר

Transliteration
châqar
Phonetics
khaw-kar'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
729
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to search, search for, search out, examine, investigate

1a) (Qal)

1a1) to search (for)

1a2) to search through, explore

1a3) to examine thoroughly

1b) (Niphal)

1b1) to be searched out, be found out, be ascertained, be examined

1c) (Piel) to search out, seek out

Greek Equivalent Words:
Strong #: 2045 ‑ ἐραυνάω (er‑yoo‑nah'‑o);  2045 ‑ ἐραυνάω (er‑yoo‑nah'‑o);  350 ‑ ἀνακρίνω (an‑ak‑ree'‑no);  1381 ‑ δοκιμάζω (dok‑im‑ad'‑zo);  1567 ‑ ἐκζητέω (ek‑zay‑teh'‑o);  1651 ‑ ἐλέγχω (el‑eng'‑kho);  2065 ‑ ἐρωτάω (er‑o‑tah'‑o);  2607 ‑ καταγινώσκω (kat‑ag‑in‑o'‑sko);  1587 ‑ ἐκλείπω (ek‑li'‑po);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (27)
Deuteronomy
1
Judges
2
1 Samuel
1
2 Samuel
1
1 Kings
1
1 Chronicles
1
2 Chronicles
1
Job
6
Psalms
3
Proverbs
4
Ecclesiastes
1
Jeremiah
3
Lamentations
1
Ezekiel
1
NAS (29)
Deuteronomy
1
Judges
2
1 Samuel
1
2 Samuel
1
1 Kings
1
1 Chronicles
1
2 Chronicles
1
Job
6
Psalms
3
Proverbs
5
Ecclesiastes
1
Jeremiah
3
Lamentations
1
Ezekiel
2
HCS (27)
Deuteronomy
1
Judges
2
1 Samuel
1
2 Samuel
1
1 Kings
1
1 Chronicles
1
2 Chronicles
1
Job
6
Psalms
3
Proverbs
4
Ecclesiastes
1
Jeremiah
3
Lamentations
1
Ezekiel
1
BSB (27)
Deuteronomy
1
Judges
2
1 Samuel
1
2 Samuel
1
1 Kings
1
1 Chronicles
1
2 Chronicles
1
Job
6
Psalms
3
Proverbs
4
Ecclesiastes
1
Jeremiah
3
Lamentations
1
Ezekiel
1
ESV (26)
Deuteronomy
1
Judges
2
1 Samuel
1
2 Samuel
1
1 Kings
1
1 Chronicles
1
2 Chronicles
1
Job
6
Psalms
3
Proverbs
4
Ecclesiastes
1
Jeremiah
2
Lamentations
1
Ezekiel
1
WEB (27)
Deuteronomy
1
Judges
2
1 Samuel
1
2 Samuel
1
1 Kings
1
1 Chronicles
1
2 Chronicles
1
Job
6
Psalms
3
Proverbs
4
Ecclesiastes
1
Jeremiah
3
Lamentations
1
Ezekiel
1
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2198) rqh (ההקר HhQR) AC: Examine CO: ? AB: ?: [from: rk- a digging]

V) rqh (ההקר HhQR) - Examine: To search or seek for something. KJV (27): (vf: Paal, Niphal, Piel) search, found, seek, sound, try - Strongs: H2713 (חָקַר)

Nm) rqh (ההקר HhQR) - Examination: KJV (12): search, finding, number - Strongs: H2714 (חֵקֶר)

km) rqhm (מההקר MHhQR) - Depth: A deep place as unexamined. KJV (1): deep - Strongs: H4278 (מֶחְקָר)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2022
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

חָקַר fut. יַחְקֹר (Job 13:9) to search, to investigate. (The primary idea is perhaps that of searching in the earth by digging, so that kindred roots are נָקַר, כָּרָה, see מֶחְקָר Psalms 95:4.) Const. absol. Deuteronomy 13:15; Ezekiel 39:14 followed by acc. of person or thing, to explore, search out, as a country, Judges 18:2 (to taste) food or drink, Proverbs 23:30 wisdom, Job 28:27 the mind of any one, 1 Samuel 20:12; Psalms 139:1. Proverbs 28:11, “a rich man seems to himself to be wise, וְדַל מֵבִין יַחְקְרֶנּוּ but a poor man who has understanding searches him.” LXX. καταγνώσεται. Aqu. Theod. ἐξιχνιάσει.

Piel, i.q. Kal. Ecclesiastes 12:9.

Niphal, pass. of Kal. Jeremiah 31:37. 1 Kings 7:47, לֹא נֶחְקֵר מִשְׁקַל נְחשֶׁת “the weight of the brass could not be searched out,” comp. אֵין חֵקֶר.

Hence מֶחְקָר and

These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
אֶחְקְרֵֽהוּ׃ אֶחְקֹ֣ר אחקר אחקרהו׃ וְֽנַחְקֹ֔רָה וְחִקֵּ֔ר וְחָקַרְתָּ֧ וְיֵחָקְר֥וּ וַחֲקָרֽוֹ׃ וּלְחָקְרָ֔הּ וחקר וחקרו׃ וחקרת ויחקרו ולחקרה ונחקרה חֲ֝קַרְתַּ֗נִי חֲק֤וֹר חֲקַרְנ֥וּהָ חֲקָרָֽהּ׃ חֲקֹ֣ר חִקְר֣וּ חָקְרֵ֣נִי חֹקֵ֥ר חוֹקֵ֑ר חוקר חקור חקר חקרה׃ חקרו חקרנוה חקרני חקרתני יֵֽחָקֵ֑ר יַֽחֲקָר־ יַחְקְרֶֽנּוּ׃ יַחְקֹ֣ר יַחְקֹֽרוּ׃ יחקר יחקר־ יחקרו׃ יחקרנו׃ לַחְקֹ֥ר לַחְקֹ֨ר לחקר נֶחְקַ֖ר נחקר תַּחְקְר֥וּן תחקרון ’eḥ·qə·rê·hū ’eḥ·qōr ’eḥqərêhū ’eḥqōr chakaRah chakarNuha chakarTani chakeReni chaKor chikRu choKer echkeRehu echKor ḥă·qā·rāh ḥă·qar·nū·hā ḥă·qar·ta·nî ḥā·qə·rê·nî ḥă·qō·wr ḥă·qōr ḥăqārāh ḥăqarnūhā ḥăqartanî ḥāqərênî ḥăqōr ḥăqōwr ḥiq·rū ḥiqrū ḥō·qêr ḥō·w·qêr ḥōqêr ḥōwqêr lachKor laḥ·qōr laḥqōr nechKar neḥ·qar neḥqar tachkeRun taḥ·qə·rūn taḥqərūn ū·lə·ḥā·qə·rāh ulechakeRah ūləḥāqərāh vachakaRo vechakarTa vechikKer venachKorah veyechakeRu wa·ḥă·qā·rōw waḥăqārōw wə·ḥā·qar·tā wə·ḥiq·qêr wə·naḥ·qō·rāh wə·yê·ḥā·qə·rū wəḥāqartā wəḥiqqêr wənaḥqōrāh wəyêḥāqərū ya·ḥă·qār- yachakor yachkeRennu yachKor yachKoru yaḥ·qə·ren·nū yaḥ·qō·rū yaḥ·qōr yaḥăqār- yaḥqərennū yaḥqōr yaḥqōrū yê·ḥā·qêr yechaKer yêḥāqêr
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
חֻקֹּק
Next Entry
חֵקֶר