Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical DictionaryHebrew Lexicon

Strong's #2713 - חָקַר

Transliteration
châqar
Phonetics
khaw-kar'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
verb
TWOT
729
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
חֻקֹּק
 
Next Entry
חֵקֶר
Definition   
Brown-Driver-Briggs' Definition

 1. to search, search for, search out, examine, investigate
  1. (Qal)
   1. to search (for)
   2. to search through, explore
   3. to examine thoroughly
  2. (Niphal)
   1. to be searched out, be found out, be ascertained, be examined
  3. (Piel) to search out, seek out

Greek Equivalent Words:
Strong #: 2045 ‑ ἐραυνάω (er‑yoo‑nah'‑o);  2045 ‑ ἐραυνάω (er‑yoo‑nah'‑o);  350 ‑ ἀνακρίνω (an‑ak‑ree'‑no);  1381 ‑ δοκιμάζω (dok‑im‑ad'‑zo);  1567 ‑ ἐκζητέω (ek‑zay‑teh'‑o);  1651 ‑ ἐλέγχω (el‑eng'‑kho);  2065 ‑ ἐρωτάω (er‑o‑tah'‑o);  2607 ‑ καταγινώσκω (kat‑ag‑in‑o'‑sko);  1587 ‑ ἐκλείπω (ek‑li'‑po);  
Frequency Lists
Verse Results
ASV (26)
Deuteronomy 1
Judges 2
2 Samuel 1
1 Kings 1
1 Chronicles 1
2 Chronicles 1
Job 6
Psalms 3
Proverbs 4
Ecclesiastes 1
Jeremiah 3
Lamentations 1
Ezekiel 1
BSB (26)
Deuteronomy 1
Judges 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
1 Kings 1
1 Chronicles 1
2 Chronicles 1
Job 6
Psalms 3
Proverbs 4
Ecclesiastes 1
Jeremiah 3
Lamentations 1
Ezekiel 1
CSB (19)
Deuteronomy 1
Judges 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
1 Kings 1
1 Chronicles 1
2 Chronicles 1
Job 6
Psalms 3
Proverbs 4
Ecclesiastes 1
Jeremiah 3
Lamentations 1
Ezekiel 1
ESV (26)
Deuteronomy 1
Judges 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
1 Kings 1
1 Chronicles 1
2 Chronicles 1
Job 6
Psalms 3
Proverbs 4
Ecclesiastes 1
Jeremiah 3
Lamentations 1
Ezekiel 1
KJV (27)
Deuteronomy 1
Judges 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
1 Kings 1
1 Chronicles 1
2 Chronicles 1
Job 6
Psalms 3
Proverbs 4
Ecclesiastes 1
Jeremiah 3
Lamentations 1
Ezekiel 1
LEB (26)
Deuteronomy 1
Judges 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
1 Kings 1
1 Chronicles 1
2 Chronicles 1
Job 6
Psalms 3
Proverbs 4
Ecclesiastes 1
Jeremiah 2
Lamentations 1
Ezekiel 1
LSB (41)
Deuteronomy 1
Judges 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
1 Kings 2
1 Chronicles 1
2 Chronicles 2
Job 10
Psalms 4
Proverbs 6
Ecclesiastes 2
Jeremiah 5
Lamentations 1
Ezekiel 3
N95 (26)
Deuteronomy 1
Judges 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
1 Kings 1
1 Chronicles 1
2 Chronicles 1
Job 6
Proverbs 5
Ecclesiastes 1
Jeremiah 3
Lamentations 1
Ezekiel 2
NAS (39)
Deuteronomy 1
Judges 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
1 Kings 1
1 Chronicles 1
2 Chronicles 1
Job 6
Psalms 3
Proverbs 5
Ecclesiastes 1
Jeremiah 3
Lamentations 1
Ezekiel 2
NLT (0)
The World English Bible
did not use
this Strong's Number
WEB (27)
Deuteronomy 1
Judges 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
1 Kings 1
1 Chronicles 1
2 Chronicles 1
Job 6
Psalms 3
Proverbs 4
Ecclesiastes 1
Jeremiah 3
Lamentations 1
Ezekiel 1
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2198) rqh (ההקר HhQR) AC: Examine CO: ? AB: ?: [from: rk- a digging]

V) rqh (ההקר HhQR) - Examine: To search or seek for something. KJV (27): (vf: Paal, Niphal, Piel) search, found, seek, sound, try - Strongs: H2713 (חָקַר)

Nm) rqh (ההקר HhQR) - Examination: KJV (12): search, finding, number - Strongs: H2714 (חֵקֶר)

km) rqhm (מההקר MHhQR) - Depth: A deep place as unexamined. KJV (1): deep - Strongs: H4278 (מֶחְקָר)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2024
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Brown-Driver-Briggs Expanded Definition
 [חָקַר] verb search (Late Hebrew id., Niph`al passive, Aramaic חֲקַר) —

Qal Perfect 3 masculine singular suffix וַחֲקָרוֺ consecutive Proverbs 18:17; חֲקָרָהּ Job 28:27; וְחָֽקַרְתָּ֫ Deuteronomy 13:15 etc.; Imperfect יַחְקֹר Job 13:19; יַחֲקָרֿ Psalm 44:22; יַחְקְרֶנּוּ Proverbs 28:11; אֶחְקֹר 1 Samuel 20:12; תַּחְקְרוּן Job 32:11; נַחְקֹ֑רָה Lamentations 3:40 etc.; Imperative חָקְרֵ֫נִי Psalm 139:23; חִקְרוּ Judges 18:2; Infinitive חֲקֹר 2 Samuel 10:3 2t.; לַחְקוֺר Proverbs 23:30; לְחָקְרָהּ Judges 18:2; —

1 search (for), followed by accusative Proverbs 23:30; Job 32:11; absolute וְדָרַשְׁתָּ֫ וְחָקַרְתָּ֫וְשָׁאַלְתָּ֫ הֵיטֵיב Deuteronomy 13:15; literal Ezekiel 39:14 (i.e. for bones unburied).

2. a. search through, explore, literally, object הארץ Judges 18:2 ("" רַגֵּל) Judges 18:2,1Chronicles 19:3 ("" id.); city העיר 2 Samuel 10:3 ("" id.), of mining Job 28:3; search out a subject or matter Job 5:27; Job 28:27; Proverbs 25:2; Psalm 44:22.

b. search a Prayer of Manasseh , find out his sentiments (AV sound him) 1 Samuel 20:12.

c. of ׳י searching Prayer of Manasseh , with accusative Psalm 139:1 ("" ידע), Psalm 139:23 ("" id.) Job 13:9, compare Jeremiah 17:10 (object לֵב).

d. of examining thoroughly, so as to expose weakness in a case Job 29:16; Proverbs 18:17, compare Proverbs 28:11; so of self-examination דרכים׳ח Lamentations 3:40 ("" חפשׂ).

Niph`al Perfect נֶחְקַר 1 Kings 7:47; 2 Chronicles 4:18; Imperfect יֵחָקֵר Jeremiah 46:23; יֵחָֽקְרוּ Jeremiah 31:37 be searched out, found out, ascertained, 1 Kings 7:47; 2 Chronicles 4:18 (weight of the bronze used in temple utensils), of forest Jeremiah 46:23; searched out, Jeremiah 31:37 subject מוסדיֿארץ

Pi`el Perfect חִקֵּר Ecclesiastes 12:9 he sought out many proverbs (מְשָׁלִים; "" אִזֵּן).


Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Unabridged, Electronic Database.All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

חָקַר fut. יַחְקֹר (Job 13:9) to search, to investigate. (The primary idea is perhaps that of searching in the earth by digging, so that kindred roots are נָקַר, כָּרָה, see מֶחְקָר Psalms 95:4.) Const. absol. Deuteronomy 13:15; Ezekiel 39:14 followed by acc. of person or thing, to explore, search out, as a country, Judges 18:2 (to taste) food or drink, Proverbs 23:30 wisdom, Job 28:27 the mind of any one, 1 Samuel 20:12; Psalms 139:1. Proverbs 28:11, “a rich man seems to himself to be wise, וְדַל מֵבִין יַחְקְרֶנּוּ but a poor man who has understanding searches him.” LXX. καταγνώσεται. Aqu. Theod. ἐξιχνιάσει.

Piel, i.q. Kal. Ecclesiastes 12:9.

Niphal, pass. of Kal. Jeremiah 31:37. 1 Kings 7:47, לֹא נֶחְקֵר מִשְׁקַל נְחשֶׁת “the weight of the brass could not be searched out,” comp. אֵין חֵקֶר.

Hence מֶחְקָר and


These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
אֶחְקְרֵֽהוּ׃ אֶחְקֹ֣ר אחקר אחקרהו׃ וְֽנַחְקֹ֔רָה וְחִקֵּ֔ר וְחָקַרְתָּ֧ וְיֵחָקְר֥וּ וַחֲקָרֽוֹ׃ וּלְחָקְרָ֔הּ וחקר וחקרו׃ וחקרת ויחקרו ולחקרה ונחקרה חֲ֝קַרְתַּ֗נִי חֲק֤וֹר חֲקַרְנ֥וּהָ חֲקָרָֽהּ׃ חֲקֹ֣ר חִקְר֣וּ חָקְרֵ֣נִי חֹקֵ֥ר חוֹקֵ֑ר חוקר חקור חקר חקרה׃ חקרו חקרנוה חקרני חקרתני יֵֽחָקֵ֑ר יַֽחֲקָר־ יַחְקְרֶֽנּוּ׃ יַחְקֹ֣ר יַחְקֹֽרוּ׃ יחקר יחקר־ יחקרו׃ יחקרנו׃ לַחְקֹ֥ר לַחְקֹ֨ר לחקר נֶחְקַ֖ר נחקר תַּחְקְר֥וּן תחקרון ’eḥ·qə·rê·hū ’eḥ·qōr ’eḥqərêhū ’eḥqōr chakaRah chakarNuha chakarTani chakeReni chaKor chikRu choKer echkeRehu echKor ḥă·qā·rāh ḥă·qar·nū·hā ḥă·qar·ta·nî ḥā·qə·rê·nî ḥă·qō·wr ḥă·qōr ḥăqārāh ḥăqarnūhā ḥăqartanî ḥāqərênî ḥăqōr ḥăqōwr ḥiq·rū ḥiqrū ḥō·qêr ḥō·w·qêr ḥōqêr ḥōwqêr lachKor laḥ·qōr laḥqōr nechKar neḥ·qar neḥqar tachkeRun taḥ·qə·rūn taḥqərūn ū·lə·ḥā·qə·rāh ulechakeRah ūləḥāqərāh vachakaRo vechakarTa vechikKer venachKorah veyechakeRu wa·ḥă·qā·rōw waḥăqārōw wə·ḥā·qar·tā wə·ḥiq·qêr wə·naḥ·qō·rāh wə·yê·ḥā·qə·rū wəḥāqartā wəḥiqqêr wənaḥqōrāh wəyêḥāqərū ya·ḥă·qār- yachakor yachkeRennu yachKor yachKoru yaḥ·qə·ren·nū yaḥ·qō·rū yaḥ·qōr yaḥăqār- yaḥqərennū yaḥqōr yaḥqōrū yê·ḥā·qêr yechaKer yêḥāqêr
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile